فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران در گفتگو با [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] اظهار داشت: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی میزان برداشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی به 3.5 کیلوگرم و میزان تولید نیز به 270 هزار تن رسیده است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه تغییرات آب و هوایی و گرمی زیاد تابستان در سال جاری بر کاهش تولید تاثیر داشته است.

دبیر شورای ملی زعفران در خصوص ثبت برند این شورا و دو ثبت برند دیگر از زعفران نیز تصریح کرد: مجوز ثبت برند ملی شورای زعفران از سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل ثبت، علائم و نشانهها گرفته شده و این ثبت نیز صورت گرفته و ما به دنبال ثبت جهانی نشان این شورا هستیم.

همچنین در سال آینده دو نشان استان مورد نظر کشت محصول و کشور مورد نیز باید برندش در داخل ثبت شود و با به دنبال ثبت جهانی این دو نشان نیز هستیم که امیدواریم در سال آینده یک یا دو نشان زعفران ثبت جهانی شوند.

حمایت از صندوق توسعه زعفران، نوسانات قیمت را کاهش خواهد داد

منوچهری با بیان این که در فصل برداشت ما شاهد نوسانات قیمت در این بازه هستیم اضافه کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی از طرح شورا در خصوص تاسیس صندوق توسعه زعفران و همچنین بانک کالایی این محصول حمایت کند ما شاهد نوسانات این محصول در بازار نخواهیم بود.

وی با اشاره به این که در حال حاضر این مسیر برای شورا میسر نشده اضافه کرد: صادرکننده با تاسیس بانک زعفران یا صندوق آن مستقیما از نوسانات بازار میکاهد ولی تاکنون وزارت جهاد و همچنین باغبانی این وزارت خانهها به طرحهای ما پاسخ ندادهاند.

وی در پایان یادآور شد: میزان گل دهی زعفران در سال جاری کاهش یافت که امیدواریم در سال آینده میزان برداشت افزایش یابد.