بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، در 6ماه نخست سال جاری 47میلیون و 896هزارتن کالا به ارزش 23میلیارد و 669میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی با رشد 10/10 درصدی و از نظر ارزش دلاری با رشد 05/22 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در این مدت میزان صادرات از نظر وزنی 10 میلیون و 579هزار تن و از نظر ارزش 4میلیارد و 275میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. بر این اساس، اقلام عمده صادرات در این مدت شامل پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 8میلیون دلار و سهم ارزشی 87/5درصد، متانول به ارزش 817میلیون دلار و سهم ارزشی 76/4درصد و بوتان مایعشده به ارزش 730میلیون دلار و سهم ارزشی 25/4درصد بوده است. بر این اساس، صادرات 9میلیون و 233هزار تن میعانات گازی به ارزش 6میلیارد و 514میلیون دلار با رشد 84/97درصدی در وزن و رشد 80/57درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده است. همچنین صادرات 8میلیون و 553هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش 6میلیارد و 721میلیون دلار، رشد 04/11درصدی را از نظر وزنی و رشد 02/22درصدی را از نظر ارزش دلاری تجربه کرده است. صادرات 30میلیون و 111هزار تن سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی به ارزش 10میلیارد و 435میلیون دلار با کاهش 29/3درصدی در وزن و رشد 93/6درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است.
عمده مقاصد صادراتی ایران در نیمه نخست سال جاری کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده است. در نیمه نخست سال جاری، 14میلیون و 449هزار تن کالا به ارزش 4 ميليارد و 575ميليون دلار به کشور چین، 7میلیون و 658هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 772ميليون دلار به کشور عراق، 3میلیون و 32هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 329میلیون دلار به امارات متحده عربي، یک میلیون و 453هزار تن محصول غیرنفتی به ارزش یک میلیارد و 238ميليون دلار به کشور افغانستان و 2 میلیون و 172هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 128ميليون دلار به کشور هند صادر شده است.
بر این اساس، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 444دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 98/12درصدی در ارزش دلاری داشته است.


همچنین، بر اساس همین آمار در 6ماهه منتهی به شهریور، 19میلیون و 588هزار تن کالا به ارزش 26میلیارد و 21میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 16/46درصدی در وزن و رشد 54/29درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است. بر این اساس، عمده اقلام وارداتی در این مدت شامل گندم به ارزش یک میلیارد و 286میلیون دلار و سهم ارزشی 94/4درصد، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقهای- احتراقی (با حجم سیلندر بیش از 1500سانتیمترمکعب اما از 3000سانتیمتر مکعب بیشتر نباشد)، به ارزش 947میلیون دلار و سهم ارزشی 64/3درصد، برنج به ارزش 827میلیون دلار و سهم ارزشی 18/3درصد، ذرت به ارزش 710میلیون دلار و سهم ارزشی 73/2درصد و کنجاله به ارزش 631میلیون دلار و سهم ارزشی 43/2درصد بوده است.
در این مدت امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه مهمترین کشورهای مبدأ کالاهای وارداتی به ایران بودهاند. در نیمه نخست سال جاری، 4میلیون و 517هزار تن کالا از کشور امارات متحده عربی به ارزش 6میلیارد و 544میلیون دلار وارد ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 91/90 درصدی در وزن و رشد 20/60درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است. در این مدت، واردات از کشور چین به عنوان دومین مبدأ کالاهای وارداتی ایران 2میلیون و 527هزار تن به ارزش 5میلیارد و 896میلیون دلار بوده که 44/53درصد از نظر وزن و 48/61درصد از نظر ارزش دلاری افزایش داشته است. یک میلیون و 829هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 11میلیون دلار از کشور هند وارد ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 57/14درصدی در وزن و رشد 75/2درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده است. همچنین 638هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 984میلیون دلار از جمهوری کره و یک میلیون و 607هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 900میلیون دلار از کشور ترکیه وارد ایران شده است. در این مدت متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1328دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 41/11 درصدی در ارزش دلاری داشته است.