سلام نیازمند گازائیل داخلی هستم کسی داشت خبر بده09175762748