ازسرگیری تجارت با اروپا

کد خبر: Den-753243 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
خانه ملت - مدیرعامل کشتیرانی ایران با اشاره به رفع انسداد از حسابهای کشتیرانی در اروپا گفت: به بهانه تحریمها بسیاری از مطالبات کشتیرانی از سوی شرکتهای اروپایی پرداخت نمیشد، اما با ابطال تحریمها در هفته گذشته، کشتیرانی ایران میتواند مطالبات خود را وصول کند.
محمدحسن داجمر با بیان اینکه تحریمهای اعمال شده از سوی شرکتهای اروپایی علیه کشتیرانی در هفته گذشته با حکم دادگاه اروپایی ابطال شد، افزود: با رفع تحریمها، جریان یورو که به کشور متوقف شده بود، از سرگرفته خواهد شد، زیرا حسابهای کشتیرانی که ازسوی شرکتهای اروپایی بسته شده بود، رفع انسداد شده و بسیاری از مطالبات کشتیرانی از سوی شرکتهای اروپایی در آینده نزدیک براساس این حکم پرداخت خواهد شد.