اتاق تهران:
مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی:
حمل مستقیم کالا با لغو تحریم کشتیرانی افزایش مییابد
مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی گفت: با لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا، حمل مستقیم کالا توسط کشتیرانی به بنادر کشور افزایش مییابد.
به گزارش مهر، عطاء الله صدر با بیان اینکه لغو این تحریم فرصت مناسبی را ایجاد میکند، اظهار کرد: این موضوع فرصت مجددی برای فعالیت بهتر کشتیرانی کشورمان در عرصههای مختلف فراهم میکند و موفقیتهای حمل و نقل دریایی بیش از پیش خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر 184 میلیون تن است که سال گذشته حدود 139 میلیون تن از این ظرفیت استفاده شد ، بدین معنا که هنوز ظرفیت خالی در بنادر داریم.

مدیرعامل سازمان بنادر و در یانوردی با بیان اینکه 11 بندر اصلی تجاری در کشور داریم که هشت بندر اصلی در جنوب کشور و در کنار سواحل خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است، اظهار کرد: سال گذشته حدود 10 میلیون تن ترانزیت از کشور انجام شد که حدود 50 درصد آن از طریق مرز دریایی صورت گرفته است.

وی بیان اینکه از نظر تجهیزات و امکانات، عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر جزو کشورهایی هستیم که بهترین رتبه را در تخلیه و بارگیری داریم، تاکید کرد: هیچ وقت در بخش بنادر مشکل تخلیه و بارگیری نداشتیم و ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر اصلی کشور تا پایان سال گذشته برابر با 184 میلیون تن بود که از این مقدار حدود 20 میلیون تن ظرفیت ترانزیتی بنادر است.

صدر یکی از ظرفیتهایی که باید در سواحل و بنادر کشور ایجاد کرد را قابلیت تأمین کالا و مواد اولیه از بازار مبدأ و ایجاد ارزش افزوده در شهرهای بندری و سپس انتقال کالا و محصول ساخته شده از بنادر به بازارهای مقصد داخلی و خارجی دانست.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در شهرهای بندری با ایجاد زیرساختهای لازم در بنادر و سواحل، زمینه ایجاد ارزش افزوده و تبدیل مواد اولیه به کالاهای ساخته شده فراهم میشود که باید این شرایط بر اساس یک مدل کسب و کار اقتصادی و توسعه پایدار شهری در بنادر کشور طراحی و ایجاد شود.