متن: بسمه تعالي
111781/272
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
ضمن لغو بخشنامه شماره 184017/328مورخ 04/10/92موضوع ممنوعيت خروج موقت انواع وانت بار وميني بوسهاي بالاي ده نفر بدينوسيله اعلام مي گرددخروج موقت انواع وانت بار وميني بوسهاي بالاي ده نفرباپلاك شخصي با رعايت بند ب) بخشنامه رديف 238 سال1392 و ساير مقررات بلامانع مي باشد.بديهي است خروج موقت وانت و ميني بوس با پلاك عمومي پس از ارايه مجوز سازمان راهداري وحمل ونقل جادهاي وابلاغ ازسوي دفتر صادرات امكان پذير ميباشد. خواهشمند است مراتب براساس دستورالعمل شماره 332795/833/4/51مورخ 28/11/85به كليه گمركات وواحدهاي تابعه ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمرمعمول دارند.
محمدرضانادري