بخشنامه گمرك درخصوص معافيت ماشينآلات خط توليد واحدهاي توليدي

دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ويژه در بخشنامهاي به گمركات سراسر كشور، نحوه پذيرش احكام معافيتهاي صادره ماشينآلات خط توليد را اعلام كرد.
به گزارش روابطعمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران ، براساس اين بخشنامه كه از سوي دفتر واردات اعلام گرديده احكام صادره معافيت مزبور صرفاً براي ماشينآلات خط توليد قابل پذيرش بوده و شامل مواردي از قبيل قطعات يدكي، مواداوليه، موادمصرفي و... نميگردد و در صورتي كه كالاي داراي معافيت مستعمل و از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي نباشد، ميبايست در ثبت سفارش ارائه شده مستعمل بودن كالا ذكر شده باشد.
همچنين در هنگام پذيرش معافيت ميبايست دقت لازم در احراز مالكيت كالا و مطابقت نام واحد توليدي مندرج در اسناد با نام درج شده واحد توليدي در حكم معافيت معمول گردد.
اين گزارش ميافزايد: ترخيص ماشينآلات خط توليد مستعمل از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي ممنوع است.
شايان ذكر است، متن كامل اين بخشنامه در پورتال گمرك جمهوري اسلامي ايران به نشاني [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] در قسمت بخشنامه درج شده است.

منبغ:
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]