از مجموع ۶ هزار و ۹۰۰ قلم كالای تعریف شده در كتاب مقررات صادرات و واردات براساس سیستم هماهنگ شده توصیف و كدگذاری كالا در ۵ ماهه سال جاری برای ۳هزار و ۸۷ ردیف تعرفه كالا، صادرات صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران اعلام کرد: ۱۰ قلم عمده كالاهای صادراتی در این مدت بیش از ۵۸درصد از وزن و ۳۰درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داد.
۱۰ قلم عمده كالاهای صادراتی به ترتیب شامل سنگ آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره های آن به ارزش ۵۵۲میلیون دلار، متانول (الكل متیلیک) به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، قیر نفت به ارزش ۴۵۷میلیون دلار، سیمان پورتلند (باستثنای سفید) به ارزش ۴۲۶میلیون دلار، اوره حتی به صورت محلول در آب به ارزش ۴۱۴میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۲۹۶میلیون دلار، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش ۲۹۲میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروكربورهای گازی شكل مایع شده به ارزش ۲۸۷میلیون دلار، بوتان مایع شده به ارزش ۲۵۸میلیون دلار، روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین به ارزش ۲۰۹میلیون دلار بوده است.

در پنج ماهه نخست سال جاری در میان اقلام عمده صادراتی شاهد افزایش ۹۵درصدی صادرات سنگ آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره های آن، ۳۴درصدی متانول و ۸درصدی صادرات قیر نفت بوده ایم، این در حالی است كه صادرات پروپان مایع شده، پلی اتیلن و بوتان مایع شده به ترتیب حدود ۵۰درصد، ۴۴درصد و ۴۵درصد كاهش داشت.