بسمه تعالي


63795/63293/32868/113/73/144
09/04/1392گمرك .....

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 33284/92/32868/113/73/73 مورخ 28/2/92 به پيوست تصوير نامه شماره 2102195/92 مورخ 8/4/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصوير نامه شماره 62601/92 مورخ 8/4/92 دفتر بررسي و تعيين تعرفه در خصوص تعريف شير خشك صنعتي جهت اطلاع و اقدام با رعايت كامل مقررات ارسال ميگردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادوويژه
تصويرها
تصوير