از سوي كارگروه تعيين ارزش گمركي كالا هاي صادراتي
ارزش 820 قلم از كالاهاي صادراتي تعيين و بازنگري شدند
ارزش گمركي 820 قلم از كالاهاي صادراتي از سوي كارگروه تعيين ارزش گمركي كالا هاي صادراتي تعيين شده و يا مورد بازنگري قرار گرفته است.
رسول كوهستاني پزوه مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين خبر گفت: تا دي ماه سال 1391 بررسي و تعيين ارزش كالاهاي صادراتي بر عهده سازمان توسعه تجارت بوده و از ابتداي ديماه سال 1391 كه بحث تعيين ارزش كالاهاي صادراتي به گمرك واگذار شده است، تاكنون 27 جلسه با حضور نمايندگان سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (بخش صنايع)، نمايندگان اتاق بازرگاني و دفتر صادرات گمرك ايران و وزارت جهاد كشاورزي و با كسب نظر از مراجع تخصصي از جمله اتحاديهها، تشكلها و انجمنهاي تخصصي مربوط و همچنين وزارت نفت تشكيل شده است.

وي افزود: در اين جلسات 820 قلم كالاي صادراتي تعيين ارزش شده و يا مورد بازنگري قرار گرفته است و هرماهه فايل مربوطه از طريق پرتال گمرك ايران به نشاني [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] در دسترس مراجعين و گمركات قرار مي گيرد.

مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك اظهار داشت: شيوهنامه كاري كارگروه تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي تدوين، تصويب و ابلاغ شده كه اتحاديهها، تشكلها و انجمنهاي تخصصي مربوط و صادركنندگان مي توانند با تكميل فرم هاي مربوطه و ارائه مدارك و مستندات تقاضاي به روز رساني و يا تعيين ارزش كالاهاي صادراتي خود نمايند.
وي افزود اعلام قيمت هاي عمده فروشي كالا در بازار داخلي ، قيمت هاي بين المللي كالا به همراه مستندات مربوطه از جمله مدارك و مستندات مورد نياز در تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي است.
مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك اظهار داشت: بر اساس شيوه نامه كاري كارگروه تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي، ارزش گمركي فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي هر ماه از وزارت نفت و شركت ملي پخش و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي استعلام و پس از بررسي در كارگروه تصويب و ابلاغ مي گردد. اين ارزش گذاري بر اساس فوب خليج فارس مي باشد.