كليه گمركات اجرايي
باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 481-210/92 مورخ 4/2/92 به انضمام تصويب نامه شماره 202282/ت47268هـ مورخ 13/10/90 هيات محترم وزيران موضوع آئين نامه اجرايي بند (هـ) ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه جهت اطلاع و اقدام بشرح ذيل ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد بر اساس مفاد تصويب نامه و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و رعايت كامل مقررات امورگمركي اقدام لازم معمول نمايند.
1- شركتهاي حمل و نقل جاده اي ايراني جهت واردات كاميون مورد نياز خود مي بايست به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مراجعه و سپس جهت اخذ ثبت سفارش به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايند.
2-مشخصات مندرج در ثبت سفارش هاي ارائه شده مي بايست دقيقاً مطابق با مشخصات كاميون هاي وارده اعم از تيپ موتور، سال ساخت، مدل و .... باشد.لازم بذكر است ثبت سفارشهاي ارائه شده از محل اين مصوبه صرفا جهت كاميونهاي با ظرفيت بيش از ده تن مي باشد
3-شركت هاي حمل و نقل حائز شرايط مي بايست به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مراجعه تا ضوابط تائيد و تشخيص تدوين شده را دريافت نمايند. كاميونهاي وارداتي شركتهاي حمل و نقل داخلي داراي شرايط زير باشند :
الف) سال ساخت آنها كمتر از سه سال باشد.
ب) كاميوهاي وارداتي مي بايست داراي نمايندگي و خدمات پس از فروش، انطباق با استانداردهاي آلايندگي شوراي عالي حفاظت محيط زيست، استاندارد اجباري و انطباق با معيارهاي مصرف سوخت باشند.(ضوابط فني خودروهاي موصوف در هر مورد مي بايست از طريق اين مركز به آن گمرك ابلاغ شده باشد)
ج) شركتهاي ايران حمل و نقل جاده اي در صورت ارائه گواهي اسقاط كاميوهاي فرسوده با عمر بيش از 25 سال، ازستاد مديريت حمل و نقل سوخت و تائيد اين مركز در هر مورد به ازاي هر كاميون مشمول بيست و پنج درصد تخفيف در سود بازرگاني واردات يك دستگاه كاميون با ظرفيت حداكثر سه تن، بالاتر از كاميون اسقاط شده مي شوند.
د)ارائه گواهي از سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي مبني بر اينكه كاميون هاي موصوف از مشخصات فني و ضوابط كاربرد جاده اي برخوردار
باشند.
بديهي است واردات كاميون به نام شركت ايراني حمل و نقل جاده اي صورت مي گيرد و كاميونهاي وارداتي تا پنج سال از تاريخ ترخيص، تنها به ساير شركتهاي حمل و نقل جاده اي قابل واگذاري خواهند بود و مراتب مي بايست توسط گمرك محل با درج در پروانه گمركي به نيروي انتظامي يادآوري گردد و ارائه ثبت سفارش معتبر شركتهاي حمل و نقل پس از ابلاغ ضوابط فني كاميونهاي مربوطه (بندهاي 3 و 4) توسط اين مركز به گمركات اختصاصي قابليت اجرايي دارد.
د) بديهي است بخشنامه موصوف صرفاً جهت گمركات اختصاصي خودرو بوده و براي ساير گمركات جهت اطلاع مي باشد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادوويژه
تصويرها
تصوير


[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]