خریدار زمرد راف درجه یک دره پنجشیر
تماس 09336606470
Kanizagros63@gmail.com