فولاد ضد زنگ در صنعت به صورتها و اشكال مختلف توليد مي گردد. كارايي و خواص اشكال مختلف فولاد ضد زنگ باعث شده كه در صنعت به صورتهاي مختلفي استفاده شوند. ذيلاً به تشريح خواص شكلهاي مختلف اين فولادها مي پردازيم:

قیمت ورق سیاه نازك (sheet):
ورق نازك به محصولات نورد تخت گفته میشود كه عرضي معادل حداقل 610 ميليمتر و ضخامتي كمتر از 76/4 ميليمتر دارند. تقريبا همه فولادهاي ضد زنگ بجز برخي انواع مارتنزيتي ميتوانند بصورت ورق نازك توليد شوند. به اين صورت كه ابتدا شمش آنها توسط ريختهگری بدست آمده و سپس نورد میشوند.

تسمه (strip):
تسمه محصول ديگر نورد تخت است كه پهنايي كمتر از 610 ميليمتر و ضخامت بين 13/0 تا 76/4 ميليمتر دارد. تسمهها پس از نورد داغ، مورد عمليات آنيل و سپس اسيد شويي قرار گرفته و نورد سرد میشوند و به اين ترتيب تسمه فولاد ضد زنگ (نورد سرد شده) بدست ميآيد. بسته به ميزان ضخامت درخواستي نورد سرد در چند مرحله انجام میشود.

صفحه (plate):
صفحه، محصول نورد تخت يا آهنگري است كه بيش از 250 ميليمتر عرض و حداقل 76/4 ميليمتر ضخامت دارد. فولادهاي ضد زنگ فريتي پر آلياژ، برخي فولادهاي ضد زنگ مارتنزيتي از موارد توليد اين محصول هستند.