اولین نژاد گوسفندان رو به انقراض گوسفندان حاسیه خلیج فارس هستند، به این دلیل که این نژاد تحمل زندگی در گرمای زیاد را دارد و همچنین بسیار آرام و خونسرد است، رشد خیلی خوبی دارد، اما با این وجود به این دلیل که این نژاد پشم و گوشت خیلی خوبی دارد میزان ذبحشان هم خیلی بیشتر از سایر نژاد های آن منطقه است.
این نژاد ها هم در هوای گرم و در دمای هوای سرد میتوانند خود را وقف داده و زندگی کنند، این نژاد بهترین نژاد گوسفند در مناطق ساحلی خلیج فارس است که گوشت، شیر و پشم خیلی خوبی دارد.