به گزارش صنعت نیوز، مديرعامل شركت ملي نفتكش مي گويد :براي اينكه بتوانيم از شرايط حساس موجود سربلند خارج شويم يك برنامه عملياتي را تهيه كرده ايم .
علي اكبر صفايي گفت:اين برنامه با دو هدف شامل شش برنامه و 59 پروژه اجرايي است كه در هيات مديره و شوراي مديران شركت ملي نفتكش تصويب شده است.
به گفته وي اجراي اين برنامه تاثير زيادي بر مجموعه شركت ملي نفتكش خواهد داشت كه در بعد ملي هم تاثير گذار است .
وي تقويت صنايع داخلي را از برنامه هاي شركت ملي نفتكش اعلام كرد و گفت: همچنين در حال مطالعه فعاليت در بازار حمل و نقل مواد نفتي درياي خزر هستيم كه در صورت نهايي شدن اين مطالعات و همچنين سياست ها و مطالعات وزارت نفت در راستاي منافع شركت و كشور براي فعاليت در اين حوزه نيز اقدام خواهيم كرد.