[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

رئیس اتحادیهآهن گفت: قیمتآهن در چند روز گذشته روند نزولی داشته که دلیل آن هم افزایش عرضه و کاهش تقاضاست.محمد آزاد در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش قیمتآهن در بازار چیست، اظهارکرد: دلیل کاهش قیمتآهن در بازار بهدلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه است. وی ادامه داد: بهترین شکلی که میتوان قیمتآهن را در بازار کنترل کرد، میزان عرضه و تقاضاست، بنابراین اگر عرضه و تقاضا متعادل باشد، قیمتها متعادل میماند و اگر عرضه و تقاضا برعکس شود و عرضه کم و تقاضا افزایش یابد، قیمتآهن روند صعودی به خود میگیرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت ساختوساز بهگونهای است که تقاضا را برای خریدآهن افزایش میدهد، گفت: تقاضا برای ساختوساز زیاد نیست. آزاد اضافه کرد: در بودجه امسال طرحهای عمرانی دولتی ۲۰درصد کاهش خواهد داشت و به همین دلیل احتمال این که انبوهسازی کاهش یابد زیاد است، بنابراین اگر این طرحهای نیمهتمام تکمیل شود، نیاز بهآهن ندارند. وی اظهار کرد: فعلا نمیتوان افزایش قیمتی برای آهنآلات متصور شد، چراکه عرضه بیشتر از تقاضاست، ضمن اینکه روند نزولی قیمتآهن در بازار ادامه دارد.