ايران به زودی با بحران آب مواجه میشود
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اعلام اینکه طبق اسناد سازمان ملل ایران به زودی با بحران و کمبود آب مواجه می شود، گفت: منابع آبی از 400 میلیاردمترمکعب به نصف کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دایمی گفت: سه چهارم كشور در ناحيه كاملا خشک قرار دارد و بارش هایي بين 50 تا 100 ميليمتر را تجربه مي كند كه بخش مهمي از شهرنشيني و معادن در اين مناطق قرار دارند.

سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با تاکید بر اینکه ايران تاوان سنگين خشكسالي هاي منطقه را مي دهد، اظهار داشت: خشكسالي هاي 4 سال گذشته موجب شد تا پيشنهاد برنامه بين المللي خشكسالي از سوي ايران مطرح شود و در دو نشست مجمع عمومي يونسكو در دو دوره متفاوت، بحث برنامه بين المللي ابتكار خشكسالي به ايران سپرده شد كه نشان از توجه يونسكو به موضوع خشكسالي است.

دایمی با بيان جزئيات چالش هاي بزرگ خشكسالي در جهان تصریح کرد: آب شيرين قابل دسترس در جهان 2.5 درصد است و تنها بخش ناچيزي از آن آب هاي سطحي است كه در دسترس داریم. وي تصريح كرد: ايران، خاورميانه و شمال آفريقا در كمربند خشكسالي قرار گرفته اند و ميزان تداوم خشكسالي ها نشان مي دهد كه 10 سال پي در پي خشكسالي در منطقه وجود دارد.

وی با بيان اينكه ميزان بارش ها به 75 درصد بارش هاي نرمال كاهش يافته است تاکید کرد: این امر نشان دهنده تغيير اقليم است. به گفته سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو بر اساس اسناد سازمان ملل، ايران در ناحيه خشكسالي قرار دارد و بزودي با بحران و كمبود آب مواجه مي شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه در سال های اخیر آب قابل دسترس به ازاي هر نفر در هر سال روند کاهشی داشته است گفت: در زمان كنوني ما به مرز بحران آبي نزديک مي شويم زيرا ميزان بارندگي ها به شدت كاهش مي يابد كه اين امر ناشي از تغيير اقليم و خشكسالي است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با بيان اينكه در ايران توزيع بارش ها بسيار ناهمگون است اظهار داشت: سه چهارم كشور در ناحيه كاملا خشک قراردارد و بارش هایي بين 50 تا 100 ميليمتر را تجربه مي كند كه بخش مهمي از شهرنشيني و معادن در اين مناطق قرار دارند.

وی افزود: بخش عمده كشور در نواحي بياباني قرار دارد و ميزان دسترسي به آب شيرين به سمت بحران نزديک مي شود. دایمی ادامه داد: همچنین منابع آبي از 400 ميليارد مترمكعب به 200 ميليارد مترمكعب رسيده كه تنها 92 ميليارد مترمكعب به جريان سطحي تبدیل شده و 38 ميليارد مترمكعب به سفره های زيرزميني نفوذ می کند و 29 ميليارد مترمكعب آب برگشتي وجود دارد كه تلاش شده در قالب توسعه پايدار استفاده شود.

دائمي اظهار داشت: در ايران به لحاظ تاريخي كشور كشاورزي رونق داشته و سهم عمده ای از آب موجود در كشاورزي استفاده مي شود كه در زمان كنوني با توسعه شهرنشيني و صنايع اين روند در حال تغيير است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در خصوص پيشينه و سوابق تاريخي ايران در بخش آب گفت: قديمي ترين و بزرگترين سد قوسي جهان با 500 سال عمر، كتابي با قدمت يكهزار سال در خصوص قنات، 50 سد با عمر بيش از 200 سال و قنات هايي با عمر دو هزار و 500 سال از سوابق تاريخي اين كشور در بخش آب هستند.

وی با بيان اينكه در حال حاضر ايران در رده هاي نخست توسعه منابع آبي در جهان است تصریح کرد: ساخت سدهاي مخزني موجب شده تا عدم توزيع مكاني و زماني بارش ها جبران شود و توسعه كشاورزي با بهره وري بالا از برنامه هاي بخش آب كشور است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: وجود بيش از 190 سد بزرگ و شبكه آبياري و زهكشي گسترده، سرمايه گذاري در زمينه تامين آب شرب و دسترسي 99 درصدي به آب شهري و 86 درصدی به آب روستايي از ویژگی های بخش آب کشور محسوب می شود.

دائمي اصلاح بهره وري آب، افزايش ظرفيت منابع آبي و استفاده از روش هاي جديد استحصال آب (بازچرخاني آب) را از برنامه هاي بخش آب كشور برشمرد و گفت: وجود مجموعه هاي مربوط به برنامه خشكسالي، فلسفه درستي دارد زيرا ايران تاوان سنگين خشكسالي هاي منطقه را مي دهد.