طی هشت ماهه سال 1391، بیش از 97.1 درصد از
ارزش کل واردات کشورمان مربوط به دو قاره آسیا و اروپا بوده است.


« سهم ارزش هر قاره از کل واردات چه قدر بوده است؟ » برای پاسخ به این سوال اگر آمار سالیانه ای که در این رابطه منتشر شده است را کنار بگذاریم می توان به تازه ترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، مراجعه کرد.
بر این اساس طی هشت ماهه سال 1391، بیش از 97.1 درصد از ارزش کل واردات کشور مربوط به دو قاره آسیا و اروپا بوده است. سهم سه قاره دیگر از واردات 37, 365 میلیون دلاری کشور، تنها 2.9 درصد است.
سهم ارزش هر قاره از کل واردات در هشت ماه سال 1391 در نمودار زیر مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس آسیا بیشترین سهم را با 69.75 درصد به خود اختصاص داده است و پس از آن اروپا با 27.35 درصد دومین سهم را از کل واردات ایران به نام خود ثبت کرده است.


گفتنی است در هر یک از قاره ها بیشترین سهم را کشور های زیر به خود اختصاص داده اند: