جهت تجارت محصولات کشاورزی سرمایه گذار می پذیریم
از افراد علاقه مند جهت مشارکت در سود تجارت دعوت به عمل می آوریم.