مهندس برق با سی سال تجربه در شرکتهای برق منطقه وتوزیع نیروی برق ودارای ارشد مدیریت اجرایی آمادگی کاردر کشور عراق درشرکتهای برقرسانی یا دیگر شرکتها وکارخانجات برای طراحی واجرا ویا نظارت براجرای خطوط برقرسانی هستم