اتوپارت پرس: موتور خودرو برای تولید قدرت نیازمند دو سیال مهم هوا و روغن است. هوا مقدار اکسیژن لازم جهت احتراق را برای موتور فراهم میکند. روغن نیز در موتور سبب روانکاری قطعات میشود تا مکانیزم تولیدقدرت به خوبی صورت گیرد. اما هریک از این سیالات نیازمند تصفیه شدن هستند.

قطعهای که وظیفه تصفیه این سیالات را به عهده دارد فیلتر( هوا و روغنموتور) است. در ماههای اخیر به دلیل تحریمها خودروسازی، کیفیت بسیاری از قطعات افت پیدا کرده است که فیلترها نیز از آن قاعده مستثنی نبودهاند و این عامل سبب افزایش آمار خرابی موتورها شده است. در این مقاله به بررسی و توضیح عملکرد و نقطه ضعفهای فیلترهای نامرغوب موجود در بازار خواهیم پرداخت:

فیلترهوا: یکی از مولفههای احتراق، هوا یا اکسیژن است. همانطور که پیشتر اشاره شد، تا زمانی که هوا با سوخت مخلوط نشود، احتراق یا قدرتی شکل نخواهد گرفت. سیستم سوخترسانی خودروها ازهرنوع که باشد نیازمند مخلوط کردن هوا و سوخت است. اما در هوای محیط مقدار زیادی ذرات معلق به همراه گردوغبار وجود دارد. لازم است هوا قبل از ورود به سیلندر از درون یک فیلتر گذرکند تا جداسازی ذرات معلق و تصفیه آن صورت گیرد. بیشتر فیلترهای هوای موتور از جنس کاغذ بوده. معمولا این کاغذها به صورت پرههای آکاردئونی ساخته میشود. این فیلتر مشروط بر داشتن فاصله مناسب پرهها باید از ورود ذرات ریز 7 تا 8 میکرون به داخل موتور جلوگیری کنند. متاسفانه در بازار فیلترهایی یافت میشود که به دلیل عدم رعایت فاصله استاندارد پرهها و مواد اولیه نامرغوب نه تنها نمیتوانند سبب جذب ذرات معلق به صورت مناسب شوند، بلکه سبب مسدود شدن جریان ورودی هوا نیز خواهند شد. این عامل تاثیر جدی در کاهش قدرت موتور خودروها یا گاهی افزایش دمای کارکرد موتور دارد. ازاینرو بسیاری از کارشناسان معتقدند باید توصیه شرکتها یا برندهای معتبر اقدام به خرید فیلترهوا کنید. زیرا افزایش قیمت قطعات، سبب افزایش فیلترهای نامرغوب در بازار شده است.

فیلتر روغن: تاثرگذارترین سیال در میزان افزایش یا کاهش استهلاک پیشرانه، روغنموتور است. در زمان گردش و پمپاژ روغنموتور به قطعات داخلی پیشرانه ذرات فلزی شناور، گردوغبار و دوده و سایرناخالصیها وارد روغن میشود. به این دلیل نیاز است پس از پمپاژ روغن و قبل از رسیدن به یاتاقانها و سایر اجزای متحرک یک فیلتر در مدار روغنکاری تعبیه شود. زیرا وجود هرنوع ناخالصی در روغن منجربه خوردگی و ازبین رفتن قطعات میشود. درحالت کلی فیلترهای روغن به صورت کاغذی و پارچهای تولید میشوند. معمولا به دلیل ارزانی فیلترهای کاغذی این نوع رایج و متداولتر است. فیلترهای روغن کاغذی در بازار وجود دارد که به دلیل عدم استفاده از مواداولیه مناسب و رعایت فاصله لایههای فیلتر، زمینه لازم جهت یاتاقان زدن موتور را فراهم کردهاند. فیلترهایی که فاصله لایههای آن استاندارد نیست افت شدید فشار روغن را ایجاد میکنند که اغلب موجب روشن شدن مکرر چراغ هشدار روغن میشود. متاسفانه راننده هنگام مواجه شدن با این مشکل به دنبال عیب مکانیکی یا برقی میرود غافل ازاینکه فیلترسبب ایجاد این ضعف شده است. اما فیلترهایی که ازمواد اولیه نامرغوب تولید شدهاند، توان تصفیه مناسب روغن را دارا نیستند. این عامل منجربه گیریس شدن سریع روغن شده که نتیجه آن یاتاقان زدن پیشرانه است. این اتفاق بیشتر در خودروهای وارداتی و اغلب خودروهای داخلی به چشم میخورد. ازاینرو توصیه میشود حتما جهت تعویض روغن و فیلتر آن به نمایندگی خودروهای مربوطه مراجعه کنید. زیرا تعدد برندهای بیکیفیت موجود در بازار سبب شده شناسایی فیلتر مرغوب از نامرغوب کارهنری فورد مرحوم باشد.
منبع : [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]