دوستاني كه وارد كننده لباس از تركيه هستند پيام بدن به اين شماره
٠٩٣٧١٨١٤٣٧٥


Sent from my iPhone using Tapatalk