سلام شرکت بازرگانی تجارتی (فروغ بستان غرب) شماره ثبت :۷۸۱۹همکاری خود را در زمینه تامین
انواع مشتقات نفتی (گازوییل،مازوت،نفت سفید ،قیر و ....) به تمامی تجار و بازرگانان سایت گرامی اعلام میدارد
قرارداد به صورت رسمی باشرکت و تسویه در محل خارجی و داخلی دوستان می توانند جهت تمایل به همکاری با شماره
ارتباط بر قرار کنند.09183358914