با سلام
نیازمند شرکتی هستم تا از عراق ضایعات قوطی رانی و نوشابه را وارد کنه.
ضمنا ما در عراق هیچ منبعی برای خرید نداریم.
لازم به ذکر است اگر شرکتی در ایران فروشنده این گونه ضایعات هست و با قیمتی مناسب برای فروش دارد . خریدار هستیم.