فروش کاهو - گل کلم - فلفل دلمه ای- گوجه درتناز بالا جهت بازار داخلی و خارجی موجود داریم . فروش فقط نقدی
09124125402