شماره تماس (+98) 9163311579 هاشمی
سود مایع (کاستیک)
ویناس به مقدار بسیار زیاد ( خوارک دام و طیور) (کود) و (جایگزین مالچ)
ملاس
نمک صنعتی (نمک دریا)
اسید سولفوریک
اسید سولفوریک ضایعاتی
اسید فسفریک
اسید اسیتیک
ضایعات هیدروکربن
متانول
الکل سفید و الکل صنعتی
هگزان
نرمال هگزان
هگزان وان
ضایعات هگزان
روغن سوخته
انواع ضایعات نفتی
انواع ضایعات پتروشیمی
انواع ضایعات روغنی
EDC OFF
EDC ON
MEG OFF
MEG ON
PEG OFF
شماره تماس 09163311579

فرستاده شده از SM-A710Fِ من با Tapatalk