یک پیشنهاد اقتصادی به دولت: با گفتن واقعیتها به مردم، دست عوامفریبان را رو کنید

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آن چیزی که «نهاد دولت» را به «بهشت تقاضا» تبدیل کرده و رقیبان برای دست یافتن به آن، حاضرند اقتدار دولت را خدشهدار کنند، امانت اقتصادی بیکران مردم در دست دولت است که در دهه اخیر دستاندازی به آن روال شده است.


دولت کنونی اگر یک کار مهم انجامنشده با آثار میمون بلندمدت داشته باشد، همین رهانیدن ثروتهای ملی (از ذخایر پولی و داراییهای صنعتی و ملکی تا امتیازات) از تطاول زیادهخواهانی است که در دولتهای قبلی و فعلی بودهاند و هستند و تاکنون گوشههایی از آن برملا شده است.
در چند ماه باقیمانده، این دولت و هیچ دولت دیگری نخواهد توانست سفرههای مردم را رنگین کند؛ اما با اعلام صادقانه گرفتاریها و کاستیهای اقتصاد ایران و تاثیر ناخجسته سیاستمداران بر فضای کسبوکار و سرعت بخشیدن به برنامههای مصوب آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد، میتواند این امید را در دلها برویاند که قرار است قوه مجریه ایران، بار دیگر به کار ویژه اولیه خود بازگردد و عرصه را بر تمنیات نامشروع زیادهخواهان تنگ کند.
اگر دولت کنونی که صبغه سیاسی و جناحیاش کمتر از دولتهای پیش از آن است نتواند چنین کند، نقشه راه آینده را عوامفریبانی ترسیم خواهند کرد که قبلا مهارتشان را در پوشاندن لباس بهشت بر جهنم زندگی، نشان دادهاند.