رييس سازمان توسعه تجارت با تشریح برنامه گسترده این سازمان برای ساماندهی و کاهش واردات گوشت قرمز گفت: واردات گوشت در سال گذشته حدود 100 تا 120 هزار تن بوده كه فقط براي تامين كسري توليد داخل بوده است.

آن گونه که حميد صافدل می گوید: اگر سازمان توسعه تجارت بخواهد سايت ثبت سفارش را بي دليل باز بگذارد و هيچ سقفي هم براي واردات قائل نشود، همه براي واردات گوشت اقدام مي كنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنین با بيان اينكه كميته اي به عنوان مجمع واردات تشكيل شده است، ادامه داد: اين كميته افراد فعال در عرصه واردات گوشت را شناسايي مي كند؛ چراکه در سال هاي نه چندان دور، به دليل اينكه برخي افراد براي واردات گوشت به طور متفرقه به بازارهاي متعدد خارجي مراجعه مي كردند، بازار واردات گوشت به هم ريخت؛ چنان که گاهي براي تامين بازار 100 هزار تني گوشت داخل، بيش از يك ميليون تن تقاضا به بازار داشتيم و بعضي كشورها به ما معترض بودند كه اين اتفاق بازار را به هم مي زند، چون مراجعه به بازار بسيار فراتر از نياز داخلي بود.

وي افزود: از این رو، با توافق وزارت جهاد كشاورزي سقف واردات مورد نياز گوشت مشخص شده و قرار است با هماهنگي مجمع واردات در سقف زماني مشخص به گونه اي ثبت سفارش گوشت انجام شود كه هم به توليد داخل ضرر نزند و هم زمان بندي به گونه اي باشد كه در مقاطع زماني مشخص ذخيره لازم در سردخانه ها وجود داشته باشد. از سوي ديگر، قرار شده است که از این پس، مراجعه واردكنندگان به بازارهاي خارجي به صورت تجمعي باشد، نه به صورت متفرقه.