بازگانی آرنایت
مفتخراست به ارائه کلیه خدمات بازرگانی،صادرات و واردات،ترانزیت،ترخیص کالا ازطریق مرزهای زمینی درایران.
-. ترخیص وانجام امورات گمرکی درمرزبین المللی باشماق و حاجی عمران درکردستان.
تماس:
09182019997 (محمودی)
ایمیل:
yaqub.mehmudi@gmail.com