نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين كاهش موقت قيمتها در بازار ارز، طلا و مسكن را از پيامدهاي توافق 1+5 با ايران برشمرد و گفت: «عدم مديريت ۱۰۰ميليارد دلار پول بلوكهشده ايران پس از تحريم مخاطرهآميز است و بايد انضباط مالي دوران تحريم را حفظ كرد.»

به گزارش سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از فارس، مجيدرضا حريري با اشاره به پيامدهاي مثبت يا تهديدهاي احتمالي كه ممكن است پس از انجام توافق هستهاي براي اقتصاد ايران به وجود بيايد، گفت: «اتفاقاتي كه در سه سال گذشته افتاد و مسائل هستهاي را به اقتصاد ما وصل كرد، سبب شد تا اقتصاد از منظر سياست ضربه بخورد. از طرفي برخي كارشناسان با نگاه واقعبينانه معتقدند عدممديريت تحريمها بيشتر به ما ضربه زد و اميدواريم از اين پس نيز با فرصتي كه به وجود آمده مسائل را مديريت كنيم، چرا كه سوءمديريت دوباره ميتواند يكسري مسائل تلخ را براي اقتصاد ما رقم بزند.»

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران به وضعيت توزيع ارز و طلا در بازار از سال 89 اشاره كرد و گفت: «شش ماه قبل از شدت يافتن تحريمها، دولت وقت ميدانست كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است، اما از نيمه دوم سال 89 بانك مركزي با تمام اينها روزانه 5هزار دلار به راحتي در اختيار افراد قرار ميداد يا ميگفت آنقدر سکه عرضه ميكنيم كه سوپرماركتها هم سکه بفروشند و آنچه موجودي داخل بود را به حراج گذاشتيم.»

كاهش موقتي نرخ ارز، طلا و مسكن
نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين بر اين نكته تاكيد كرد که اگر در زمان حاضر و با برداشته شدن تحريمها اقتصاد درست مديريت نشود اين مساله خود تبديل به تهديد مجددي براي اقتصاد ما ميشود. او گفت: «اگرچه يكسري اثرات رواني مثبت براي كوتاهمدت بر كاهش نرخ ارز، طلا و مسكن در دوسه ماه آينده موثر است اما در واقعيت شرايط اقتصادي خوبي نداريم.»
حريري اضافه كرد: « مهم اين است كه دولت بعد از تحريم بايد سناريوهايي را طراحي كرده باشد و اجازه ندهد كه ارز بلوكه شده كه رقمي بالغ بر 100ميليارد دلار است بيحساب و كتاب وارد بازاري كه بهشدت تشنه منابع ارزي است، وارد شود و انضباط مالي را دوران تحريمها در پيش گرفته بود را ادامه دهد.»

وي ادامه داد: «چرا كه معلوم نيست چقدر از اين ارز مربوط به ذخاير بانكمركزي است و چقدر امكان تزريق به بازار را دارد، چرا كه اين مساله آمار محرمانهيي است كه در دوران تحريم هيچگاه منتشر نشد.»

حريري به دولتمردان توصيه كرد تا به جاي ارائه آمار سياسي، آمار واقعي را به مردم ارائه كنند و انتظارات را درست رقم بزنند چرا كه اكنون در هسته سخت تورمي قرار داريم و با سوءمديريت ممكن است دوباره تورم به يكباره فزآينده شود.

ارزهاي بلوكه شده صرف زيرساختها شود
حريري در پاسخ به اينكه براي پيشگيري از افزايش تورم و ايجاد پيامدهاي مثبت چه استفادهاي ميتوان از ارزهاي آزاد شده در كشور كرد، گفت: «اين ارزها بايد صرف اصلاح زيرساختها در حوزههاي انرژي، حملونقل، ساخت بندر و تجهيز ناوگان هوايي و دريايي شود تا زمينه ورود سرمايهگذار خارجي و در نهايت بهبود فضاي كسبوكار فراهم شود.» وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حتي زيرساختهاي فرودگاههاي پايتخت آمادگي پذيرش سرمايهگذار خارجي يا گردشگر را آنطور كه بايد ندارد، افزود: «فرودگاههاي ما در نهايت پذيرش 5 ميليون نفر مسافر را دارد كه اين رقم بايد به 4برابر ظرفيت فعلي افزايش يابد يا خطوط ريلي بايد از نظر كمي و كيفي 2 تا 3برابر افزايش يابد.»

ورود 150ميليارد دلار سرمايهگذاري
عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در مورد ورود سرمايهگذاران خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي گفت: «در حوزه نفت و گاز به دليل تخصصي بودن و وضعيت مناسب ايران قطعا شركتهاي اروپايي و امريكايي با ظرفيت 140 تا 150ميليارد دلار سرمايهگذاري وارد خواهند شد به شرط آنكه از اكنون زيرساختها را فراهم كنيم اما نبايد توقع داشت كه توليد نفت كشور به يكباره به 2 ميليون بشكه برسد، يكسال زمان نياز است تا برداشت از چاههاي نفت به مرور افزايش يابد. لازم است همه اين واقعيتها به مردم براي تعديل سطح انتظاراتشان گفته شود.»

ضرورت تكنرخي شدن ارز
وي همچنين در مورد تكنرخي شدن نرخ ارز با توجه به برداشته شدن تحريمهاي بانكي گفت: «بايد به نقطهاي برسيم كه اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتي داشته باشيم و اكنون ديگر بهانهاي براي بانكمركزي براي تكنرخي نشدن ارز وجود ندارد، اين مساله كمك ميكند تا واردات، توليد و مبادلات تجاري براساس واقعيت شكل بگيرد.»

اثرات مثبت برداشته شدن تحريمها
حريري در پاسخ به اينكه برخي نگران ورود بيرويه كالاهاي خارجي با برداشتهشدن تحريمها هستند، گفت: «اگر توليد ما به سمت افزايش كيفيت و با هدف بازارهاي صادراتي رونق گيرد و اگر فساد لجامگسيخته در اقتصاد ما مهار شود ديگر نه شاهد واردات بيرويه كالاهاي ساخته شده خواهيم بود و نه خبرهايي از قبيل دكلهاي گمشده و فرودگاههاي فروخته شده. اثرات مثبت برداشته شدن تحريمها تا 2سال آينده بر سر سفره مردم قابل لمس خواهد بود.»