به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، جلسه کارشناسی دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ 23/04/94 به منظور بررسی متن پیشنویس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تهیه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، با حضور نمایندگانی از سوی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق تعاون ایران، اتاق ایران، اتاق اصناف ایران، خانه معدن و انجمن سنگ آهن ایران برگزار گردید. در این جلسه، پس از بررسی متن پیشنویس یاد شده جمعبندی بر این شد تا با ارسال نامهای خطاب به پنج مرجع دیگر پیشنهاد دهنده آئین نامه، استمهال صورت بگیرد تا بتوان پیشنهاد درخور از سوی اتاق ایران در این زمینه ارئه گردد.