حامد واحدی خزانهدار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران درمورد توافق هستهای گفت: به هرحال توافق هستهای دستاوردی بزرگ برای اقتصاد ایران بهشمار میآید. اما امروز نیاز اساسی ما طرحریزی ساختاری برای استفاده از موقعیت پیش آمده است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از صدای اقتصاد، واحدی بیان داشت: دستیابی به توافق هستهای برکت بزرگی برای اقتصاد ایران است و نباید به هیچ عنوان چنین دستاورد بزرگ و قابل ستایشی را نادیده گرفت. امروز همگی ما باید خوشحال باشیم که با طی کردن دوران سخت تحریمها به سمت تعامل بیشتر با جهان میرویم ولی در کنار خوشحالیها باید قدری هم واقعبین باشیم. در دوران پساتحریم اقتصاد کشور نیازهایی را دارد که همگی آنها باید تامین شود.

عضو هیاترییسه اتاق تهران که با روزنامه تعادل گفتوگو میکرد، ادامه داد: در دوران پساتحریم دور تازهای از روابط اقتصادی برای کشور ایجاد میشود ولی باید توجه کرد که فضای باز سرمایهگذاری نباید به از میان رفتن صنایع داخلی منجر شود. باید دقت کنیم که سرمایهگذاری خارجی حداقل تا دوره زمانی خاصی به صورت همکاری با سرمایهگذاران خارجی باشد. به این ترتیب هم زمینههای جذب منابع ارزی حاصل میشود و هم اینکه صاحبان صنایع داخلی فرصت رشد پیدا میکنند. واحدی بیان داشت: اقتصاد ایران سالها دوران تحریم را پشتسر گذاشته و یکی از عوارض این دوران فاصله گرفتن فضای اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است. بنابراین حداقل امروز نیاز داریم که فعالان بخش خصوصی و حتی دستگاههای اجرایی دولتی را درمورد الزامات اداره اقتصاد در دوران پساتحریم بهروزرسانی کنیم. به هرحال بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد ایران از نظر زیرساخت شرایط مناسبی ندارد و برای همگن شدن با اقتصاد جهانی باید این زیرساختها را ایجاد کرد. وی بیان داشت: نکته قابل توجه دیگر این است که نیازهای خودمان را بشناسیم، خواستههای اقتصاد جهانی را نیز فهم کنیم و براساس آن راهکارهایی تازه ارایه دهیم که هم ما به سرمایهگذاران خارجی دسترسی پیدا کنیم و هم اینکه جامعه جهانی اقتصادی علاقهمند به حضور در اقتصاد ایران شود.

واحدی به بحران اطلاعاتی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بهطور خاص یک موضوع ساده در اقتصاد ایران به مشکلی بزرگ تبدیل شده است. هر سرمایهگذار خارجی قصد ورود به بازار ایران را داشته باشد، به اطلاعات و آمارهای دقیق درمورد فضای سرمایهگذاری کشور نیاز دارد. اما دسترسی به چنین اطلاعاتی در اقتصاد ایران ممکن نیست. بنابراین امروز نیاز است تا با تشکیل کارگروههایی بین تمام بخشهای کشور بهخصوص با مشارکت بخش خصوصی، شبکه اطلاعات اقتصادی ایجاد شود. این شبکه باید بتواند به سرعت و دقت درمورد پتانسیلهای اقتصاد ایران به سرمایهگذاران خارجی اطلاعرسانی کند. بهطور مثال بارها با این سوال از سوی سرمایهگذاران خارجی مواجه شدهایم که در ایران چه فرصت خاص سرمایهگذاری وجود دارد.
این عضو هیاترییسه اتاق تهران بیان داشت: امروز دیگر امکان فرصتسوزی نداریم. توافق هستهای و دوران پساتحریم یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران است که اقدام به بازسازی خود کند. به هرحال همه میدانیم که طی سالهای گذشته چقدر از فضای اقتصاد بینالمللی فاصله گرفتهایم ولی این دوران به انتها رسیده است، بنابراین ضمن دقت به نکاتی خاص باید به سمت تشویق جامعه اقتصادی جهانی به سرمایهگذاری در ایران حرکت کنیم.
وی ادامه داد: قطعا ساختار اقتصادی و اداری کشور بهدلیل مشکلاتی که وجود داشته، آمادگی دوران جدید را ندارد. بهطور مثال نیاز بسیار مهم ما این است که در قوانین مالیاتی، بیمهای و... تجدیدنظر کنیم و با بهروزرسانی این قوانین امکان سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را بهوجود آوریم. دوران اقتصاد پساتحریم ضمن اینکه مزیتی بزرگ بهشمار میآید، ملزوماتی هم نیاز دارد که با صرفنظر کردن از آنها نمیتوانیم به مقصود برسیم. واحدی تاکید کرد: به هرحال امروز باید خوشحال باشیم که زمینههای اتصال مجدد ایران به اقتصاد جهانی مهیا شده است، ولی نباید در میان این خوشحالی فراموش کنیم که ما سالها دور از فضاهای اینگونه بودهایم و هنوز آمادگیهای لازم را نداریم. بهطور حتم با همفکری بخش خصوصی و بخش دولتی میتوان در زمانی کوتاه به مقصود رسید. اما بازهم تاکید میکنم، دستیابی به موفقیت بدون همراهی بخش خصوصی و دولتی مقدور نیست.