مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با تقدیر از تیم مذاکرهکنندگان هستهای، برنامههای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای اقتصاد دوران پساتحریم را برشمرد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، متن برنامههای اتاق تهران که از سوی مسعود خوانساری اعلام شد، به شرح زیراست:

امضای توافقنامه هستهای، دستاوردی بزرگ، خردمندانه و آیندهنگر برای ایران اسلامی به شمار میآید. امروز به طور حتم، تیم مذاکرهکننده هستهای پس از طی ساعات و روزهای طولانی گفتوگو با سران کشورهای غربی، خود را در ردیف نامهای ماندگار تاریخ ایران قرار دادند و چهره درخشانی از «ایران صلحدوست» و «امیدوار به توسعه» را پیش روی جامعه جهانی به تصویر کشیدند.
خوشبختانه تیم مذاکرهکننده هستهای که رهبر معظم انقلاب به درستی آنان را شجاع و دلاور خوانده بودند، با انجام گفتوگوهای «هنرمندانه» ضمن حفظ اقتدار ایران اسلامی، مقدمات دستیابی به تفاهمی بزرگ با جامعه جهانی را فراهم آورده است. امروز در پس این توافق تاریخی، طلایههای درخشانی از پیشرفت و تعالی، پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است.
چنین دستاورد بزرگی به طور حتم وامدار رهنمودهای آگاهانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که با شناختی دقیق از وضعیت اقتصادی کشور مقدمات چنین پیروزی را مهیا ساختند. نگاه خردمندانه و برآمده از دانش و تجربه ریاست محترمجمهوری و دولت محترم نیز همراه و یاور تیم مذاکرهکنندگان هستهای طی تمامی دو سال گذشته بوده است. به همین جهت امروز جامعه اقتصادی کشور نهایت سپاسگزاری را از این اقدامات دارد.
اما اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن ابراز شادمانی بخش خصوصی از چنین اتفاق بزرگی، تلاش میکند در راستای ساماندهی فضای اقتصاد پساتحریم و کمک به توسعه کشور، اقدامات زیر را به عنوان مسولیتی مهم و سرنوشتساز به انجام برساند.
ما اعتقاد داریم در دوران پساتحریم نیاز به سه سطح از روابط وجود دارد:

اولا: دستگاههای اجرایی با توجه به اداره اقتصاد کشور در دوران سخت تحریمها، ساختاری متفاوت از نیازهای امروز اقتصاد کشور پیدا کردهاند. برهمین اساس بازنگری در شیوه مدیریتها و جلوگیری از بروز سوءمدیریتها در چنین روزهایی به شدت احساس میشود. اقتصاد در دوران پساتحریم به طور حتم فضایی پرنشاط، پویا و توانمند نیاز دارد که در سایه تغییر روشها از اقتصاد بسته و فرسوده به اقتصادی بانشاط میتواند چنین مهمی را مهیا سازد. بنابراین سطح اول نیازهای اقتصاد پساتحریم، بازنگری در شیوههای مدیریتی و نظام اداری کشور است.

دوما: جامعه اقتصادی بینالمللی با توجه به تحریمهای ظالمانه طی تمامی سالهای گذشته، شناخت دقیقی از پتانسیلها و توانمندیهای اقتصادی ایران ندارد. به همین دلیل امروز نیاز است تا تلاشهای مشترک و وسیعی برای شناساندن توانمندیها و امکانات اقتصاد ایران به جامعه اقتصادی جهانی صورت گیرد. بنابراین در سطح دوم بازتعریف جایگاه اقتصاد ایران در دل اقتصاد جهانی رسالت بخش خصوصی است.

سوما: با توجه به اداره اقتصاد کشور در محیطی نسبتاً بسته و البته با محدویتهای تحریمهای سالهای گذشته، بخش خصوصی و بدنه تولید کشور از فضای اقتصاد بینالمللی فاصله گرفته است. به همین جهت نیاز دیگر اقتصاد پساتحریم بازسازی فضای روابط بین بخش خصوصی ایران و اقتصاد جهانی و هم سطح سازی دانش اقتصادی میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی است. برهمین اساس سطح سوم نیازهای اقتصادی کشور در دوران پساتحریم، افزایش دانش بخش خصوصی متناسب با جامعه جهانی است.

برهمین اساس اتاق تهران تلاش میکند طی زمانبندی کوتاهمدت و میانمدت اقدامات زیر را در جهت بهرهبرداری مناسب از فضای اقتصادی پساتحریم صورت دهد:

یک: تاریخ اقتصاد ایران و اقتصاد بینالمللی نشان داده است که در چنین مقاطع حساسی، فعالیتهای بخش خصوصی میتواند زمینهساز توسعه روابط اقتصادی بین کشورها باشد. برهمین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با راهاندازی مراکز مختلف مشاورهای از جمله «کمیته جذب سرمایهگذاران خارجی» تلاش میکند در دوران پساتحریم نقش فعال و موثری را در روند جذب مشارکتهای اقتصادی خارجی و سرمایهگذاران بینالمللی به کشور برعهده گیرد. همچنین اتاق تهران با توجه به سطح گسترده روابط خود با سفارتخانههای کشورهای مختلف جهان تلاش میکند با برگزاری نشستهای مشترک زمینههای انتقال فرصتهای سرمایهگذاری در ایران را به سرمایهگذاران بینالمللی مهیا سازد.

دو: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سرعت اقدام به شناسایی گلوگاهها و موانع توسعه کسبوکار در کشور میکند. برهمین اساس گزارشهای فنی اتاق تهران از موانع تولید در اختیار نهادهای اجرایی برای ساماندهی این وضعیت در دوران اقتصاد پساتحریم قرار میگیرد. همچنین اتاق تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد تا با تشکل کمیتههای مشترک همراه با حضور دستگاههای اجرایی کشور اقدام به ارائه راهکاریی برای تسهیل شرایط سرمایهگذاری در دوران پساتحریم کند.

سه: امروز اقتصاد ایران بیش از هر دوره تاریخی دیگر نیاز به اجماع، همراهی، همدلی و توجه به تحلیلهای کارشناسی دارد. به همین دلیل اتاق تهران با همفکری جامعه اقتصاددانان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری نشستهای تخصصی مشترک در جهت تدوین استراتژیهای اداره اقتصاد در دوران پساتحریم میکند. نتیجه این نشستها و بحثهای کارشناسی به صورت گزارشهای مدون در اختیار دستگاههای اجرایی کشور قرار میگیرد.

چهار: به طور حتم تجارت و تولید در دوران پساتحریم نیاز به آموختههای تازهای دارد. برهمین اساس اتاق تهران تلاش میکند با جلب مشارکت نهادهای بینالمللی، در جهت افزایش سطح توانمندی جامعه اقتصادی ایران برای استفاده از فرصتهای دوران پساتحریم گام بردارد. نیاز به آموزش، فهم مفاهیم توسعهای در اقتصادهای رو به رشد، اطلاع از قوانین و مقررات بینالمللی و همچنین روشهای مذاکره مدرن و موثر خواستهای اجتنابناپذیر است. اتاق تهران تمامی توان خود را در جهت برگزاری دورههای آموزشی و انتقال چنین مفاهیمی به جامعه اقتصادی کشور به کار میگیرد.

امروز فصل جدیدی در اقتصاد ایران گشوده شده است. بخش خصوصی کشور ضمن آنکه خوشحالی و شور خود از چنین دست آورد قابل ستایشی را پنهان نمیکند، آگاهانه سعی میکند تا نقش ماندگاری بر تابلوی درخشان اقتصاد ایران برای فردای فرزندان این سرزمین ثبت کند. تا رسیدن به چنین روزی نباید از پا ایستاد.