شاتا: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اعضای اتاق بازرگانی در استانها الگوهای پیاده شده در تهران را اجرا و تدابیری اتخاذ کنند که از وضعیت فعلی خارج شویم. محمدرضا نعمتزاده در نشست مشترک با اعضای جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در محل این وزارتخانه، اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید در کارهای اساسی و درازمدت هدفگذاری و شاخصها را نیز تعیین کند.علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز افزود: پیوند جدیدی باید بین بخش مالی - پولی و اقتصادی کشور ایجاد شود و همافزایی شکل بگیرد. وی اضافه کرد: یکی از نقشهای کلیدی اتاقهای بازرگانی در دنیا توسعه مناسبات بین کشورها است. افخمی گفت: اتاقها میتوانند در ارتباطات اقتصادی با دیگر کشورها موثر باشند و این در شرایطی که تنشهای سیاسی وجود دارد، بسیار کارگشا است. اعضای جدید اتاق تهران که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شدهاند و در نشست حاضر بودند، تعامل دولت و بخش خصوصی را مورد تاکید قرار دادند و آن را موجب همافزایی برای توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری برشمردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در نامهای به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نمایندگان این وزارتخانه را در اتاق تهران معرفی کرد و براساس آن مجتبی خسروتاج(قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی)، ولیالله افخمیراد (رئیس سازمان توسعه تجارت)، علی اشرف افخمی (مدیرعامل بانک صنعت و معدن)، حسین ابوییمهریزی(معاون برنامهریزی)، جعفر سرقینی(معاون امور معادن و صنایع معدنی)، محسن صالحینیا (معاون امور صنایع)، مسعود کرباسیان (رئیس کل گمرک ایران)، سیدرضا نوروززاده (رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، سهیلا جلودارزاده (مشاور وزیرصنعت، معدن و تجارت)، منصور معظمی (معاون برنامهریزی وزارت نفت)، محمدرضا شجاعالدینی(عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی) و محمدرضا نجفیمنش، علاء میرمحمد صادقی، حسن عابدی جعفری و محمدرضا بهرامن بهعنوان 15 عضونماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شدند. همچنین وزیر جهادکشاورزی محمدحسین شریعتمدار، محمدعلی طهماسبی، حسن یونس سینکی، لطفالله سعیدی و عبدالمهدی بخشنده را بهعنوان پنج عضو بخش کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معرفی کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 60 عضو دارد که 40 عضو آن ازجانب دارندگان کارت بازرگانی انتخاب و 20 عضو آن از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی میشود.