در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با وزیر بازرگانی پاکستان بر افزایش مبادلات تجاری ایران و پاکستان تا سقف 5 میلیارد دلار تاکید شد.
به گزارش شاتا، نعمت زاده، در این نشست اظهار داشت: ایران و پاکستان روابط دیرینه و نزدیکی با هم دارند و اعتقادات دینی و حتی زبان آنها به هم نزدیک است.
وی با تاکید بر رویکرد مثبت سفر هیئت پاکستانی به ایران تصریح کرد: هفتمین نشست کمیته مشترک تجاری پاکستان ـ ایران (jtc) در تهران، توسعه همکاریهای اقتصادی ،تجاری، فرهنگی و صنعتی را در پی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گرچه روابط دو کشور در اغلب زمینهها در سطح بسیار عالی است اما با توجه به ظرفیتهای دو کشور در بخش بازرگانی و تجاری از ظرفیتهای موجود بهرهمند نشده اند.
وزیر بازرگانی پاکستان نیز با اشاره به لزوم افزایش مبادلات دوجانبه گفت: توسعه فهرست کالاهای مشمول موافقنامه ترجیحات تجاری از ضروریات توسعه همکاریهای دوجانبه است.
دوطرف در این نشست درباره گذرگاههای مرزی جدید بین دو کشور ، زیرساختهای دو طرف شامل جادهها، راهآهن، تقویت خطوط هوایی بین شهرهای دو کشور، سرمایهگذاری مشترک در زمینه پروژههای انتقال گاز، صدور برق به پاکستان و خرید اقلامی مانند پنبه از پاکستان و صدور کود شیمیایی به پاکستان همچنین سرمایهگذاری مشترک در پروژههای مختلف منجمله نساجی و پروژههای ساختاری همکاری کنند.