روز گذشته و در آخرین نشست هیات رئیسه اتاق تهران در دور هفتم، تصمیم گرفته شد که اولین نشست هیات نمایندگان دور هشتم که طی آن رئیس و اعضای هیات رئیسه جدید انتخاب میشوند شنبه آینده مورخ پنجم اردیبهشت ماه برگزار شود.
پس از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان دور هشتم اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور در اسفند ماه گذشته از ابتدای سال جاری، اتاقهای بازرگانی مختلف در تاریخهای مختلف اقدام به برگزاری انتخاب رئیس و هیات رئیسه کرده و نتیجه را اعلام کردهاند. با این حال تعداد دیگری از اتاقهای بازرگانی از جمله اتاق تهران هنوز اولین نشست هیات نمایندگان دور جدید را برگزار نکردهاند و برای آن برنامهریزی میکنند.
در آخرین نشست هیات رئیسه دور هفتم که ظهر دیروز برگزار شد مقرر شد اولین نشست هیات نمایندگان پنجم اردیبهشت ماه برگزار شود و این مساله به اطلاع تمامی اعضای جدید هیات نمایندگان برسد. در این نشست رئیس اتاق و اعضای هیات رئیسه انتخاب خواهند شد. نشست دیروز با حضور تمامی اعضای هیات رئیسه، رئیس و دبیرکل اتاق تهران و ایران برگزار شد و تنها محمدحسین برخوردار در این نشست حضور نداشت.