نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 کلکشور، بودجه 844 هزار میلیارد تومانی سال آینده را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (سهشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کلکشور، بالاخره دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند.
وکلای ملت ماده واحده بودجه سال آینده را با 144 رأی موافق ،33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804میلیون (8.449.599.804.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال (8.499.599.804.000.000) به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.362.817.171.000.000) ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381.284.438.000.000) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.596.988.000.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.586.988.000.000) ریال

به دولت اجازه داده میشود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.200.367.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (162.450.000.000.000) ریال (مابهالتفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام میگیرد:

اعتبارات هزینهای یکصد و هفده هزار میلیارد (117.000.000.000.000) ریال

اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال

اعتبارات تملکداراییهای مالی ده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000) ریال

اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، 2 درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفتخیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.

حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرحهای تملکداراییهای سرمایهای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا میکند.