PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : قراردادهای تجاریMahan
07-04-2013, 10:17
قرارداد اجاره

اینکوترمز ۲۰۰۰

نمونه قرارداد خرید کالا

قراردادهای بین المللی بای بک

فرم قرارداد خرید کالا

فرم ضمانتنامههاقرارداد اجاره
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
اين قرارداد معمولاً شامل فصلهاى ذيل است:
- فصل اول - موضوع قرارداد
- فصل دوم - مدت اجاره
- فصل سوم - اجاره بهاء و مبلغ کل قرارداد
- فصل چهارم - تعهدات موجر
- فصل پنجم - تعهدات مستأجر
- فصل ششم - شرايط پرداخت اجاره بها
- فصل هفتم - زمان و هزينه حمل
- فصل هشتم - خسارت
- فصل نهم - ضمانت
- فصل دهم - فسخ قرارداد
- فصل يازدهم - حل اختلاف


فرم ضمانتنامهها

[Only Registered And Activated Users Can See Links]
- عنوان پيمانکار
- عنوان بانک يا شرکت بيمه
- عنوان دستگاه اجرائى
- موضوع قرارداد موردنظر

[Only Registered And Activated Users Can See Links]
در صورتىکه تمام مبلغ اين پيشپرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينکه اصل آن به بانک مسترد گردد يا مسترد نگردد.
- عنوان پيمانکار
- عنوان بانک يا شرکت بيمه
- عنوان دستگاه اجرائى
- موضوع قرارداد موردنظر
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
- عنوان پيمانکار
- عنوان بانک يا شرکت بيمه
- عنوان دستگاه اجرائى
- موضوع قرارداد موردنظر
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
- عنوان پيمانکار
- عنوان بانک يا شرکت بيمه
- عنوان دستگاه اجرائى
- موضوع قرارداد موردنظر

Mahan
07-04-2013, 10:32
هدف اينکوترمز (اصطلاحات بازرگانى بينالمللي) فراهم آوردن مجموعهاى از قواعد بينالمللى بهمنظور تفسير متداولترين اصطلاحات تجارت خارجى است. بدينترتيب مىتوان از شک و ترديدهاى موجود در زمينهٔ تفاسير مختلف اين اصطلاحات در کشورهاى گوناگون اجتناب ورزيد يا دستکم آنها را تا حد زيادى تقليل داد.
طرفين قرارداد اغلب از رويههاى تجارى مختلف در کشورهاى خود بىاطلاع هستند. اين موضوع مىتواند سبب سوءتفاهمات، اختلافات و مرافعات وقتگير و پرهزينهاى شود. براى رفع اين معضلات، اتاق بازرگانى بينالمللى براى نخستينبار در سال ۱۹۳۶ مجموعهاى از قواعد بينالمللى را جهت تفسير اصطلاحات تجارى منتشر ساخت که به ”اينکوترمز ۱۹۳۶“ معروف شد. بهمنظور تطبيق قواعد مزبور با رويههاى جارى تجارت بينالمللي، بعداً در سالهاى ۱۹۵۳، ۱۹۶۷، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و در حال حاضر در سال ۲۰۰۰ اصلاحات و اضافاتى در آنها اعمال شد.
بايد تأکيد کرد که حوزهٔ شمول اينکوترمز به مسائل حقوق و تعهدات طرفين قرارداد فروش در خصوص تحويل کالاهاى فروخته شده محدود مىشود. (منظور کالاهاى ”مرئي“ است و موارد ”نامرئي“ مانند نرمافزارهاى رايانهاى را شامل نمىشود).
بهنظر مىرسد که در دو زمينهٔ خاص درک نادرستى دربارهٔ اينکوترمز بهصورت بسيار شايع وجود دارد. نخست اينکه اغلب به گونهاى نادرست اينکوترمز را بهعنوان قرارداد فروش ناظر بر قرارداد حمل مىدانند. دوم اينکه گاه به غلط پنداشته مىشود که اينکوترمز تمام وظايفى را که طرفين مايل هستند در يک قرارداد فروش بگنجانند، مقرر مىدارد.
همانگونه که اتاق بازرگانى بينالمللى همواره تأکيد داشته، اينکوترمز فقط به روابط ميان فروشنده و خريدار در چارچوب قرارداد فروش مىپردازد و افزون بر اين، تنها اين روابط را در تعدادى از موارد بسيار مشخص، تعيين مىکند.
در حالى که براى صادرکنندگان و واردکنندگان ضرورت دارد که رابطهٔ عملى انواع قراردادهاى موردنياز براى اجراء يک معاملهٔ فروش بينالمللى را مورد بررسى قرار دهند - در مواردى که نه تنها قرارداد فروش فروش بلکه همچنين قراردادهاى حمل، بيمه و تأمين مالى لازم است - اينکوترمز فقط به يکى از اين قراردادها، يعنى قرارداد فروش ارتباط مىيابد.
معهذا، توافق طرفين براى استفاده از يک اصطلاح خاص از اينکوترمز، لزوماً بر ديگر قراردادها اثر دارد. براى مثال، فروشندهاى که در مورد قرارداد مبتنى بر CIF يا CFR به توافق مىرسد، در اجراء اين قرارداد نمىتواند جز حمل دريائى از ساير شيوههاى حمل استفاده کند، زيرا به موجب اين اصطلاحات او موظف است که بارنامهٔ دريائى يا سند حمل دريائى ديگرى را به خريدار ارائه نمايد که در صورت استفاده از ساير شيوههاى حمل و نقل تهيهٔ آن به سادگى ميسر نيست. افزون بر اين، سند موردنياز در اعتبار اسنادى لزوماً به شيوهٔ حملى که قرار است مورد استفاده قرار گيرد بستگى دارد.
دوم اينکه اينکوترمز به تعدادى از تعهدات مشخص که بهعهدهٔ طرفين قرار مىگيرد - مانند تعهد فروشنده به قرار دادن کالا در اختيار خريدار يا ارائه آن براى حمل يا تحويل کالا در مقصد - و چگونگى توزيع خطرهاى متوجه کالا ميان طرفين در موارد ياد شده مىپردازد.
بهعلاوه، اين اصطلاحات تعهد براى ترخيص کالا جهت صدور و ورود، بستهبندى کالا، تعهد خريدار براى تحويل گرفتن کالا و همينطور تعهد به ارائه دليل مبنى بر انجام به موقع تعهدات مربوط را مورد بررسى قرار مىدهند. گرچه اينکوترمز براى اجراء قرارداد فروش، فوقالعاده حائز اهميت است، اما تعداد زيادى از مسائل وجود دارند که ممکن است در چنين قراردادى بروز يابند که اصلاً مورد توجه قرار نگرفتهاند. مانند انتقال مالکيت کالا و ساير حقوق مالکيت، نقض قرارداد و آثار اين نقض و همچنين برائت از مسئوليت در وضعيتهاى خاص. بايد تأکيد کرد که هدف اينکوترمز اين نيست که جايگزين آن دسته از اصطلاحات قراردادى گردد که در يک قرارداد فروش کامل موردنياز بوده و از طريق اصطلاحات استاندارد و اصطلاحاتى که بهطور خاص مورد توافق قرار مىگيرند، وارد قرارداد مىشوند.
بهطور کلي، اينکوترمز به آثار نقض قرارداد و هرگونه موارد برائت از مسئوليت به خاطر بروز موانع گوناگون، نمىپردازد. اين موضوعات بايد با درج مقررات ديگرى در قرارداد فروش و قانون قابل اعمال بر قرارداد، حل و فصل گردند.
هدف اصلى اينکوترمز همواره اين بوده که در موارد فروض کالا براى تحويل وراى مرزهاى ملي، کاربرد داشته باشد: از اينرو اصطلاحات مزبور مربوط به بازرگانى بينالمللى هستند. البته در عمل اينکوترمز درمواردى همچنين وارد قراردادهاى فروشى که صرفاً در محدودهٔ بازارهاى داخلى است، مىشود. در چنين صورتى بديهى است مواد الف (۲) و ب (۲) و هرگونه مقررات ديگر مربوط به ساير مواد که به صادرات و واردات مىپردازد، زائد خواهد بود.
در فرآيند تجديدنظر در اينکوترمز که براى آن حدود دو سال وقت صرف شد، اتاق بازرگانى بينالمللى بيشترين مساعى خود را براى استفاده از نظرها و پاسخهاى طيف گستردهاى از تجار جهانى در مورد طرحهاى پياپى بهکار بسته است. نمايندگى اين بخشهاى مختلف بهعهدهٔ کميتههاى ملى است که اتاق بازرگانى بينالمللى از طريق آنها عمل مىکند. در واقع مايهٔ خشنودى است که ملاحظه مىشود اين فرآيند تجديدنظر توانسته خيلى بيش از تجديدنظرهاى قبلى در اينکوترمز، مشارکت استفادهکنندگان از آن در سراسر جهان را جلب کند. حاصل اين گفتگو، اينکوترمز ۲۰۰۰ است که وقتى با اينکوترمز ۱۹۹۰ مقايسه مىشود، چندين تغيير مؤثر را آشکار مىسازد. البته روشن است که اينک اينکوترمز مقبوليت جهانى يافته و بنابراين اتاق بازرگانى بينالمللى تصميم گرفته که به اين تأييد استحکام ببخشد و از تغيير بىجهت اجتناب ورزد. از سوى ديگر، تلاشهاى جديدى صورت گرفته تا اطمينان حاصل شود که واژگان بهکار رفته در اينکوترمز ۲۰۰۰ به وضوح و به دقت منعکسکنندهٔ رويهٔ تجارى مرسوم است. افزون بر اين، در دو زمينه تغييرات ماهوى انجام گرفته است.
- تعهدات مربوط به ترخيص کالا از گمرک و پرداخت حقوق و عوارض کالا در اصطلاحات FAS و DEQ؛ و
- تعهدات مربوط به بارگيرى و تخليهٔ کالا در اصطلاح FCA.
همهٔ تغييرات، اعم از ماهوى يا شکلي، بر مبناى تحقيق کامل از استفادهکنندگان اينکوترمز بوده و توجهى خاص به پرسشهائى که هيئت کارشناسان اينکوترمز از سال ۱۹۹۰ دريافت کرده مبذول شده است. اين هيئت با هدف ارائه خدمتى اضافى به استفادهکنندگان از اينکوترمز، ايجاد شده است.
در سال ۱۹۹۰ براى آسان کردن فهم اصطلاحات، آنها در چهار گروه اساساً متفاوت طبقهبندى شدند. بدينترتيب اين گروهها با اصطلاحى که به موجب آن فروشنده تنها بايد کالا را در محل کار خود در اختيار خريدار بگذارد، آغاز مىشود (گروه ”E“ - اصطلاح Ex Works) . در پى آن گروه دوم قرار مىگيرد که طبق آن از فروشنده درخواست مىشود کالا را به حملکنندهٔ تعيينشده از طرف خريدار تحويل دهد (گروه ”F“ اصطلاحات FAS ،FCA و FOB). در ادامهٔ اصطلاحات گروه ”C“ آورده مىشود که براساس آنها فورشنده موظف است قرارداد حمل کالا را منعقد کند، بدون اينکه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن کالا يا هزينههاى اضافى ناشى از حوادث احتمالى پس از بارگيرى و ارسال کالا را بپذيرد (اصطلاحات CPT،CIT،CFR و CIP). سرانجام اصطلاحات گروه ”D“ جاى دارند که به موجب آنها فروشنده هزينهها و خطرهاى متوجه کالا را تا رسيدن به مقصد تقبل مىکند (اصطلاحات DDU ،DEQ ،DES ،DAF و DDP).

گروه E نقطه عزیمت
EXW تحويل كالا در محل كار
تحويل کالا در محل کار (... نام محل مقرر)

EXW Ex Works (... named place)


اصطلاح «تحويل كالا در محل كار» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه آن را در محل كار خود (يعنى كارگاه، كارخانه، انبار و غيره) به صورتى كه
براى صدور ترخيص نشده و در وسيله نقليه دريافتكننده كالا بارگيرى نشده است، در اختيار خريدار قرار مىدهد.
بنابراين، اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براى فروشنده است. خريدار بايد مسئوليت تمام هزينههاى كالا و خطرهاى متوجه آن را در جريان تحويل گرفتن كالا از محل كار فروشنده، تقبل كند.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت بارگيرى كالا را براى حركت به عهده گيرد و خطرها و هزينههاى اين بارگيرى را تقبل كند، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود. هنگامى كه خريدار نمىتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم تشريفات صدور كالا را انجام دهد، نبايد از اين اصطلاح استفاده كرد. در چنين اوضاع و احوالى بايد اصطلاح «تحويل كالا در محل مقرر به حملكننده» (FCA) را به كار برد، مشروط بر اينكه فروشنده موافقت كند كه كالا را به هزينه و مسئوليت خود بارگيرى خواهد كرد.
تعهدات فروشنده
الف -۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف -۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را در صورت اقتضاء جهت اخذ مجوز صدور يا اجازهنامه رسمى ديگرى كه براى صدور كالا ضرورى است، مبذول دارد.
الف -۳ : قرارداد حمل و بيمه
- قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
- قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف -۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در محل مقرر براى تحويل، در تارى يا ظرف مدت توافق شده، يا اگر چنين زمانى تعيين نشده باشد، در زمانى كه براى تحويل دادن چنين كالايى متداول است، در اختيار خريدار بگذارد. چنانچه در محل مقرر در مورد هيچ نقطه مشخصى توافق نشده باشد يا نقاط متعددى وجود داشته باشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در محل تحويل برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
الف -۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر را از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را، تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف -۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قست ب،
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود و همينطور كرايه حمل و تمامى ديگر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، از جمله هزينههاى بارگيرى كالا و هرگونه مخارج تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده است، بپردازد.
- در صورت انقضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى رسمى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد.
الف -۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد و همينطور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف -۸: مدرک تحویل، سند حمل و نقل یا پیام الکترونیکی معادل آن
تعهدي ندارد
الف -۹ : بررسى، بستهبندى، علامتگذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى قرار دادن كالا در اختيار خريدار لازم هستند، پرداخت كند. فروشنده بايد به هزينه خود، كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل آن، در حد اطلاعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثلاً شيوههاى مورد استفاده و مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه تحويل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف -۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هرگونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها كه در كشور محل تحويل / يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى صادر يا وارد كردن كالا و در صورت لزوم براى تزانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب -۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب -۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور و ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت صدور آن را انجام دهد.
ب -۳ : قرارداد حمل و بيمه
- قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
- قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب -۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف و ماده (7) از قسمت الف و همين ماده از قسمت ب تحويل داده شود، آن را تحويل گيرد.
ب -۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را، پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب، قصور ورزد، تمام خطرهاى متوجه كالا پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى تحويل را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب -۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده (3) از قسمت الف
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
- كلية هزينهها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- هزينههاى تخليه كالا را تأديه نمايد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- اگر در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى ارسال، بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج تشريفات گمركى جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد.
ب -۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هر گاه حق تعيين زمان ارسال كالا و يا مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب -۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد مدرك مناسبى كه دليل بر تحويل گرفتن كالا باشد، جهت فروشنده تهيه كند.
ب -۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا، از جمله بازرسى به عمل آمده تحت نظارت مقامات كشور صادركننده را پرداخت كند.
ب -۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.

گروه F قسمت اعظم کرایه پرداخت نمیشود
FCA تحویل كالا در محل مقرر به حملكننده
FAS تحویل كالا در كنار كشتی
FOB تحویل كالا روی عرشه كشتی

FCA تحويل كالا در محل مقرر به حملكننده
تحويل کالا در محل مقرر به حملکننده (... نام محل مقرر)
FCA Free Carrier (... named place)
اصطلاح «تحويل كالا در محل كار» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه آن را در محل كار خود (يعنى كارگاه، كارخانه، انبار و غيره) به صورتى كه براى صدور ترخيص نشده و در وسيله نقليه دريافتكننده كالا بارگيرى نشده است، در اختيار خريدار قرار مىدهد.
بنابراين، اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براى فروشنده است. خريدار بايد مسئوليت تمام هزينههاى كالا و خطرهاى متوجه آن را در جريان تحويل گرفتن كالا از محل كار فروشنده، تقبل كند.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت بارگيرى كالا را براى حركت به عهده گيرد و خطرها و هزينههاى اين بارگيرى را تقبل كند، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود. هنگامى كه خريدار نمىتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم تشريفات صدور كالا را انجام دهد، نبايد از اين اصطلاح استفاده كرد. در چنين اوضاع و احوالى بايد اصطلاح «تحويل كالا در محل مقرر به حملكننده» (FCA) را به كار برد، مشروط بر اينكه فروشنده موافقت كند كه كالا را به هزينه و مسئوليت خود بارگيرى خواهد كرد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را در صورت اقتضاء جهت اخذ مجوز صدور يا اجازهنامه رسمى ديگرى كه براى صدور كالا ضرورى است، مبذول دارد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در محل مقرر براى تحويل، در تارى يا ظرف مدت توافق شده، يا اگر چنين زمانى تعيين نشده باشد، در زمانى كه براى تحويل دادن چنين كالايى متداول است، در اختيار خريدار بگذارد. چنانچه در محل مقرر در مورد هيچ نقطه مشخصى توافق نشده باشد يا نقاط متعددى وجود داشته باشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در محل تحويل برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر را از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را، تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قست ب،
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود و همينطور كرايه حمل و تمامى ديگر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، از جمله هزينههاى بارگيرى كالا و هرگونه مخارج تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده است، بپردازد.
- در صورت انقضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى رسمى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد و همينطور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود، مدرك متداولى كه دليل بر تحويل دادن كالا طبق ماده (4) از قسمت الف باشد, جهت خريدار تهيه كند.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هرگونه كمكى را جهت تهيه سند حمل و نقلى (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال, راهنمامه دريايى غيرقابل انتقال, سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي، راهنامه هوايي, سند حمل و نقل از طريق راهآهن، سند حمل و نقل جادهاى يا سند حمل و نقل مركب) براى قرارداد حمل مبذول دارد, مگر اينكه سند اشاره شده در بند پيشين, سند حمل و نقل باشد.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند, سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسي، بستهبندي، علامتگذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى قرار دادن كالا در اختيار خريدار لازم هستند، پرداخت كند. فروشنده بايد به هزينه خود، كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل آن، در حد اطلاعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثلاً شيوههاى مورد استفاده و مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه تحويل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هرگونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها كه در كشور محل تحويل / يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى صادر يا وارد كردن كالا و در صورت لزوم براى تزانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور و ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت صدور آن را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف و ماده (7) از قسمت الف و همين ماده از قسمت ب تحويل داده شود، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را، پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب، قصور ورزد، تمام خطرهاى متوجه كالا پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى تحويل را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده (3) از قسمت الف
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
- كلية هزينهها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- هزينههاى تخليه كالا را تأديه نمايد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- اگر در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى ارسال، بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج تشريفات گمركى جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هر گاه حق تعيين زمان ارسال كالا و يا مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد مدرك مناسبى كه دليل بر تحويل گرفتن كالا باشد، جهت فروشنده تهيه كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا، از جمله بازرسى به عمل آمده تحت نظارت مقامات كشور صادركننده را پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها مذكور در ماده (۱۰) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.

FAS تحويل كالا در كنار كشتى
تحويل کالا در کنار کشتى (... نام بندر بارگيرى)

FAS Free Alongside Ship (... named port of shipment)

«تحويل كالا در كنار كشتي» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه كالا در بندر بارگيرى تعيين شده، در كنار كشتى قرار گيرد. به عبارتى خريدار از اين لحظه به بعد بايد كلية مخارج كالا و خطرهاى از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن را تقبل نمايد.
اصطلاح FAS ايجاب مىكند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين برخلاف نسخههاى قبلى اينكوترمز است كه در آنها از خريدار خواسته مىشد ترتيبات ترخيص كالا براى صدور را فراهم آورد.
البته اگر طرفين مايل باشند كه خريدار كالا را براى صدور ترخيص كند، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجاري، يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور آن را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در كنار كشتى تعيين شده توسط خريدار، در محل بارگيرى كه او در بندر بارگيرى معهود مقرر مىكند، به ترتيب مرسوم در بندر مزبور، در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده تحويل دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب:
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را، تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، بپردازد.
- در صورت اقتضاء، مخارج تشريفات گمركى و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به صدور كالا را بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كالا در كنار كشتى تعيين شده تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود، مدرك متداولى را كه دليل بر تحويل دادن كالا طبق ماده (4) از قسمت الف باشد، جهت خريدار تهيه كند.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه سند حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي) مبذول دارد، مگر اينكه سند اشاره شده در بند پيشين، سند حمل و نقل باشد.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسى، بستهبندى، علامتگذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن كالا طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت كند. فروشنده بايد به هزينه خود، كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل آن، در حد اطلاعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثلاً شيوههاى مورد استفاده و مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و در صورت لزوم جهت ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
خريدار بايد به هزينه خود قرارداد حمل كالا از بندر بارگيرى معهود را منعقد سازد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد:
- همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
- چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، يا كشتى تعيين شده از طرفش به موقع نرسد يا قادر به قبول كالا نباشد يا بارگيرى را زودتر از تاريخ مقرر خاتمه دهد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت توافق شده براى تحويل تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد:
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را، پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
- هر گونه هزينه اضافى به دليل نرسيدن به موقع كشتى تعيين شده از طرفش يا قادر نبودن كشتى مزبور به قبول كالا يا خاتمه دادن بارگيرى زودتر از تاريخ مقرر طبق ماده (7) از قسمت ب يا به دليل قصورش در دادن اطلاع مقتضى طبق ماده (7) از قسمت ب را بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج انجام تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را پرداخت كند.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد به فروشنده در مورد نام كشتي، نقطه بارگيرى و مدت مورد نياز جهت تحويل گرفتن كالا, اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد مدرك تحويل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.


FOB تحويل كالا روى عرشه كشتى
تحويل کالا روى عرشهٔ کشتى (... نام بندر بارگيرى)

FOB Free On Board (... named port of Shipment)

اصطلاح «تحويل كالا روى عرشه كشتي» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه كالا در بندر بارگيرى تعيين شده، از لبه كشتى عبور كند. به عبارتى خريدار از اين لحظه به بعد بايد مسئوليت كلية مخارج كالا و خطرهاى از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن را تقبل كند. اصطلاح FOB مستلزم آن است كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا با عبور آن از لبه كشتى را ندارند، بايد از اصطلاح «تحويل كالا در محل مقرر به حملكننده» (FAC) استفاده شود.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجاري، يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور آن را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را روى كشتى تعيين شده توسط خريدار، در بندر بارگيرى معهود، به ترتيب مرسوم در بندر مزبور، در تاريخ يا ظرف مدت مقرر تحويل دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه از لبه كشتى در بندر بارگيرى معهود عبور كند، تقبل نمايد.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه از لبه كشتى در بندر بارگيرى معهود عبور كند، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به صدور آن را بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود، مدرك تحويل متداولى را طبق ماده (4) از قسمت الف جهت خريدار تهيه كند.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه سند حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلى يا سند حمل و نقل مركب) براى قرارداد حمل مبذول دارد، مگر اينكه سند اشاره شده در بند پيشين، سند حمل و نقل باشد.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسى، بستهبندى، علامتگذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود، كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل آن، در حد اطلاعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثلاً شيوههاى مورد استفاده و مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و در صورت لزوم براى ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
خريدار بايد به هزينه خود، قرارداد حمل كالا از بندر بارگيرى معهود را منعقد سازد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد
- همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از عبور از لبه كشتى در بندر بارگيرى معهود، تقبل كند.
- چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد يا كشتى تعيين شده از طرفش به موقع نرسد يا قادر به قبول كالا نباشد يا بارگيرى را زودتر از تاريخ مقرر طبق ماده (7) از قسمت ب خاتمه دهد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت توافق شده براى تحويل تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از عبور از لبه كشتى در بندر بارگيرى معهود، بپردازد.
- هر گونه هزينه اضافى به دليل نرسيدن به موقع كشتى تعيين شده از طرفش يا قادر نبودن كشتى مزبور به قبول كالا يا خاتمه دادن بارگيرى زودتر از تاريخ مقرر طبق ماده (7) از قسمت ب يا به دليل قصورش در دادن اطلاع مقتضى طبق ماده (7) از قسمت ب را بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج انجام تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را پرداخت كند.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد به فروشنده در مورد نام كشتي، نقطه بارگيرى آن و مدت مورد نياز جهت تحويل گرفتن كالا، اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد مدرك تحويل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.


گروه C قسمت اعظم کرایه پرداخت میشود

CFR قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد
قيمت کالا و کرايه تا بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

CFR Cost and Freight (named port of Destination ...)


اصطلاح «قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه كالا در بندر بارگيرى از لبه كشتى عبور كند.
فروشنده بايد هزينهها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد مقرر را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همينطور هر گونه هزينه اضافى ناشى از حوادثى كه پس از تحويل روى مىدهند از فروشنده به خريدار منتقل مىشود.
اصطلاح CFR ايجاب مىكند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا با عبور آن از لبه كشتى را ندارند، بايد از اصطلاح «پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد» (CPT) استفاده شود.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجاري، يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور آن را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده طبق شرايط متداول و به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را به بندر مقصد مقرر، از راه عادي، به وسيله كشتى اقيانوس پيما (يا بسته به مورد به وسيله كشتى ويژه آبراههاى داخلي)، از نوعى كه معمولاً براى حمل كالاى موصوف در قرارداد مورد استفاده قرار مىگيرد، منعقد سازد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در بندر بارگيرى و در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده روى عرشه كشتى تحويل دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه از لبه كشتى در بندر بارگيرى عبور كند، تقبل نمايد.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود بپردازد.
- كرايه حمل و تمامى هزينههاى ديگر ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، از جمله هزينههاى بارگيرى كالا روى عرشه كشتى و هر گونه مخارج تخليه آن در بندر تخليه توافق شده را كه طبق قرارداد حمل به عهدة فروشنده است، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به صدور كالا و همينطور ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد. و همينطور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد بلافاصله و به هزينه خود، سند حمل و نقل متداولى را تا بندر مقصد مقرر تهيه كند.
اين سند (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي) بايد كالاى موضوع قرارداد را شامل و در مدت مورد توافق جهت بارگيرى تاريخگذارى شود و خريدار را قادر سازد كالا را در بندر مقصد از حملكننده مطالبه كند و چنانچه توافق ديگرى به عمل نيامده باشد، كالاى در راه را با انتقال سند مزبور به خريدار بعدى (در مورد بارنامه دريايى قابل انتقال) يا با مطلع ساختن حملكننده به فروش رساند.
هنگامى كه چنين سند حملي، در چند نسخه اصلى صادر مىشود، مجموعه كامل نسخ اصلى بايد به خريدار ارائه گردد.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسى، بستهبندى، علامتگذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود، كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل و نقلى كه ترتيبات آن را فراهم كرده است، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و در صورت لزوم براى ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد تحويل كالا را، هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف انجام شد، قبول و كالا را در بندر مقصد مقرر از حملكننده دريافت كند.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از عبور از لبه كشتى در بندر بارگيري، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى بارگيرى تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد ماده (3) از قسمت الف
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
- كلية هزينهها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به بندر مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- هزينههاى تخليه كالا از جمله مخارج دو به كارى و باراندازى را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- اگر در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى بارگيرى بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج انجام تشريفات گمركى براى ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمان بارگيرى كالا يا بندر مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را, در صورت انطباق با قرارداد، قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.

CIF قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد
قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

CIF Cost, Insurance and Freight (named port of Destination ...)

اصطلاح «قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه كالا در بندر بارگيرى از لبه كشتى عبور كند.
فروشنده بايد هزينهها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همينطور هر گونه هزينه اضافى ناشى از حوادثى كه پس از تحويل روى مىدهند از فروشنده به خريدار منتقل مىشود. البته در اصطلاح CIF، فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه دريايى قرار دهد.
در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مىكند. خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIF, فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مىباشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشترى برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه خود ترتيبات بيمه اضافى را فراهم آورد.
اصطلاح CIF ايجاب مىكند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا با عبور آن از لبه كشتى را ندارند، بايد از اصطلاح «پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد» (CIP) استفاده شود.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجاري، يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور آن را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد طبق شرايط متداول و به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را به بندر مقصد مقرر، از راه عادي، به وسيله كشتى اقيانوس پيما (يا بسته به مورد به وسيله كشتى ويژه آبراههاى داخلي)، از نوعى كه معمولاً براى حمل كالاى موصوف در قرارداد مورد استفاده قرار مىگيرد، منعقد سازد.
ب) قرارداد بيمه
فروشنده بايد به هزينه خود و به ترتيب توافق شده در قرارداد، براى كالا بيمه باربرى فراهم نمايد، به طورى كه خريدار يا هر شخص ديگرى كه نفع قابل بيمه در كالا دارد بتواند مستقيماً از بيمهگر مطالبه خسارت نمايد و همين طور براى خريدار، بيمهنامه يا مدرك ديگرى دال بر بيمه كالا تهيه كند.
قرارداد بيمه يا بيمهگر يا شركت بيمهاى برخوردار از حسن شهرت منعقد خواهد شد و در صورت عدم وجود توافق صريح ديگر، مطابق حداقل پوشش شروط بيمه باربرى مؤسسه بيمهگران لندن يا هر مجموعه شروط مشابه، خواهد بود. مدت پوشش بيمه با ماده (5) از قسمت ب و ماده (4) از همين قسمت انطباق خواهد داشت. در صورت درخواست خريدار، فروشنده كالا را به هزينه وى حتىالامكان در مقابل خطر جنگ، اعتصاب، شورش و ناآراميهاى داخلى بيمه خواهد كرد. حداقل مبلغ بيمه، قيمت كالا را به ترتيب مذكور در قرارداد، به علاوه 10 درصد آن تحت پوشش قرار خواهد داد (يعنى 110%) و به پولى پيشبينى خواهد شد كه قرارداد برحسب آن انعقاد يافته است.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در بندر بارگيرى و در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده روى عرشه كشتى تحويل دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه از لبه كشتى در بندر بارگيرى عبور كند، تقبل نمايد.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود, بپردازد.
- كرايه حمل و تمامى هزينههاى ديگر ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، از جمله هزينههاى بارگيرى كالا روى عرشه كشتى را بپردازد.
- مخارج بيمه ناشى از بند ب) ماده (3) از قسمت الف را بپردازد.
- هر گونه مخارج تخليه كالا در بندر تخليه توافق شده را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده است, بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى رسمى متعلق به صدور كالا و همينطور ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد. و همينطور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد بلافاصله و به هزينه خود، سند حمل و نقل متداولى را تا بندر مقصد مقرر تهيه كند.
اين سند (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي) بايد كالاى موضوع قرارداد را شامل و در مدت مورد توافق جهت بارگيرى تاريخگذارى شود و خريدار را قادر سازد كالا را در بندر مقصد از حملكننده مطالبه كند و چنانچه توافق ديگرى به عمل نيامده باشد، كالاى در راه را با انتقال سند مزبور به خريدار بعدى (در مورد بارنامه دريايى قابل انتقال) يا با مطلع ساختن حملكننده به فروش رساند.
هنگامى كه چنين سند حملي، در چند نسخه اصلى صادر مىشود، مجموعه كامل نسخ اصلى بايد به خريدار ارائه گردد.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسى، بستهبندى، علامتگذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود، كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل و نقلى كه ترتيبات آن را فراهم كرده است، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده 8 از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و در صورت لزوم براى ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد هر گونه بيمه اضافى جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد تحويل كالا را، هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف انجام شد، قبول و كالا را در بندر مقصد مقرر از حملكننده دريافت كند.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد هر گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از عبور از لبه كشتى در بندر بارگيري، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى بارگيرى تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد ماده (3) از قسمت الف
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
- كلية هزينهها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به بندر مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- هزينههاى تخليه كالا (از جمله مخارج دو به كارى و باراندازي) را بپردازد.
- اگر در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى بارگيرى بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج انجام تشريفات گمركى براى ورود كالا و در صورت لزوم براى ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمان بارگيرى كالا يا بندر مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را, در صورت انطباق با قرارداد، قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.
خريدار بايد بنا به درخواست فروشنده، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.


CPT پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد
پرداخت، کرايه حمل کالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)

CPT Carriage Paid To (named place of Destination ...)

اصطلاح «پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده كالا را به حملكنندهاى كه خود تعيين كرده است تحويل مىدهد، اما به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتى خريدار مسئوليت كلية خطرهاى متوجه كالا و هرگونه هزينههاى ديگر آن پس از تحويل را تقبل مىكند.
«حملكننده» به معناى هر شخصى است كه در قرارداد حمل و نقل تعهد مىكند حمل كالا را از طريق راهآهن، جاده، دريا، هوا، آبراههاى داخلى يا تركيبى از اين شيوهها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
اگر از حملكنندگان متعددى براى حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاى متوجه كالا هنگامى منتقل مىگردد كه كالا به نخستين حملكننده تحويل داده شود.
اصطلاح CPT ايجاب مىكند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد.
از اين اصطلاح مىتوان براى انواع شيوههاى حمل و نقل از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجاري، يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور آن را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد طبق شرايط متداول و به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را از راه عادى و برحسب عرف به نقطه توافق شده در محل مقرر در مقصد منعقد كند. چنانچه نقطهاى مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را جهت حمل به نقطه توافق شده در محل مقرر، در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده، به حملكنندة طرف قرارداد طبق ماده (3) از قسمت الف، يا در صورت وجود حملكنندگان بعدي، به نخستين حملكننده تحويل دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل نمايد.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود و همينطور كرايه حمل و تمامى ديگر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، از جمله هزينههاى بارگيرى كالا و هرگونه مخارج تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده است، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى رسمى متعلق به صدور كالا و همينطور ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين موارد كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد و همينطور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد چنانچه عرف ايجاب كند، به هزينه خود، سند يا اسناد متداول حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي, راهنامه هوايي، سند حمل و نقل از طريق راهآهن، سند حمل و نقل جادهاى يا سند حمل و نقل مركب) را براى قرارداد حمل منعقده طبق ماده (3) از قسمت الف، جهت خريدار تهيه كند.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار نمايند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسي، بستهبندي، علامتگذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل و نقلى كه ترتيبات آن را فراهم كرده است، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت ورود كالا و در صورت لزوم براى ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد تحويل كالا را، هنگامى كه طبق ماده (4) از قسمت الف انجام شد، قبول و كالا را در محل مقرر از حملكننده دريافت كند.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، تمام خطرهاى متوجه كالا پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى تحويل را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده (3) از قسمت الف
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
- كلية هزينهها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- هزينههاى تخليه كالا را تأديه نمايد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- اگر در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى ارسال بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج انجام تشريفات گمركى جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمان ارسال كالا و يا مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را, در صورت انطباق با قرارداد، قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.

CIP پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد
پرداخت کرايهٔ حمل و بيمهٔ کالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)

CIP Carriage and Insurance Paid To (named place of Destination ...)

اصطلاح «پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده كالا را به حملكنندهاى كه خود تعيين كرده است تحويل مىدهد، اما به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتى خريدار مسئوليت كلية خطرهاى متوجه كالا و هر گونه هزينههاى اضافى آن پس از تحويل را تقبل مىكند. البته در اصطلاح CIP فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه قرار دهد.
در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مىكند.
خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIP فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مىباشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشترى برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه خود ترتيبات بيمه اضافى را فراهم كند.
«حملكننده» به معناى هر شخصى است ك در قرارداد حملونقل تعهد مىكند حمل كالا را از طريق راهآهن، جاده، دريا، هوا، آبراههاى داخلى يا تركيبى از اين شيوهها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
اگر از حملكنندگان متعددى براى حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاى متوجه كالا هنگامى منتقل مىگردد كه كالا به نخستين حملكننده تحويل داده شود.
اصطلاح CIP ايجاب مىكند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد. از اين اصطلاح مىتوان براى انواع شيوههاى حمل و نقل، از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجاري، يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور آن را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد طبق شرايط متداول و به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را از راه عادى و برحسب عرف به نقطه توافق شده در محل مقرر در مقصد منعقد كند. چنانچه نقطهاى مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
فروشنده بايد به هزينه خود و به ترتيب توافق شده در قرارداد، براى كالا بيمه باربرى فراهم نمايد، به طورى كه خريدار يا هر شخص ديگرى كه نفع قابل بيمه در كالا دارد بتواند مستقيماً از بيمهگر مطالبه خسارت نمايد و همين طور براى خريدار، بيمهنامه يا مدرك ديگرى دال بر بيمه كالا تهيه كند.
قرارداد بيمه يا بيمهگر يا شركت بيمهاى برخوردار از حسن شهرت منعقد خواهد شد و در صورت عدم وجود توافق صريح ديگر، مطابق حداقل پوشش شروط بيمه باربرى مؤسسه بيمهگران لندن يا هر مجموعه شروط مشابه، خواهد بود. مدت پوشش بيمه با ماده (5) از قسمت ب و ماده (4) از همين قسمت انطباق خواهد داشت. در صورت درخواست خريدار، فروشنده كالا را به هزينه وى حتىالامكان در مقابل خطر جنگ، اعتصاب، شورش و ناآراميهاى داخلى بيمه خواهد كرد. حداقل مبلغ بيمه، قيمت كالا را به ترتيب مذكور در قرارداد، به علاوه 10 درصد آن تحت پوشش قرار خواهد داد (يعنى 110%) و به پولى پيشبينى خواهد شد كه قرارداد برحسب آن انعقاد يافته است.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را جهت حمل به نقطه توافق شده در محل مقرر، در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده، به حملكنندة طرف قرارداد طبق ماده (3) از قسمت الف، يا در صورت وجود حملكنندگان بعدي، به نخستين حملكننده تحويل دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود و همينطور كرايه حمل و تمامى ديگر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، از جمله هزينههاى بارگيرى كالا و هرگونه مخارج تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده است، بپردازد.
- مخارج بيمه ناشى از بند ب) ماده (3) از قسمت الف را بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى رسمى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين موارد كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد و همينطور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد چنانچه عرف ايجاب كند، به هزينه خود سند يا اسناد متداول حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي, راهنامه هوايي، سند حمل و نقل از طريق راهآهن، سند حمل و نقل جادهاى يا سند حمل و نقل مركب) را در مورد قرارداد حمل منعقده طبق ماده (3) از قسمت الف، جهت خريدار تهيه كند.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسى، بستهبندى، علامتگذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى حمل و نقلى كه ترتيبات آن را فراهم كرده است، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد هر گونه بيمه اضافى جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد تحويل كالا را، هنگامى كه طبق ماده (4) از قسمت الف انجام شد، قبول و كالا را در محل مقرر از حملكننده دريافت كند.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، تمامى خطرهاى متوجه كالا پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى تحويل را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده (3) از قسمت الف
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
- كلية هزينهها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- هزينههاى تخليه كالا را تأديه نمايد، مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
- اگر در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى ارسال، بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور مخارج انجام تشريفات گمركى جهت ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين تاريخ ارسال كالا و يا مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را, در صورت انطباق با قرارداد، قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.
خريدار بايد بنا به درخواست فروشنده، اطلاعات لازم را در مورد هر گونه بيمه اضافى كالا جهت وى تهيه كند.

گروه D نقطه ورود کالا

DAF تحويل كالا در مرز
تحويل کالا در مرز (... نام محل تعيينشده در مرز)

DAF Delivered At Frontier (named place ...)

اصطلاح «تحويل كالا در مرز» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه آن را پس از ترخيص براى صدور، و نه براى ورود، روى وسيله نقليه آورنده كالا، به صورت تخليه نشده، در نقطه و محل تعيين شده در مرز - اما قبل از مرز گمركى كشور مجاور - در اختيار خريدار قرار دهد. واژه «مرز» ممكن است براى هر مرزي، از جمله مرز كشور صادركننده به كار رود. بنابراين حائز اهميت بسيار است كه مرز موردنظر همواره با ذكر نام نقطه و محل در اصطلاح مزبور، دقيقاً تعيين گردد.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت تخليه كالا از وسيله نقليه آورنده آن را به عهده گيرد و خطرها و هزينههاى تخليه را تقبل كند، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود.
از اين اصطلاح مىتوان براى انواع شيوههاى حمل و نقل و هنگامى كه كالا در مرز زمينى تحويل داده مىشود استفاده كرد. هنگامى كه تحويل كالا در بندر مقصد، روى عرشه كشتى يا روى اسكله (بارانداز) صورت مىگيرد، بايد اصطلاحات «تحويل كالا روى عرشه كشتى در بندر مقصد» (DES) و «تحويل كالا روى اسكله در بندر مقصد» (DEQ) را به كار برد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى صدور كالا و يا ساير اسناد لازم جهت قراردادن كالا در اختيار خريدار را اخذ كند.
فروشنده بايد در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا به محل تحويل تعيين شده در مرز و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
۱) فروشنده بايد به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را، در صورت وجود، به نقطه تعيين شده در محل تحويل در مرز منعقد كند. اگر نقطهاى در محل تحويل تعيين شده در مرز مورد موافقت قرار نگرفته و يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در محل تحويل تعيين شده برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
۲) البته، فروشنده در صورت درخواست خريدار، مىتواند موافقت كند كه با شرايط متداول و به مسئوليت و هزينه او، قرارداد ادامه حمل كالا را پس از محل تعيين شده در مرز تا مقصد نهايى تعيين شده توسط خريدار در كشور واردكننده، منعقد كند. فروشنده مىتواند از انعقاد اين قرارداد امتناع ورزد كه در اين صورت مراتب را فوراً به اطلاع خريدار خواهد رساند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده در محل تحويل تعيين شده در مرز، روى وسيله نقليه آورنده كالا و به صورت تخليه نشده، در اختيار خريدار قرار دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- علاوه بر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را قبل از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد ارسال كالا به محل تعيين شده در مرز اطلاع كافى بدهد و همينطور هرگونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
۱) فروشنده بايد به هزينه خود، سند متداول يا مدرك ديگرى را براى تحويل كالا در محل تعيين شده در مرز طبق شق 1) بند الف) ماده (3) از قسمت الف، جهت خريدار تهيه كند.
۲) فروشنده بايد چنانچه طرفين در مورد ادامه حمل پس از مرز طبق شق 2) بند الف) ماده (3) از قسمت الف به توافق رسيدند، بنا به درخواست و به مسئوليت و هزينه خريدار، سند حمل و نقل سراسرى را كه معمولاً در كشور فرستنده اخذ مىگردد و حمل كالا طبق شرايط متداول، از نقطه ارسال در اين كشور تا محل تعيين شده توسط خريدار در مقصد نهايى واقع در كشور واردكننده را در بر مىگيرد، جهت وى تهيه كند.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسي، بستهبندي، علامتگذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود, كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى تحويل دادن آن در مرز و براى حمل بعدي، در حد اطلاعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثلاً شيوههاى مورد استفاده و مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و در صورت لزوم براى ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى يا ساير اسناد براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء، كلية تشريفات گمركى لازم جهت ورود كالا و ترانزيت بعدى آن را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ يا انقضاى مدت توافق شده براى تحويل را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، از جمله مخارج تخليه لازم براى تحويل گرفتن كالا از وسيله نقليه آورندة آن در محل تحويل تعيين شده در مرز را بپردازد.
- اگر در تحويل گرفتن كالا هنگامى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد يا در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى ناشى از چنين امرى را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به ورود كالا و حمل و نقل بعدى آن را پرداخت كند.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمانى در مدت توافق شده و يا نقطهاى براى تحويل گرفتن كالا با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد سند حمل و نقل و يا ديگر مدرك تحويل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.
خريدار بايد طبق شق 2) بند الف) ماده (3) از قسمت الف در صورت لزوم، بنا به درخواست فروشنده و به مسئوليت و هزينه خود (خريدار) اجازه نامه كنترل ارز، پروانهها و اسناد ديگر يا رونوشتهاى مصدق آنها، يا نشانى مقصد نهايى كالا در كشور واردكننده را به منظور اخذ سند حمل و نقل سراسرى يا هر سند ديگر مورد نظر در شق 2) ماده (8) از قسمت الف، جهت فروشنده تهيه كند.

DES تحويل كالا روى عرشه كشتى در بندر مقصد
تحويل کالا روى عرشهٔ کشتى در بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

DES Delivered Ex Ship (named port of Destination ...)
اصطلاح «تحويل كالا روى عرشه كشتى در بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه آن را در بندر مقصد تعيين شده، روى عرشه كشتى - قبل از ترخيص براى ورود - در اختيار خريدار قرار دهد. فروشنده بايد كلية هزينهها و خطرهاى حمل كالا را تا بندر مقصد تعيين شده و قبل از تخليه تقبل كند. اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت هزينهها و خطرهاى تخليه كالا را تقبل كند، بايد از اصطلاح «تحويل كالا روى اسكله در بندر مقصد» (DEQ) استفاده كنند.
اين اصطلاح تنها هنگامى كاربرد دارد كه كالا با استفاده از حمل و نقل دريايي، آبراه داخلى يا حمل و نقل مركب، روى كشتى در بندر مقصد تحويل داده شود.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى يا ساير اسناد براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را به نقطه مقرر (در صورت وجود) در بندر مقصد تعيين شده منعقد كند. اگر نقطهاى مورد موافقت قرار نگرفته و يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در بندر مقصد تعيين شده برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده روى عرشه كشتى در نقطه تخليه مذكور در بند الف) ماده 3 از قسمت الف، به طريقى در اختيار خريدار قرار دهد كه انتقال آن از كشتى با استفاده از تجهيزات تخليه متناسب با ماهيت كالا، امكانپذير باشد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- علاوه بر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها يا ديگر هزينههاى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را قبل از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد زمان تخمينى ورود كشتى تعيين شده طبق ماده (4) از قسمت الف، اطلاع كافى بدهد و همينطور هرگونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود، برگ حواله يا سند متداول حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلى يا سند حمل و نقل مركب) را جهت خريدار تهيه كند تا وى بتواند كالا را از حملكننده در بندر مقصد مطالبه كند.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسي، بستهبندي، علامتگذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود, كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى تحويل دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه تحويل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم براى ورود آن را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت توافق شده براى تحويل تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، از جمله مخارج عمليات تخليه لازم براى تحويل گرفتن كالا از كشتى را بپردازد.
- اگر از تحويل گرفتن كالا به هنگامى كه طبق ماده (4) از قسمت الف در اختيارش قرار گرفت يا از دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى ناشى از چنين امرى را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به ورود را بپردازد.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمانى در مدت توافق شده و يا نقطهاى براى تحويل گرفتن كالا در بندر مقصد مقرر با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد برگ حواله يا سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.

DEQ تحويل كالا روى اسكله در بندر مقصد
تحويل کالا روى اسکله در بندر مقصد (... نام بندر مقصد)
DEQ Delivered Ex Quay (named place of Destination ...)

اصطلاح «تحويل كالا روى اسكله در بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مىرساند كه آن را در بندر مقصد تعيين شده روى اسكله (بارانداز) قبل از ترخيص براى ورود در اختيار خريدار قرار دهد. فروشنده بايد مسئوليت هزينهها و خطرهاى حمل كالا به بندر مقصد مقرر را تقبل و كالا را روى اسكله (بارانداز) تخليه كند. اصطلاح DEQ ايجاب مىكند كه خريدار كالا را جهت ورود ترخيص و مخارج كلية تشريفات و همينطور حقوق و عوارض، مالياتها و ساير هزينههاى متعلق به ورود را پرداخت كند. اين برخلاف نسخههاى قبلى اينكوترمز است كه در آنها از فروشنده خواسته مىشد ترتيبات ترخيص كالا براى ورود را فراهم آورد.
اگر طرفين مايل باشند پرداخت تمام يا بخشى از هزينههاى متعلق به ورود كالا جزء تعهدات فروشنده باشد، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود.
اين اصطلاح فقط هنگامى كاربرد دارد كه كالا با استفاده از حمل و نقل دريايى يا آبراه داخلى يا حمل و نقل مركب، در بندر مقصد، به صورت آماده براى تخليه از كشتي، به اسكله (بارانداز) تحويل داده شود. البته اگر طرفين مايل ابنشد كه فروشنده مسئوليت خطرها و هزينههاى جابهجايى كالا از اسكله به محلى ديگر (انبار، پايانه، ايستگاه حمل و نقل و غيره) واقع در بندر يا خارج از آن را به عهده گيرد، بايد از اصطلاحات «تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي» (DDU) يا «تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي» (DDP) استفاده كرد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى يا ساير اسناد براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را به اسكله (بارانداز) تعيين شده در بندر مقصد مقرر منعقد كند. اگر اسكله (بارانداز) معينى مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مىتواند اسكلهاى (باراندازي) را در بندر مقصد مقرر برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده، روى اسكله (بارانداز) مذكور در بند الف) ماده (3) از قسمت الف، در اختيار خريدار قرار دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- علاوه بر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف روى اسكله (بارانداز) تحويل داده شود، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها يا ديگر هزينههاى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را قبل از تحويل بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد زمان تخمينى ورود كشتى تعيين شده طبق ماده (4) از قسمت الف، اطلاع كافى بدهد و همينطور هرگونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود، برگ حواله يا سند متداول حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلى يا سند حمل و نقل مركب) را جهت خريدار تهيه كند تا وى بتواند كالا را از اسكله (بارانداز) تحويل گيرد و آن را جابهجا كند.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسي، بستهبندي، علامتگذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود, كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى تحويل دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه تحويل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى يا ساير اسناد براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت ورود آن را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را، پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت توافق شده براى تحويل تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، از جمله هزينههاى جابهجايى كالا در بندر براى حمل و نقل بعدى يا قرار دادن آن در انبار يا پايانه را بپردازد.
- اگر از تحويل گرفتن كالا، به هنگامى كه طبق ماده (4) از قسمت الف در اختيارش قرار گرفت يا در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى ناشى از چنين امرى را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء, مخارج تشريفات گمركى و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به ورود كالا و حمل و نقل بعدى آن را پرداخت كند.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمانى در مدت توافق شده و يا نقطهاى براى تحويل گرفتن كالا در بندر مقصد مقرر با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد برگ حواله يا سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.

DDU تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركى
تحويل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى (... نام محل مقرردر مقصد)

DDU Delivered Duty Unpaid (named place of Destination ...)

اصطلاح «تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي» بدين معناست كه فروشنده كالا را قبل از ترخيص براى ورود و به صورتى كه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است، در محل مقرر در مقصد، به خريدار تحويل مىدهد. فروشنده بايد مسئوليت خطرهاى متوجه كالا و هزينههاى آن تا اين محل، غير از هر گونه «حقوق و عوارض» (اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاى انجام تشريفات گمركى و پرداخت هزينههاى اين تشريفات، حقوق و عوارض گمركي، مالياتها و ديگر مخارج مىشود) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را، در صورت اقتضاء، تقبل كند. اين «حقوق و عوارض» و همينطور هر گونه هزينهها و خطرهاى ناشى از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا جهت ورود به عهده وى خواهد بود.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده تشريفات گمركى را انجام دهد و هزينهها و خطرهاى ناشى از آن و همچنين برخى مخارج متعلق به ورود كالا را تقبل كند، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش، روشن شود.
از اين اصطلاح مىتوان براى انواع شيوههاى حمل و نقل استفاده كرد، مگر هنگامى كه تحويل كالا روى عرشه كشتى يا روى اسكله (بارانداز) در بندر مقصد صورت مىپذيرد كه در اين حالت بايد اصطلاحات «تحويل كالا روى عرشه كشتى در بندر مقصد» (DES) يا «تحويل كالا روى اسكله در بندر مقصد» (DEQ) را به كار برد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى يا ساير اسناد براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را به محل مقرر در مقصد منعقد كند. اگر نقطه معينى مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده براى تحويل، در محل مقرر در مقصد، روى وسيله نقليه آورنده كالا و به صورت تخليه نشده، در اختيار خريدار يا هر شخص ديگرى كه او تعيين مىكند، قرار دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- علاوه بر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها يا ديگر هزينههاى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را قبل از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد ارسال كالا اطلاع كافى بدهد و همينطور هرگونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود، برگ حواله يا سند متداول حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي, راهنامه هوايي، سند حمل و نقل از طريق راهآهن، سند حمل و نقل جادهاى يا سند حمل و نقل مركب) را كه ممكن است براى تحويل گرفتن كالا طبق ماده (4) از قسمت الف يا ب مورد احتياج خريدار باشد، تهيه كند.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسى، بستهبندى، علامتگذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود, كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى تحويل دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه تحويل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مىشوند و ممكن است براى وارد كردن كالا مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى يا ساير اسناد براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت ورود كالا را انجام دهد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در انجام تعهداتش طبق ماده (2) از قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطرهاى اضافى در مورد از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا ناشى از اين امر را تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت توافق شده براى تحويل تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، بپردازد.
- اگر از انجام تعهداتش طبق ماده (2) از قسمت ب يا در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى ايجاد شده را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
- در صورت اقتضاء, مخارج تشريفات گمركى و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينههاى متعلق به ورود كالا را پرداخت كند.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين تاريخى در مدت توافق شده يا نقطهاى براى تحويل گرفتن كالا در محل مقرر با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد برگ حواله يا سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه كند.

DDP تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركى
تحويل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکى (... نام محل مقرردر مقصد)

DDP Delivered Duty paid (named place of Destination ...)

اصطلاح «تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي» بدين معناست كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براى ورود، و به صورتى كه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است، در محل مقرر در مقصد، به خريدار تحويل مىدهد. فروشنده بايد كلية مسئوليت خطرهاى متوجه كالا و هزينههاى آن تا اين محل، از جمله هر گونه «حقوق و عوارض» (اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاى انجام تشريفات گمركى و پرداخت هزينههاى اين تشريفات، حقوق و عوارض گمركي، مالياتها و ديگر مخارج مىشود) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را، در صورت اقتضاء، تقبل كند.
در حالى كه اصطلاح «تحويل كالا در محل كار» (EXW) مبين حداقل مسئوليت فروشنده است، اصطلاح DDP از حداكثر تعهد فروشنده حكايت مىكند.
اگر فروشنده نتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم مجوز ورود را اخذ كند، نبايد از اين اصطلاح استفاده كرد.
البته اگر طرفين بخواهند پرداخت بعضى هزينههاى متعلق به ورود كالا (مانند ماليات بر ارزش افزوده VAT) از عهده فروشنده ساقط گردد، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش، روشن شود.
اگر طرفين مايل باشند كه خريدار مسئوليت خطرها و هزينههاى ورود كالا را تقبل كند، بايد اصطلاح «تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي» (DDU) را به كار برد.
از اين اصطلاح مىتوان براى انواع شيوههاى حمل و نقل استفاده كرد، مگر هنگامى كه تحويل كالا روى عرشه كشتى يا روى اسكله (بارانداز) در بندر مقصد صورت مىپذيرد كه در اين حالت بايد اصطلاحات «تحويل كالا روى عرشه كشتى در بندر مقصد» (DES) يا «تحويل كالا روى اسكله در بندر مقصد» (DEQ) را به كار برد.
تعهدات فروشنده
الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمى يا ساير اسناد براى صدور و ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور و ترانزيت آن از هر كشورى و ورود كالا را انجام دهد.
الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را به محل مقرر در مقصد منعقد كند. اگر نقطه معينى مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مىتواند نقطهاى را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف - ۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده براى تحويل، در محل مقرر در مقصد، روى وسيله نقليه آورنده كالا و به صورت تخليه نشده، در اختيار خريدار يا هر شخص ديگرى كه او تعيين مىكند، قرار دهد.
الف - ۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف - ۶ : تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب
- علاوه بر هزينههاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، كلية هزينههاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، بپردازد.
- در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور و ورود و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها يا ديگر هزينههاى متعلق به صدور و ورود كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را, قبل از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد.
الف - ۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد ارسال كالا اطلاع كافى بدهد و همينطور هرگونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مىدهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود، برگ حواله يا سند متداول حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي, راهنامه هوايي، سند حمل و نقل از طريق راهآهن، سند حمل و نقل جادهاى يا سند حمل و نقل مركب) را كه ممكن است براى تحويل گرفتن كالا طبق ماده (4) از قسمت الف يا ب مورد احتياج خريدار باشد، جهت وى تهيه كند.
در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار كنند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى دادهها بدهد.
الف - ۹ : بررسي، بستهبندي، علامتگذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود, كالا را به گونهاى بستهبندى كند كه براى تحويل دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه تحويل كالاى موصوف در قرارداد بدون بستهبندى صورت گيرد). بستهها بايد به گونه مقتضى علامتگذارى شوند.
الف - ۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد كلية هزينههاى تهيه اسناد، پيامهاى الكترونيكى معادل آنها، مذكور در ماده (10) از قسمت ب، را پرداخت و هزينهها و مخارجى را كه خريدار به خاطر كمك از اين بابت متحمل مىشود، تأديه نمايد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
تعهدات خريدار
ب - ۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب - ۲ : مجوزها، اجازهنامهها و تشريفات
خريدار بايد بنا به درخواست و مسئوليت و هزينه فروشنده، در صورت اقتضاء هر گونه كمكى را جهت اخذ مجوز ورود يا ديگر اجازهنامه رسمى لازم براى ورود كالا, مبذول دارد.
ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب - ۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، آن را تحويل گيرد.
ب - ۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در انجام تعهداتش طبق ماده (2) از قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطرهاى اضافى در مورد از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا ناشى از اين امر را تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت توافق شده براى تحويل تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۶ : تقسيم هزينهها
خريدار بايد
- كلية هزينههاى مربوط به كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، بپردازد.
- اگر از انجام تعهداتش طبق ماده (2) از قسمت ب يا در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينههاى اضافى ايجاد شده را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب - ۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هرگاه حق تعيين تاريخى در مدت توافق شده يا نقطهاى براى تحويل گرفتن كالا در محل مقرر با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد برگ حواله مناسب يا سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را قبول كند.
ب - ۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مىآيد، پرداخت كند.
ب - ۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد بنا به درخواست فروشنده و به مسئوليت و هزينة او، هرگونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها كه در كشور واردكننده صادر يا از اين كشور ارسال مىشود و ممكن است براى قرار دادن كالا در اختيار خريدار از اين بابت مورد احتياج فروشنده باشد، مبذول دارد.

Mahan
07-04-2013, 10:42
ماده ۱ - موضوع قرارداد
ماده ۳ - فهرست قطعات و بهای واحد و مبلغ ...
ماده ۵ -مدارک فنی
ماده ۷ - قالبها، قید و بست
ماده ۹ - مواد اولیه و سرمایهگذاری
ماده ۱۱ - شرایط تحویل کالا
ماده ۱۳ - کاهش و افزایش موضوع قرارداد
ماده ۱۵ - زمانهای تحویل کالا
ماده ۱۷ - عدم ارائه موضوع قرارداد به دیگری
ماده ۱۹ - حقوق مادی و معنوی شرکت
ماده ۲ - مدت قرارداد و مواعد تحویل
ماده ۴ - وثایق قرارداد
ماده ۶ - بستهبندی
ماده ۸ - پیش پرداخت
ماده ۱۰ - گارانتی کالا
ماده ۱۲ - تأمین اقلام مورد نیاز
ماده ۱۴ - کد سازنده
ماده ۱۶ - خسارات تعیین شده برای تأخیر در ...
ماده ۱۸ - حسن اجراء تعهدات طرف دوم
ماده ۲۰ـ بازدید
[Only Registered And Activated Users Can See Links]

ماده ۱ - موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از تهيه و تأمين و فروش قطعات به شرح ماده ۳ قرارداد به شرکت.

ماده ۲ - مدت قرارداد و مواعد تحويل
مدت قرارداد ۱۲ ماه است که از تاريخ ........... شروع و در تاريخ .........................با تحويل کليهٔ موضوع قرارداد خاتمه مىيابد. ضمناً انقضاء مدت قرارداد رافع مسؤوليتهاى طرف دوم قرارداد نبوده و مسؤوليت وى تا تحويل کل موضوع قرارداد به قوت خود باقى خواهد ماند.
مواعد تحويل کالا به شرح پيوست شماره ۱ که به امضاء طرفين قرارداد رسيده، خواهد بود.
- تبصره:
با توجه به نوسانات توليد، شرکت مجاز به ارائه برنامهٔ MRP (اعلام نياز ماهانه) مىباشد.


ماده ۳ - فهرست قطعات و بهاى واحد و مبلغ کل قرارداد
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
ماده ۴ - وثايق قرارداد
امور مالى شرکت وثايق کافى مقررات خود هنگام انعقاد قرارداد از طرف دوم قرارداد دريافت خواهد کرد.

ماده ۵ -مدارک فنى
- نقشهها شامل ۲ برگ
- دستورالعمل بازرسى کالا / کنترل کيفى ۲ جلد
- به امضاء طرفين قرارداد رسيده و جزء لاينفک قرارداد ضميمه مىباشد.
- تبصره:
نمونه يا نمونههاى لاک و مهر شده نيز که به امضاء طرفين قرارداد رسيده است، ضميمه و پيوست قرارداد مىباشد.

ماده ۶ - بستهبندى
طرف دوم قرارداد موظف است قطعات موضوع قرارداد را به شرح مدارک پيوست ۲ برگ ضميمه قرارداد مىباشد بستهبندى و تحويل انبار شرکت نمايد.
- تبصره:
نظر به اينکه استفاده از قطعات از نظر تائيد کيفى در خط مونتاژ نهائى مىگردد، بنابراين بستهبندى بايستى بهصورت مناسب باشد و هرگونه آسيب احتمالى تا مرحله مونتاژ به عهده طرف دوم قرارداد مىباشد.

ماده ۷ - قالبها، قيد و بست
قالبهاى اين قرارداد از قراردادهاى قبل منتقل شده و طرف دوم قرارداد موظف و متعهد مىگردد به محض مطالبه شرکت نسبت به تحويل آنها اقدام نمايد.

ماده ۸ - پيش پرداخت
بنابر توافق طرفين قرارداد، مقرر گرديد معادل ۱۰% از مبلغ کل قرارداد بهعنوان پيشپرداخت پس از انعقاد قرارداد، به خريدار پرداخت شود.
- تبصره ۱ :
چنانچه با طرف دوم قطع همکارى گردد، طرف دوم قرارداد موظف است بدون فوت وقت مبلغ پيشپرداخت را بهصورت نقدى به شرکت پرداخت منمايد. در غير اين صورت به شرکت اجازه مىدهيد با مراجعه به وثايق و احتساب خسارات از پيش تعيين شده با کارمزد ۲۴% در سال مبادرت به وصول پيشپرداخت و خسارات نمايد.
- تبصره ۲ :
مبلغ پيشپرداخت طى يک مرحله و در قبال اخذ وثايق کافى به طرف دوم قرارداد پرداخت و از صورتحسابهاى هر مرحله کسر خواهد شد.

ماده ۹ - مواد اوليه و سرمايهگذارى
در طى مدت قرارداد تأمين مواد اوليهٔ مورد نياز و سرمايهگذارى لازم به عهدهٔ طرف دوم قرارداد مىباشد و طرف دوم قرارداد متعهد مىگردد در اجراء اين قرارداد هيچگونه ادعائى جهت افزايش قيمت موضوع قرارداد نداشته باشد.

ماده ۱۰ - گارانتى کالا
طرف دوم قرارداد تعهد مىنمايد کالاى تحويلى را به مدت ۱۸ ماه از تاريخ تحويل اتومبيل و يا کارکرد سىهزار کيلومتر و يا انقضاء ۲۴ ماه از تاريخ تحويل کالا به انبار مگاموتور هر کدام زودتر تحقق يابد گارانتى نمايد.
- تبصره ۱:
به منظور حسن اجراء موضوع گارانتي، شرکت نيم درصد از مبلغ هر فاکتور را کسر و تا پايان زمان گارانتى آخرين پارتى نگهدارى مىنمايد و مبلغ مذکور پس از پايان مدت گارانتى آخرين محموله با تائيد مديريت فروش شرکت به طرف دوم قرارداد پرداخت خواهد گرديد.
- تبصره ۲:
طرف دوم قرارداد موظف است هر ۱۵ روز يک بار به شرکت مراجعه و نسبت به تحويل گرفتن داغى قطعات معيوب و جايگزينى آن با قطعات سالم اقدام نمايد.
- تبصره ۳:
طرف دوم قرارداد متعهد و موظف است ظرف ۱۵ روز کالاى معيوب و برگشتى از دوران گارانتى را از انبار شرکت و يا از انبار مرکزى سايپا يدک تحويل و خارج نمايد. در غير اين صورت کالا در قبال هزينههاى انباردارى متعلقه (به هر مبلغ که باشد) ضبط و شرکت نسبت به سرنوشت آنها (معدوم يا ضايعاتى شدن) تصميم قطعى اتخاذ خواهد کرد.اين تصميم مورد قبول طرف دوم قرارداد مىباشد، ضمن اينکه اين تصميم از مسؤوليت طرف دوم قرارداد در جايگزينى کالاى سالم نمىکاهد.

ماده ۱۱ - شرايط تحويل کالا
طرف دوم قرارداد موظف است موضوع قرارداد را مطابق مدارک فنى شامل نقشهها، دستورالعملهاى کنترلي، فرمها و استانداردهاى قابل پذيرش و نمونههاى تائيد شده که همزمان با امضاء قرارداد بين طرفين قرارداد مبادله مىگردد، تحويل شرکت نمايد.
- تبصره ۱ :
طرف دوم قرارداد موظف است در صورت مشاهدهٔ هرگونه مغايرت بين نمونه و مدارک فنى ارائه شده، مورد را کتباً به شرکت اعلام و براساس نظر کتبى شرکت اقدام نمايد.
- تبصره ۲ :
شرکت مىتواند در صورت بروز تغييرات در موضوع قرارداد، مورد يا موارد را کتباً به طرف دوم قرارداد ابلاغ کند. دراين حالت طرف دوم موظف است ضمن تطبيق موضوع قرارداد با موارد اصلاحى مورد نظر شرکت بهطورى اقدام نمايد که با ارائه نمونهٔ جديد (اصلاح شده) موفق به اخذ تائيد نهائى از شرکت گردد.
- تبصره ۳ :
اگر قطعه معيوب توسط کميسيون محصول مغاير مجوز استفاده در خط را پيدا کند شرکت مىتواند نسبت به پراخت ۹۵% قيمت آن اقدام نمايد. ضمناً اعضاء کميسيون محصول مغاير عبارتاند از يک نماينده از واحد تأمين يا واحد ساخت داخل و يک نماينده از واحد مهندسى و يک نماينده از واحد تضمين کيفيت. نمايندهٔ طرف دوم نيز مىتواند در کميسيون محصول مغاير درخواست پرداخت معادل ۹۵% قيمت محموله مغاير به پيشنهاد واحدهاى تأمين و يا ساخت داخل و تائيد هيئت مديره شرکت خواهد بود.

ماده ۱۲ - تأمين اقلام مورد نياز
اصل عدم تعهد شرکت در تهيه هرگونه امکانات از قبيل ماشينآلات و ابزار و مواد اوليه و قالب و مانند آن مىباشد مگر اينکه در قرارداد صراحتاً به تهيه آنها اشاره شده باشد.
- تبصره:
در خاتمه قرارداد و يا هنگام فسخ قرارداد کليهٔ مدارک فنى و مدلها و ادوات کنترل و قالبها و هر آنچه که در قرارداد به آن تصريح گرديده است بهصورت سالم و آماده به کار به شرکت مسترد مىشود و در تمام مدت قرارداد اسناد و وسايل ياد شده بهصورت امانت در اختيار طرف دوم قرارداد مىباشد لکن بعد از خاتمهٔ زمان قرارداد و يا پس از فسخ قرارداد يد طرف دوم قرارداد به يد ضمانى تبديل مىشود و مسؤوليت موضوع از اين به بعد از هر نظر متوجه طرف دوم قرارداد خواهد بود.

ماده ۱۳ - کاهش و افزايش موضوع قرارداد
شرکت مجاز است هر يک يا کل قطعات موضوع قرارداد را حداکثر ۲۵% کاهش يا افزايش دهد و اين مورد بايستى حداقل يک ماه قبل به اطلاع طرف دوم قرارداد برسد، در اين صورت مبلغ کل قرارداد بدون تأثير در قيمت قرارداد به همان نسبت کاهش يا افزايش مىيابد.

ماده ۱۴ - کد سازنده
طرف دوم قرارداد متعهد است نشانه يا کد موردنظر شرکت را در کليه کالاهاى موضوع قرارداد حک نمايد مگر اينکه غير آن از سوى شرکت کتباً اعلام گردد.

ماده ۱۵ - زمانهاى تحويل کالا
طرف دوم قرارداد ملزم است موضوع قرارداد را مطابق برنامهٔ ماهيانه MRP ابلاغ شده به همراه گزارشهاى کنترل کيفى به محل انبار شرکت به نشانى زير تحويل دهد.
نشانى محل انبار شرکت: کيلومتر ۱۸ جاده قديم کرج.
- تبصره ۱ :
رسيدى که طرف دوم قرارداد پس از تحويل کالا دريافت مىنمايد صرفاً رسيد موقت کميت کالا براساس اظهارات طرف دوم قرارداد است و مؤيد اثبات مشخصات فنى و مطلوبيت کيفى و کمّى کالا بهصورت قطعى نيست.
- تبصره ۲ :
نظر به اينکه به هنگام صدور قبض انبار محتويات بستههاى ارائه شده شمارش نمىگردد و تعداد مندرج در قبض انبار براساس اظهارات طرف دوم قرارداد مىباشد، بنابراين با توجه به نهائى بودن امر تائيد کيفى کالا در خط توليد شرکت، چنانچه مغايرتى مشاهده شود به طرف دوم قرارداد اعلام و نسبت به عودت کالاى معيوب به سازنده اقدام مىگردد و طرف دوم قرارداد موظف است حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام موضوع نسبت به جايگزينى کالا اقدام نمايد.

ماده ۱۶ - خسارات تعيين شده براى تأخير در اجراء قرارداد
نسبت به اقلام تحويل نشده خسارات از پيش تعيين شدهاى به ازاء مدت توقف خط مونتاژ نسبت به برنامه توليد مىتواند در ذمه طرف دوم قرارداد قرار گيرد که با فرمول زير محاسبه مىشود و شرکت مىتواند مبلغ به دست آمده از اجراء فرمول ذيل را بهعنوان بدهى وى تلقى و در حساب فىمابين تجاوز نمايد شرکت حق فسخ قرارداد و مراجعه به تضمين جهت پوشش خسارت به مبلغ کل قرارداد را دارد.

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

ماده ۱۷ - عدم ارائه موضوع قرارداد به ديگرى
طرف دوم قرارداد متعهد مىگردد قطعات موضوع قرارداد را منحصراً به شرکت تحويل نمايد و شرکت مصرفکننده انحصارى قطعات موضوع قرارداد مىباشد. بديهى است در صورت تخلف از اين شرط و عرضه قطعات موضوع قرارداد به هر شخص حقيقى و يا حقوقى غير از شرکت موجب ايجاد اختيار فسخ براى شرکت و پرداخت خسارتى معادل کل ميلغ قرارداد از سوى طرف دوم قرارداد به شرکت بهعنوان ضمانت اجراء تخلف از انجام تعهد خواهد بود.

ماده ۱۸ - حسن اجراء تعهدات طرف دوم
طرف دوم قرارداد به منظور حسن اجراء تعهدات وثايق لازم را در اختيار شرکت قرار مىدهد تا در عدول طرف دوم قرارداد از شرايط قرارداد که تشخيص آن به عهده شرکت مىباشد و صرف اعلام شرکت مؤيد اين امر خواهد بود از محل وثايق مأخوذه نسبت به وصول مطالبات خود اعم ار اصل طلب و خسارت مطابق تشخيص خود اقدام و طرف دوم قرارداد حق هرگونه اعتراضى را در اين خصوص از خود سلب و ساقط مىنمايد.

ماده ۱۹ - حقوق مادى و معنوى شرکت
کليهٔ اطلاعات و مدارک فنى ارائه شده به طرف دوم قرارداد از جمله حقوق مادى و معنوى انحصارى شرکت است که ره رسم امانت نزد طرف دوم قرارداد مىباشد، بنابراين:
- افشاء آنها به هر ترتيب موجب مسؤوليت طرف دوم قرارداد است.
- طرف دوم قرارداد تحت هيچ عنوان و بهصورت نامحدود حق واگذارى و ارائه آنها را به هر صورت جزئاً و يا کلاً به غير ندارد.
- کارکنان طرف دوم قرارداد مسؤوليت فوق را به عهده دارند و تخلف آنها در حکم تخلف طرف دوم قرارداد است. تخلف از شرايط فوق موجب مسؤوليت طرف دوم قرارداد بوده و شرکت حق دارد اقدامات لازم قانونى را در اين خصوص معمول دارد.

ماده ۲۰ـ بازديد
در طول اجراء قرارداد نمايندگان شرکت حق دارند به محل طرف دوم قرارداد اعم از محل ادارى و يا محل توليد موضوع قرارداد مراجعه و بازديد به عمل آورند.
- مواد کاربرد جهت استفاده در تنظيم برخى از قراردادها ”تحت عناوين ذيل“:
- انحصار عرضه:
عرضه کالاى موضوع اين قرارداد انحصاراً در اختيار شرکت طرف قرارداد گذارده خواهد شد و فروشنده حق فروش يا واگذارى آن را به غير ندارد .
- ساير شرايط:
فروشنده حق واگذارى حقوق و تکاليف در اين قرارداد را جزئاً يا کلاً بدون موافقت و اجازه خريدار به غير ندارد. در صورت تخلف از مفاد اين بند شرکت ”خريدار“ مىتواند قرارداد را فسخ و خسارت وارده را طلب نمايد. در طول مدت قرارداد نمايندگان و کارشناسان و بازرسان کنترل کيفيت خريدار بر حسب صلاحديد در واحد توليدى حق نظارت کامل بر مواد مصرفى و فرآيند توليد را خواهند داشت.
- جريمه تأخير:
در صورتى که فروشنده در انقضاء مدت تعيين شده کالا را تحويل ندهد خريدار حق دارد به ازاء هر هفته تأخير معادل پنج درصد، بهاى کالاى تحويل شده را از محل تضمين حسن اجراء قرارداد به نفع خود برداشت کند.
- واگذارى به غير:
فروشنده تحت هيچ عنوانى حق واگذارى يا فروش و يا انتقال موضوع اين قرارداد را کلاً به غير ندارد و در صورت تخلف خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده را ضبط نمايد و به هر حال واگذارى رافع تعهدات فروشنده بر طبق قرارداد خواهد بود.

[Only Registered And Activated Users Can See Links] ماده ۱ - موضوع توافقنامه:
موضوع توافقنامه عبارت است از تحويل ۳۵۰۰ تن ذرت دانهاى محصول شرکت .................... داراى ۱۲ تا ۱۴ درصد رطوبت توسط فروشنده به خريدار.

- ماده ۲ - مبلغ توافقنامه:
بهاى ذرت مورد معامله هر کيلوگرم ۱،۱۰۰ (يک هزار و يکصد ريال) درب انبار شرکت سهامي.........................و جمعاً بالغ بر ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مىباشد که نقداً توسط خريدار به حساب جارى اعلام شده توسط فروشنده واريز مىگردد.

- ماده ۳ -نحوه و چگونگى تحويل:
ذرت مورد معامله درب انبار شرکت سهامى کشت و صنعت ................... کف کاميون تحويل خريدار مىگردد.
اين توافقنامه در دو نسخه تنظيم و امضاء گرديده و داراى حکم مىباشد.
خريدار فروشنده
شرکت............. شرکت.............

Mahan
07-04-2013, 10:45
ماده ۱ - مقدار کالا و مبلغ قرارداد
ماده ۳ - پیش پرداخت
ماده ۵- مدت قرارداد
ماده ۷ - محل تحویل کالا
ماده ۹ - شرایط پرداخت
ماده ۱۱ - حل اختلاف
ماده ۲- زمانبندی تحویل کالا
ماده ۴ - مدت گارانتی
ماده ۶ - نحوه بستهبندی
ماده ۸ - حسن انجام کار
ماده ۱۰ - فسخ قرارداد

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

که در اين قرارداد فروشنده ناميده مىشود از طرف ديگر منعقد مىگردد و طرفين ملزم به اجراء کليه شرايط آن مىباشند.

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

ماده ۳ - پيش پرداخت
به منظور تأمين مواد اوليه مورد نياز اين قرارداد، خريدار معادل ۱۰% کال قرارداد مبلغ ..............ريال در قبال اخذ چک به همين مبلغ پس از امضاء قرارداد به فروشنده پرداخت و متعاقباً به نسبت مساوى از صورت حسابهاى فروشنده تا استهلاک کامل کسر نمايد.

ماده ۴ - مدت گارانتى
فروشنده تعهد مىنمايد هر قلم از کالاى تحويلى را ۳۶۰ روز از تاريخ تحويل گارانتى نمايد. (اين ماده در مورد کالاى فنى ”قطعات فني“ در قراردادها منظور مىشود).

ماده ۵- مدت قرارداد
مدت اعتبار قرارداد يک سال از تاريخ امضاء آن مىباشد.

ماده ۶ - نحوه بستهبندى
به منظور تسهيل در تحويل و امکان ايجاد شرايط مناسب نگهدارى و حمل و نقل کالا فروشنده موظف است کالاى مورد نظر را با رعايت اصول بستهبندي، بهصورت مناسب و قابل شمارش بستهبندى و تحويل نمايد.

ماده ۷ - محل تحويل کالا
محل تحويل کالاى اين قرارداد انبار کارخانه............................ واقع در کيلومتر............................. کرج مىباشد.

ماده ۸ - حسن انجام کار
فروشنده کالا يک قطعه چک/ سفته/ به مبلغ ............................... يا ضمانتنامه بانکى بهعنوان حسن انجام کار در زمان عقد قرارداد در اختيار شرکت............................... قرار مىدهد تا در صورت عدول فروشنده از مفاد اين قرارداد شرکت خريدار خسارتهاى وارده را طبق محاسبات مربوطه از محل تضمين بدون قيد و شرط وصول نمايد.

ماده ۹ - شرايط پرداخت
فروشنده پس از تحويل هر قسمت از کالاى مورد معامله صورتحساب آن ار به خريدار تسليم خواهد نمود و خريدار موظف است پس از وصول صورتحساب طى چک به فروشنده پرداخت نمايد.

ماده ۱۰ - فسخ قرارداد
در صورت تخلف هر يک از مفاد اين قرارداد خريدار طى اخطار کتبى مراتب تخلف را به فروشنده اعلام مىدارد و فروشنده موظف است ظرف ۳۰ روز دلايل توجيهى خود را ارائه نمايد. در صورت عدم پاسخ به اخطار مزبور يا عدم ارائه دلايل موجه، خريدار مىتواند ضمن فسخ قرارداد، خسارات وارده را طبق نظر کارشناسان خود از محل تضمين حسن انجام کار بدون قيد وشرط وصول نمايد.

ماده ۱۱ - حل اختلاف
طرفين کوشش خواهند نمود که کليه اختلافات ناشى از تفسير يا اجراء اين قرارداد را بهطور دوستانه حل فصل نمايند، در غير اين صورت اختلاف به کميسيونى مرکب از نماينده فروشنده و خريدار و نمايندههاى مرضىالطرفين ارجاع خواهد شد. رأى کميسيون مزبور به عنوان رأى حاکم براى طرفين لازمالاجراء مىباشد.
اين قرارداد در............ ماده در تاريخ ............. در دو نسخه به امضاء رسيد.

خريدار فروشنده

Mahan
07-04-2013, 11:01
تجارت متقابل در بعد بينالمللى به اشکال گوناگون قابل اجراء است، اما راهنماى حاضر تنها به بررسى يک از اين اشکال - يعنى باىبک - مىپردازد. مسائل مربوط بهشکل ديگر تجارت متقابل (يعنى خريد متقابل) در راهنماى جداگانهاى که ”کميسيون اقتصادى ملل متحد براى اروپا“ منتشر نموده مورد بحث قرار گرفته است. (اين راهنما قبلاً بهوسيله مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى همراه با ترجمه آن به زبان فارسى منتشر شده است. رک: کميسيون اقتصادى ملل متحد براى اروپا، قراردادهاى بينالمللى خريد متقابل، ترجمه حميدرضا اشرفزاده (تهران - مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگاني، بهمن ۱۳۷۰). هدف از انتشار اين راهنما بوجود آوردن مبنائى براى طرفهاى بالقوه معاملات باىبک، جهت درک ماهيت ترتيباتى است که در آن وارد مىشوند، همينطور کمک به آنها در مشخص کردن محدوده مسائلى است که در تنظيم اسناد قراردادى لازم است که حقوق و تعهدات طرفها را تعيين مىکند.

واژگان، طرفها و ساختار قرارداد

قرارداد اولیه

نمونه یک قرارداد بای بک

برخی موضوعات مقدماتی

قرارداد بایبک

واژگان
خريد متقابل
در خريد متقابل، فروشنده و خريدار يک معامله اوليه توافق مىنمايند که فروشنده متعاقباً محصولاتى را از خريدار (يا شخص ثالثى در کشور خريدار) خريدارى نمايد (يا موجب انجام خريد بهوسيله شخص ثالثى شود). در اين شکل، بهاى هر دو جريان محصولات (يعنى محصولات فروختهشده تحت معامله اوليه از يکسو و محصولات فروختهشده تحت قرارداد خريد متقابل از سوى ديگر) به پول پرداخت مىشود. ارزش محصولات خريدارىشده تحت قرارداد خريد متقابل مىتواند کمتر، مساوى يا بيشتر از ارزش محصولات فروختهشده در معامله اوليه باشد. خصوصيت نوعى معامله خريد متقابل اين است که برخلاف باىبک (به مطالب ذيل مراجعه شود) لزوماً رابطه خاصى بين محصول فروختهشده تحت معامله اوليه و آنچه طبق قرارداد خريد متقابل عرضه مىگردد وجود ندارد.

باىبک
در اين شکل، موضوع معامله اوليه ماشينآلات، تجهيزات، حق اختراع، دانش فنى يا کمکهاى فنى (که از اين به بعد تجهيزات / تکنولوژى ناميده خواهد شد) است که جهت برپايى تسهيلات توليدى براى خريدار بهکار مىرود. طرفها موافقت مىکنند فروشنده متعاقباً از خريدار، محصولاتى را که بهوسيله اين تسهيلات توليدشده خريدارى نمايد. همانند خريد متقابل، بهاى هر دو جريان محصولات به پول پرداخت مىشود و ارزش محصولاتى که بازخريد شده مىتواند کمتر، مساوى يا بيشتر از ارزش محصولات مربوط به معامله اوليه باشد.

طرفها
فقط دو طرف
معامله باىبک در سادهترين شکل خود ميان دو طرف انجام مىگيرد. يک طرف، حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اوليه و خريدار در معاملات باىبک را بهعهده مىگيرد، در حالى که طرف ديگر نقش فروشنده و خريدار را در جهت عکس بهعهده دارد.

اشخاص ثالث بهعنوان فروشندگان مکمل
در هر حال ممکن است بيش از دو طرف در يک معامله باىبک شرکت داشته باشند؛ مثلاً ممکن است خريدار (که مىتواند يک سازمان تجارت خارجى يا مؤسسهاى تجارى باشد) تجهيزات / تکنولوژى موضوع معامله اوليه را شخصاً مورد استفاده قرار ندهد بلکه آنها را به نفع شخص ثالثى که بعداً تسهيلات توليدى را برپا مىنمايد خريدارى و يا جواز آنها را کسب نمايد و يا آنها را [به نوعي] بدست آورد. در اين صورت ممکن است محصولات باىبک از آن شخص ثالث و نه خريدار در معامله اوليه خريدارى شود.

اشخاص ثالث بهعنوان خريداران مکمل
در موردى که محصولات باىبک براى مصرف داخلى در کشور فروشنده اوليه مناسب نباشد اغلب، موافقت مىشود که فروشنده اوليه حق داشته باشد تعهد [خود مبنى بر خريد محصولات] باىبک را به اشخاص ثالثى که تعهد [وى مبنى بر خريد محصولات] باىبک را انجام خواهند داد واگذار نمايد.

ساختار قرارداد
هنگامى که طرفها در حال مذاکره پيرامون جزئيات معامله باىبک هستند يکى از نخستين مسائلى که بايد در مورد آن به توافق برسند اين خواهد بود که آيا حقوق و تعهدات گوناگون طرفها بايد در قرارداد واحدى معين گردد يا براى اين منظور چندين قرارداد تنظيم شود؟ پاسخ به اين مسئله به خصوصيات ويژه معامله مورد بحث بستگى دارد.

قرارداد واحد
مىتوان گفت اگر به هنگام توافق در مورد باىبک اين امکان وجود داشته باشد که طرفها، مشخصات دقيق محصولات باىبک را تعيين نمايند و اشخاص ثالثى نيز در معامله شرکت نداشته باشند، معمولاً دليلى وجود ندارد که کليه حقوق و تعهدات طرفها را نتوان در قرارداد واحدى گنجاند.

قراردادهاى مجزاء
در پارهاى موارد، مثلاً بنا به دلايل مربوط به روش تأمين مالي، ممکن است قراردادهاى جداگانهاى لازم گردد.
قرارداد اوليه
در قرارداد باىبک تطابق محصولات با شرايط مورد توافق در اين قرارداد، از جمله، به تجهيزات / تکنولوژى فروخته شده طبق قرارداد اوليه، به روش انتقال و کاربرد تجهيزات / تکنولوژى در کارخانه و به سياستهاى کنترل کيفيت و رويههاى مقرر در کارخانه بستگى دارد. بنابر اين طرفهاى قرارداد اوليه بايد علىالخصوص به دقت، آن قسمت از اين قرارداد [اوليه] را که اين مسائل در آنجا پيشبينى مىشود، تنظيم نمايند. موضوعات ذىربط ذيلاً به طور خلاصه مورد بحث قرار مىگيرد. براى آگاهى از جزئيات بيشتر، طرفها بايد به راهنماها و قراردادهاى نمونهاى که به اين موضوعات مىپردازند، مراجعه نمايند.
ماشین آلات و تجهیزات
حق اختراع، دانش فنی و کمک فنی
کنترل کیفیت و ضمانتها


- ماشين آلات و تجهيزات
توضيحات
اگر قرار باشد فروشنده اوليه، ماشين آلات و /يا تجهيزاتى را عرضه کند بايد در قرارداد اوليه توضيحات مربوط به آنها و همچنين نحوه کارکرد آنها به وضوح درج گردد. قاعدتاً عرضه ماشينآلات و تجهيزات شامل تحويل اسناد فنى لازم جهت استفاده مناسب از آنها مىگردد. در اين صورت بايد در قرارداد اوليه، اين اسناد مشخص شده و نحوه انتقال آنها به خريدار اوليه تصريح گردد.

نصب
اگر نصب ماشينآلات و تجهيزات در قرارداد اوليه گنجانده شده باشد بايد در آن قرارداد تعهدات ذىربط طرفها در اين خصوص مشخص گردد.

راهاندازى، کار آزمايشى و پذيرش
در صورت اقتضاء، در قرارداد اوليه بايد شرايط و دوره راهاندازى ماشينآلات و تجهيزات مشخص شود. همچنين جزئيات مربوط به کار آزمايشى که ضمن آن کارکرد ماشينآلات و تجهيزات مورد آزمايش قرار مىگيرد بايد [در قرارداد اوليه] مورد توافق قرار گيرد. سرانجام در قرارداد اوليه بايد شرايط و ضوابطى که طبق آن ماشينآلات و تجهيزات عرضهشده پذيرفته مىشوند مقرر گردد.

ضمانتها
در قرارداد اوليه بايد ضمانت کيفيت (ضمانت مربوط به مواد و محصول) و ضمانت حسن انجام کار (ضمانت مربوط به تکنولوژي) ماشينآلات و تجهيزات درج گردد.


- حق اختراع، دانش فنى و کمک فنى
اغلب، معامله باىبک نه تنها شامل فروش ماشينآلات و تجهيزات توليدى توسط فروشنده اوليه است بلکه همچنين اعطاى مجوز استفاده از حق اختراع و / يا دانش فنى فروشنده اوليه در مورد ساخت محصولات را دربر مىگيرد. بهعلاوه ممکن است فروشنده اوليه به عنوان بخشى از معامله، کمکهاى فنى مربوط به ساخت محصولات را به خريدار اوليه ارائه دهد.

حوزه شمول مجوز
در قرارداد اوليه بايد حق اختراع، اطلاعات فنى و ساير دانشهاى فنى که فروشنده اوليه به خريدار اوليه واگذار مىکند تعريف گردد.

افشاء
طرفها بايد در مورد طريقه افشاء اطلاعات فنى (مثلاً تحويل دادن مشخصات، طرحها، ديسکتهاى کامپيوترى و غيره) از سوى فروشنده اوليه براى خريدار اوليه، به توافق برسند.

کمک فنى
طرفها ممکن است مايل باشند در اين مورد توافق کنند که فروشنده اوليه ترتيب بازديد کارکنان فنى خود از کارخانه به منظور کمک به خريدار اوليه در ساخت و فروش محصولات و / يا آموزش ساخت و فروش محصولات به کارکنان خريدار اوليه را فراهم آورد. در اين صورت در قرارداد اوليه بايد تعداد کارکنان فروشنده اوليه و زمان مصروفه براى اين مقصود مشخص شود. گاهى لازم است نمايندگان خريدار اوليه از کارخانه فروشنده اوليه بازديد کنند تا با ساخت محصولات آشنا شده و / يا آموزشهاى لازم را فرا گيرند. در اين صورت بايد در قرارداد اوليه موادى براى تعيين حوزه و مدت اين ديدار (ديدارها) يا آموزش و تعداد کارکنان خريدار اوليه که در آشنايى يا آموزش شرکت دارند، گنجانده شود.


- کنترل کيفيت و ضمانتها

کنترل کيفيت
براى اطمينان از اينکه محصولات، داراى مشخصات، کارکرد و کيفيت مورد توافق هستند [يا نه]، طرفها ممکن است بخواهند سياستها و رويههاى لازمى را جهت کنترل کيفيت اتخاذ کنند. بهعلاوه در مواد مربوط به کنترل کيفيت مىتوان رويهاى را که در صورت عدم تطابق محصولات با مشخصات، کارکرد و يا کيفيت مورد توافق بايد در پيش گرفت، تصريح نمود.

ضمانتها
توافق درباره موضوعات مربوط به ضمانت محصولات را مىتوان در قرارداد باىبک و در صورت لزوم حتى در قراردادهاى مکمل جداگانه بهعمل آورد. معهذا ممکن است طرفها بخواهند مواد مقتضى در اين مورد را قبلاً در قرارداد اوليه بگنجانند؛ مثلاً اين حالت هنگامى ممکن است رخ دهد که محصولات با علامت تجارى فروشنده اوليه به شخص ثالثى فروخته شود. به اين ترتيب فروشنده اوليه در اطمينان از اين نکته که معيارهاى مقتضى مربوط به ضمانت در رابطه با اين اشخاص ثالث رعايت شده، نفع مستقيم دارد.نمونه یک قرارداد بای بک

مادهٔ ۱- تعهد بایبک
مادهٔ ۳- تطابق محصولات
مادهٔ ۵. قیمت محصولات
مادهٔ ۷. فروش محصولات
مادهٔ ۹. شرایط تحویل
مادهٔ ۱۱. عدم تطابق
مادهٔ ۱۳. نظارت بر اجراء
مادهٔ ۱۵. برائت از مسئولیت
مادهٔ ۱۷. تعهدات قبلی، تاریخ اجراء، ...
ماده ۱۹ٔ. حل اختلافات
مادهٔ ۲- محصولات
مادهٔ ۴- کل ارزش تعهد بایبک
مادهٔ ۶. واگذاری
مادهٔ ۸. ارجاع
مادهٔ ۱۰. جدول زمانبندی برای اجراء
مادهٔ ۱۲. پرداخت
مادهٔ ۱۴. مسئولیت
مادهٔ ۱۶. تاثیر فسخ قرارداد اولیه یا فسخ ...
مادهء ۱۸. قانون حاکم بر قرارداد

اين صفحه حاوى مواد مختلف يک قرارداد باىبک است. به اين دليل سند مزبور بايد با وضعيتهاى ويژه معامله موردنظر تطبيق داده شود.
فىمابين
«الف» ........ (مشخصات قانونى طرف را ذکر کنيد)
ساکن کشور «الف»، شهر «الف»، خيابان «الف»، شماره يک (از اين به بعد «الف» ناميده خواهد شد) و
«ب» ......... (مشخصات قانونى طرف را ذکر کنيد)
ساکن کشور «ب»، شهر «ب»، خيابان «ب»، شماره يک (از اين به بعد «ب» ناميده خواهد شد)
از آنجا که: طبق قرارداد اوليه مورخ ........ ۱۹ (از اين به بعد قرارداد اوليه ناميده مىشود) / (کلمات يا مجموعهاى از کلمات - که بهوسيله خط مورب جدا شدهاند - فرمولهاى جايگزين يکديگر هستند. آنهائى را که بهکار نمىروند حذف کنيد.) و قرارداد ارائه کمک فنى مورخ ...........۱۹ (از اين به بعد قرارداد ارائه کمک فنى ناميده مىشود) «الف»، طبق شرايط و ضوابط مقرر در قرارداد اوليه / و قرارداد ارائه کمک فنى /، ماشينآلات / و / تجهيزات / و / حق اختراع / و / دانش فنى / و / کمک فنى / مشخص شده در آن را (که از اين به بعد تجهيزات / تکنولوژى ناميده مىشود) براى ساخت ........... (که از اين به بعد محصولات ناميده مىشود) در کشور «ب»، به «ب» فروخته و «ب» آن را از «الف» خريدارى کرده است.
بهعنوان معامله باىبک و تحت شرايط و ضوابط مقرر در اين قرارداد، «ب» موافقت مىنمايد محصولات مشخصشده در آن را به «الف» فروخته و «الف» نيز موافقت مىنمايد آنها را از «ب» خريدارى نمايد. بنابراين هم اکنون طرفهاى اين قرارداد بهشرح زير موافقت مىکنند:

مادهٔ ۱- تعهد باىبک
۱-۱ بدينوسيله «الف» موافقت مىنمايد طبق شرايط و ضوابط مقرر در اين قرارداد، محصولاتى را که «ب» با استفاده از تجهيزات / تکنولوژى خريدارى شده از «الف» ساخته است، از وى خريدارى نمايد (يا موجبات خريد آنها را فراهم آورد).
۱-۲ بدينوسيله «ب» موافقت مىنمايد طبق شرايط و ضوابط مقرر در اين قرارداد، اين محصولات را به «الف» يا واگذارشونده وى بهنحوى که در ماده ۶ زير تعريف شده) بفروشد و خريد «الف» از اين محصولات را در چارچوب اين قرارداد بهعنوان باىبک بپذيرد.

مادهٔ ۲- محصولات
۲-۱ طرفها، مطابق با مقررات ماده (۱۰) ذيل، در مورد نوع محصولاتى که تحت اين قرارداد خريد و فروش مىشود توافق مىکنند.
۲-۲- بدينوسيله «ب» تضمين مىکند که محصولات از نوع مورد توافق، در زمان تعيين شده در ماده (۱۰) اين قرارداد موجود باشد.

مادهٔ ۳- تطابق محصولات
۳-۱ محصولاتى که قرار است تحويل داده شوند با مشخصات و کيفيت مورد توافق در قرارداد اوليه تطابق خواهد داشت و بايد مقدار و نوع آن با آنچه که قراردادهاى خريد جداگانه (که از اين به بعد قرارداد (قراردادهاي) مکمل ناميده خواهد شد) لازم مىدانند و در چارچوب اين قرارداد بين ب / يا واگذار شونده وى (بهنحوى که در مادهٔ ۶ ذيل تعريف شده) / در مقام فروشنده محصولات (که از اين به بعد فروشنده مکمل ناميده مىشود) و «الف» / يا واگذار شونده وى (بهنحوى که در ماده ۶ ذيل تعريف شده) / در مقام خريدار محصولات (که از اين به بعد خريدار مکمل ناميده مىشود) منعقد خواهد شد، مطابق باشد.
۳-۲ محصولات بايد بهنحوى که قرارداد مکمل مربوطه لازم مىداند نگهدارى يا بستهبندى شود.

مادهٔ ۴- کل ارزش تعهد باىبک
۴-۱ در طول دوره اين قرارداد «الف» محصولاتى را به ارزش زير از «ب» خواهد خريد /
- (هنگامى که فرمولهاى جايگزين دربرگيرنده کل شروط، جملات يا بخشى از جملات باشند شقوق مختلف بهوسيله حروف الفباء در پرانتز مثل (الف) و (ب) و غيره نشان داده مىشوند) .............(مبلغ و ارز را ذکر کنيد)
- حداقل .... درصد (.......%) از کل قيمت ........ (در اينجا شرط تحويل مربوطه مثل فوب، سيف و غيره را ذکر کنيد.)
قرارداد اوليه بهنحو مقرر در ماده x قرارداد / بهعلاوه حداقل ...... درصد (......%) از کل قيمت کمک فنى مذکور در سياهه، مطابق با ماده x قرارداد کمک فنى.
۴-۲ ارزش هر يک از قراردادهاى مکمل که از بابت تعهد باىبک «الف» طبق اين قرارداد به اجراء در خواهند آمد برابر با ارزش ....(در اينجا شرط تحويل مربوطه مثل فوب، سيف و غيره را ذکر کنيد.) قرارداد مکمل مربوطه خواهد بود.
۴-۳ چنانچه ارزش هر يک از قراردادهاى مکمل به ارزى سواى آنچه تعهد باىبک «الف» بر حسب آن فوقاً تعيين گرديده در سياههها درج شده باشد، نرخ ارزى که بانک مرکزى ........ (نام کشور را ذکر کنيد) در تاريخ صدور سياهه مربوط به قرارداد مکمل اعلام مىکند در قبال تعهد «الف» بکار خواهد رفت.

مادهٔ ۵. قيمت محصولات
۵-۱ (الف) قيمت محصولات که طبق اين قرارداد پيشنهاد شده برابر خواهد بود با /
(الف -۱) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمولهاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) قيمتى که عموماً در زمان انعقاد قرارداد مکمل مربوطه، طبق شرايط مشابه در تجارت مربوطه، براى چنين محصولاتى اخذ مىگردد. (اين گزينه بر ماده ۵۵ کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاى فروش بينالمللى کالا (۱۹۸۰) مبتنى است.)
(الف -۲) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمولهاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) ارزش عادله / متوسط / محصولات در محدوده جغرافيائى (به نحوى که در بند ۷-۱ زير مشخص شده) تحت شرايط رقابتى تحويل و پرداخت.
(الف -۳) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمولهاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) قيمت محصولات رقيب، با مشخصات و استانداردهاى کيفى اساساً مشابه با محصولات مزبرو، در محدوده جغرافيائى (بهنحوى که دربند ۷-۱ مشخص شده) تحت شرايط رقابتى تحويل و پرداخت.
(الف -۴) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمولهاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) مظنه محصول در بورس ........(نام بورس کالائى مورد توافق نوشته شود.) در تاريخ انعقاد قرارداد مکمل مربوطه.
۵-۱ (ب) قيمت محصولات، مورد به مورد بهوسيله فروشنده مکمل و خريدار مکمل محصولات، مورد توافق قرار خواهد گرفت.
۵-۱ (ج) به «الف» / و واگذار شونده (واگذار شوندگان) وى / در محدوده جغرافيائى درخصوص محصولات، شرايط مشترى ممتازه اعطاء مىگردد.
۵-۲ قيمت محصولات برحسب ....... (نام ارز را ذکر کنيد) اعلام و پرداخت خواهد شد.


مادهٔ ۶. واگذارى
۶-۱ (الف) «الف» / بدون موافقت صريح و کتبى «ب» (در موارد مقتضى نام «ب» را با نام اداره دولتى مربوطه در کشور «ب» تعويض کنيد.) / مجاز به واگذارى کلى يا جزئى تعهد باىبک خود به شخص ديگرى نيست. چنين موافقتى بدون دليل موجه قابل مضايقه نيست.
۶-۱ (ب) «الف» مىتواند تمام يا بخشى از تعهد باىبک خود تحت اين قرارداد را به شخص ثالثى منتقل نمايد.
۶-۲ در صورتىکه «الف» (که از اين به بعد واگذار کننده ناميده مىشود) هر بخش از تعهد باىبک خود تحت اين قرارداد را به شخص ثالثى (که از اين به بعد واگذار شونده ناميده مىشود) واگذار نمايد/
(الف) تمامى حقوق و تعهدات واگذار کننده تحت اين قرارداد در خصوص بخش واگذارشده، هنگام لازمالاجراء شدن قرارداد واگذارى بين واگذارکننده و واگذارشونده خاتمه مىپذيرد و حقوق و تعهدات مرتبطه به واگذارشونده تمامى تعهدات واگذارکننده در خصوص بخش واگذارشده را که در اين قرارداد مورد توافق قرار گرفته بپذيرد.
(ب) واگذارکننده با واگذارشونده / مشترکاً / مشترکاً و منفرداً / مسئول اجراء تمامى تعهدات مورد توافق در اين قرارداد خواهند بود.
۶-۳ «الف» موافقت مىنمايد در موافقتنامه خود با هر واگذارشونده، موادى مقتضى بگنجاند که بدان وسيله واگذارشونده بهموجب اين قرارداد خود را نسبت به بخش واگذار شده تعهد باىبک متعهد بماند، بهنحوى که گوئى اين قرارداد را در اصل واگذارشونده امضاء کرده است. در قبال تعهد مذکور، «ب» موافقت مىنمايد که به اين قرارداد در مقابل واگذارشونده مربوطه، درخصوص بخش واگذار شده تعهد باىبک متعهد باشد، بهنحوى که گوئى اين قرارداد در اصل با واگذارشونده، امضاء شده است.
۶-۴ در صورتىکه هر طرف، بخشى از تعهدات باىبک خود تحت اين قرارداد را به يک واگذارشونده انتقال دهد، بايد طرف ديگر را از اين واگذارى مطلع نمايد. اگر طرف ديگر در زمان معقولى بعد از واگذاري، اين اطلاعيه را دريافت نکند، آن طرف مسئول خساراتى خواهد بود که از عدم دريافت اطلاعيه وارد مىگردد.

مادهٔ ۷. فروش محصولات
۷-۱ «الف» / يا واگذارشونده (واگذارشوندگان) وى / حق فروش محصولات در محدوده جغرافيائى توافق شده در بند ۷ - ۲ (از اين به بعد محدوده جغرافيائى ناميده مىشود) را خواهد داشت.
۷-۲ (الف) محدوده جغرافيائى مىتواند تمامى کشورهاى جهان را در بر گيرد.
۷-۲ (ب) محدوده جغرافيائي، کشورهائى را که در ضميمه () آمدهاند درخصوص هر يک از محصولات يا گروه محصولات ذکر شده در آن، شامل خواهد شد.
۷-۲ (ج) «کشور الف»
۷-۳ محصولات نبايد بدون توافق کتبى «ب» خارج از محدوده جغرافيائى فروخته شود. (چنانچه شق الف انتخاب گردد اين بند بکار نمىرود.)
۷-۴ بدينوسيله طرفها، توافق مىکنند که محدوديتهاى مذکور در بندهاى (۷-۲) و (۷-۳) بهعنوان تعهداتى از جانب «الف» / يا واگذارشونده / مبنى بر خوددارى از ارائه فعالانه محصولات در بازارى خارج از قلمرو، تعبير خواهد شد. (چنانچه شق الف انتخاب گردد اين بند بکار نمىرود.) (در صورتى بکار مىرود که کشور «الف» يا هر کشورى که در ضميمه ( ) ذکر گرديده عضو جامعه اقتصادى اروپا باشد.)

مادهٔ ۸. ارجاع
در هر قرارداد مکملى که از سوى يک طرف يا واگذار شونده وى / مطابق با شرايط اين قرارداد منعقد گردد، بايد صراحتاً به اين قرارداد ارجاع داده شده و ذکر گردد که قرارداد مکمل مذکور جهت اجراء اين قرارداد تنظيم شده است. طرفها موافقت مىنمايند در موافقتنامههاى خود با هر واگذارشوندهاي، مواد مقتضى داير بر اين امر را بگنجانند.

مادهٔ ۹. شرايط تحويل
در صورتىکه در قراردادهاى مکمل جداگانه خلاف آن مورد توافق قرار نگرفته باشد، شرايط تحويل محصولات بهصورت ..... (در اينجا شرط تحويل مربوطه مثل فوب، سيف و غيره را ذکر کنيد.) خواهد بود.

مادهٔ ۱۰. جدول زمانبندى براى اجراء
۱۰-۱ «ب» تحويل محصولات را ....... / روز / ماه / بعد از اتمام آزمايش عملکرد و پذيرش تجهيزات / تکنولوژى تحت قرارداد اوليه / و قرارداد کمک فني، آغاز خواهد کرد.
۱۰-۲ در حال حاضر تخمين زده مىشود که تعهد باىبک مورد توافق در ماده (۴) فوقالذکر بر طبق جدول زمانى زير اجراء خواهد شد:
سال ......................۱۹ ارزش .................
سال ......................۱۹ ارزش .................
سال ......................۱۹ ارزش .................
۱۰-۳ مقادير واقعى و انواع محصولاتى که بايد تحويل داده شود در قراردادهاى مکمل جداگانه که انعقاد آنها نبايد بيش از .........روز / ماه قبل از آغاز هر سال / فصل / ماه، با توجه به سال / فصل / ماه مذکور بهطول انجامد، مورد مذاکره و توافق قرار خواهد گرفت.
۱۰-۴ به هنگام توافق در مورد مقادير واقعى و انواع محصولات، باقىمانده تعهد باىبک «الف» / و / نياز شخصى «الف» به محصولات / و / شرايط حاکم بر بازار در محدوده جغرافيائى براى انواع مختلف محصولات / در نظر گرفته خواهد شد. معهذا توافق مىشود تا زمانى که کل تعهد باىبک به انجام نرسيده است ارزش محصولاتى را که در هر سال تقويمى «ب» مىفروشد و «الف» خريدارى مىنمايد حداقل ...... / و حداکثر ......./ باشد.
۱۰-۵ لازم است قراردادهاى مکمل مناسبى که کل تعهد باىبک بهنحو توافق شده در بند (۴-۱) را در بر گيرد، تا تاريخ ......۱۹ منعقد گردد.

مادهٔ ۱۱. عدم تطابق
۱۱-۱ «الف» بايد محصولات تحويل گرفته را در کوتاهترين مدتى که در اوضاع و احوال مربوط عملى است مورد بررسى قرار دهد.
۱۱-۲ اگر «الف» ماهيت عدم تطابق محصولات را از طريق اطلاعيهاى ظرف ........ (دوره زمانى را ذکر کنيد) بعد از کشف، يا بعد از زمانى که مىبايست کشف مىکرد براى «ب» مشخص نسازد حق توسل به عدم تطابق محصولات را از دست خواهد داد.
۱۱-۳ ديگر حقوق و تعهدات طرفها در خصوص عدم تطابق محصولات طبق شقوق زير تنظيم مىگردد:
(الف) مقررات قانون حاکم بر قرارداد
(ب) مفاد «شرايط ضمانت»» که به شکل ( ) به اين قرارداد منضم گرديده و [همچنين] مقررات قانون حاکم بر اين قرارداد.

مادهٔ ۱۲. پرداخت
۱۲-۱ بهاء محصولات به ارزى که در بند (۵-۲) مورد توافق قرار گرفته و به روشى که ذيلاً در بند (۱۲-۲) ذکر گرديده پرداخت خواهد شد.
۱۲-۲ بهاء هر قسمت از محصولات که تحويل گردد در مقابل اسناد اصلى که ذيلاً در بند (۱۲-۳) نام برده شده، پرداخت خواهد شد/
(الف) از طريق حواله مستقيم بانکى به حساب بانکى فروشنده مکمل محصولات مربوطه، در کشور «ب».
(ب) از طريق اعتبارنامه برگشت ناپذير قابل انتقالى که ترانسشيپمنت و حمل به دفعات را مجاز دارد و مبلغ آن برابر با قرارداد مکمل مربوط بدان بوده و حداکثر تا .... روز پس از امضاء قرارداد مذکور به نفع فروشنده مکمل مربوطه گشايش يابد و بانکى در کشور «ب» که فروشنده مکمل آن را انتخاب کرده است اعتبارنامه فوقالذکر را تائيد کرده باشد، چنين اعتبارنامهاى تا مدت ...... روز / هفته / ماه پس از تاريخ توافق شده براى تحويل محصولات مربوطه معتبر خواهد بود.
۱۲-۳ بهاء محصولات / مبلغ اعتبارنامه / در مقابل اسناد ذيل قابل پرداخت خواهد بود:
- .............
- ..............
- .............
۱۲-۴ خريدار مکمل تمامى هزينههاى تبديل ارز و هزينههاى بانکى و همچنين هر نوع هزينههاى ديگر / شامل هزينههاى تائيد اعتبارنامه - به استثناء هزينههاى بانک کشور «ب» - جهت انتقال وجوه به حساب فروشنده مکمل را بهعهده مىگيرد.

مادهٔ ۱۳. نظارت بر اجراء
۱۳-۱ هم «الف» و هم «ب» بايد تمامى قراردادهاى مکملى را که در چارچوب اين قرارداد منعقد مىگردد در دفترى ثبت نمايند. هر کدام از اين موارد ثبت (که از اين به بعد «حساب ناظر» ناميده مىشود) به شکلى خواهد بود که در ضميمه ( ) اين قرارداد مذکور است.
۱۳-۲ حسابهاى ناظرى که «الف» و «ب» نگهدارى مىنمايند مىبايست از طريق مبادله نامههائى در فواصل سه ماه در طول اعتبار اين قرارداد که نخستين آن ديرتر از ............/............۱۹ نخواهد بود مقايسه شده و مورد توافق قرار گيرد.
۱۳-۳ «الف» و «ب» بدينوسيله موافقت مىنمايند حسابهاى ناظرى که مطابق با بند (۱۳-۲) مقايسه شده و مورد توافق قرار گرفتهاند، مدرک نهائى و قطعى اجراء تعهدات آنها تحت اين قرارداد باشند.

مادهٔ ۱۴. مسئوليت
۱۴-۱ در صورتىکه تعهد باىبک «الف» که در اين قرارداد مورد توافق قرار گرفته، بهطور کامل در تاريخى که در بند (۱۰-۵) دکر شده ايفاء نگردد، «الف» بايد براساس تقاضاى کتبى «ب» خسارت نقدى و توافق شدهاى معادل ....... درصد (......%) از ارزش محصولاتى که طبق بند (۴-۱) هنوز مىبايست خريدارى گردند، از بابت عدم انجام تعهد به «ب» بپردازد.
۱۴-۲ علىرغم مقررات بند (۱۴-۱)، چنانچه عدم ايفاء تعهد باىبک «الف» مربوط به قصور فروشنده مکمل در تحويل محصولاتى باشد که کيفيت، قيمت يا ارزش تجمعى آنها در مواد (۳)، (۵) و (۱۰) اين قرارداد به ترتيب تعيين کرده است، «الف» الزام به هيچگونه پرداختى طبق بند (۱۴-۱) ندارد.
۱۴-۳ چنانچه عدم ايفاء تعهد باىبک «الف» مربوط به دلايل مذکور در بند (۱۴-۲) باشد، «ب» بايد براساس تقاضاى کتبى «الف» خسارت نقدى و توافق شدهاى معادل .......درصد (..........%) از ارزش محصولاتى که طبق بند (۴-۱) هنوز مىبايست خريدارى گردند؛ از بابت عدم انجام تعهد بپردازد.
۱۴-۴ «الف» بهعنوان تضمينى براى ايفاء بهموقع تعهدات خود طبق ماده (۱۴)، يک ضمانتنامه بانکى مورد قبول «ب» به مبلغ .............(مبلغ و ارز را ذکر کنيد) بهنفع وى صادر مىنمايد. ضمانتنامه بانکى اساساً داراى شکل و محتوائى خواهد بود که در ضميمه ( ) منضم به اين قرارداد آورده شده است.
۱۴-۵ «ب» به عنوان تضمينى براى ايفاء بهموقع تعهدات خود طبق ماده (۱۴)، يک ضمانتنامه بانکى مورد قبول «الف» به مبلغ (مبلغ و ارز را ذکر کنيد) بهنفع وى صادر مىنمايد. ضمانتنامه بانکى اساساً داراى شکل و محتوائى خواهد بود که در ضميمه ( ) منضم به اين قرارداد آورده شده است.
۱۴-۶ پرداخت خسارت عدم انجام تعهد مورد توافق، از سوى طرف ذىربط، که در بندهاى (۱۴-۱) و (۱۴-۳) ذکر گرديده منوط به تسويه حساب کامل و نهائى تمامى مطالبات طرف ديگر از طرف اول، ناشى از نقض تعهدات مربوط به اين قرارداد از سوى طرف اول يا در ارتباط با آن، مىباشد.

مادهٔ ۱۵. برائت از مسئوليت
(مادهٔ ۱۵ براساس مواد ۷۹ و ۸۰ کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاى فروش بينالمللى کالا (۱۹۸۰) تنظيم گرديده است.)
۱۵-۱ هيچ طرفى مسئول قصور در ايفاء تعهدات خود نخواهد بود چنانچه ثابت نمايد اين قصور مربوط به مانعى بوده که رفع آن وراى توانائى وى بوده و بهنحو عقلائى قابل پيشبينى نبوده تا بتواند در هنگام انعقاد قرارداد آن را بهحساب آورد يا از آن مانع و از عواقب ناشى از آن اجتناب کرده يا بر آن غلبه يابد.
۱۵-۲ معافيت مادهٔ ۱۵ تنها در طول دورهاى که مانع مزبور طرف مربوط را از ايفاء تعهدات خود تحت اين قرارداد باز داشته است شامل حال وى خواهد شد. چنانچه تأثير مانع بيش از ........... (دوره زمانى را ذکر کنيد) ماه بهدرازا بکشد، هر طرف مجاز خواهد بود قرارداد را با دادن اطلاعيهاى کتبى به طرف ديگر فسخ نمايد و هيچيک از طرفها در مقابل طرف ديگر مسئول مخارج يا زيانهائى که بدينوسيله وارد آمده است نخواهد بود.
۱۵-۳ طرفى که در ايفاء تعهد قصور مىورزد بايد طرف ديگر را از وجود مانع و تأثير آن بر توانائى خود در ايفاء تعهد مطلع گرداند. اگر طرف ديگر ظرف مدت معقولى پس از آنکه طرف مقصر از وجود مانع آگاه شده يا مىبايستى آگاه شده باشد مطلع نگردد، طرف مقصر مسئول خسارات ناشى از مطلع نشدن طرف ديگر خواهد بود.
۱۵-۴ يک طرف نمىتواند به قصور طرف ديگر در ايفاء تعهد، تا آنجا که اين قصور نتيجه فعل يا ترک فعل طرف اولى باشد، استناد نمايد.

مادهٔ ۱۶. تاثير فسخ قرارداد اوليه يا فسخ قراردادهاى مکمل
۱۶-۱ در صورتى که قرارداد اوليه، مالاً بدون اينکه تجهيزات / تکنولوژى منتقل و مورد پذيرش قرار گيرد فسخ شود اين قرارداد نيز خودبهخود بىاعتبار و باطل و بلااثر خواهد بود.
۱۶-۲ از ديدگاه اين قرارداد، تعهد باىبک «الف» که در اينجا مورد توافق قرار گرفته، يا بسته به مورد بخشى از آن / (الف) ايفاء شده تلقى خواهد شد حتى اگر هر قرارداد مکملى / بدون اينکه تقصير از ناحيه «الف» باشد / به هر دليل / بعداً فسخ گردد.
- اگر قرارداد مکمل بعداً فسخ گردد، صرفنظر از موجبات فسخ آن، ايفاء شده تلقى نخواهد شد. در اين حالت «الف» ملزم خواهد بود قرارداد (قراردادهاي) مکمل جديدى برابر با ارزش قرارداد (قراردادهاي) مکمل فسخ شده منعقد نمايد. چنين قراردادهاى مکمل جديدى متعاقباً مطابق با مواد اين قرارداد به اجراء در خواهند آمد.

مادهٔ ۱۷. تعهدات قبلي، تاريخ اجراء، اصلاحات و متن حاکم
۱۷-۱ به جز در مواردى که در اين قرارداد صراحتاً خلاف آن تصريح شده باشد، اين قرارداد تمامى تعهدات نمايندگىهائى را که ممکن است «الف» و «ب» چه شفاهاً و چه کتباً قبل از تاريخ امضاء اين قرارداد به يکديگر داده باشند ملغى و بىاعتبار مىنمايد.
۱۷-۲ اين قرارداد فقط / با به مرحله عمل درآمدن قرارداد اوليه / و / با امضاء اين قرارداد بهوسيله هر دو طرف / و / با تصويب اين قرارداد از سوى مقامات ذىصلاح و / يا / مؤسسات مالى / در / کشور «ب» / و / يا / کشور «الف» را / بهوسيله تلگراف يا تلکس از تصويب مطلع نموده و تاريخ / اين اطلاعيه / تاريخ آخرين اطلاعيه / تاريخى خواهد بود که اين قرارداد به مرحله اجراء در مىآيد. در صورتىکه اين موافقتها ظرف ..... روز / ماه / از امضاء اين قرارداد کسب نشود، اين قرارداد بىاعتبار و باطل و بلااثر تلقى مىگردد.
۱۷-۳ اصلاحات اين قرارداد تنها زمانى قابل اجراء خواهد بود که بهطور کتبى نوشته شده و نمايندگان قانوناً مجاز طرفها، آنها را امضاء کنند / و مقامات ذىصلاح / و يا / مؤسسات مالى در / کشور «ب» / و / کشور الف / آنها را تصويب نمايند.
۱۷-۴ نسخه ....... (زبان را مشخص سازيد) اين قرارداد نسخه حاکم خواهد بود.

مادهء ۱۸. قانون حاکم بر قرارداد
اين قرارداد از هر نظر تحت حاکميت قوانين ..........(کشور را ذکر کنيد) بوده و مطابق با آن تفسير خواهد شد.

ماده ۱۹ٔ. حل اختلافات
۱۹-۱ تمامى اختلافات يا اختلاف نظرهاى فىمابين طرفها که ممکن است از اين قرارداد ناشى شده يا در رابطه با آن بهوجود آمده باشد و نتوان آنها را دوستان حل نمود به داورى ....... (تعداد داوران را ذکر کنيد) داور (يا داوران) تحت قوانين ........ (قوانين حاکم را ذکر کنيد) ارجاع داده خواهد شد.
۱۹-۲ حکم داور (داوران) قطعى بوده و براى طرفها الزام آور است.
۱۹-۳ جلسات داورى به زبان ...... (زبان را مشخص سازيد) برگزار خواهد گرديد.
۱۹-۴ محل داورى .......(محل و کشور را ذکر کنيد) خواهد بود.
..................۱۹ .......................۱۹
«الف» «ب»
به وسيله............. به وسيله....................برخى موضوعات مقدماتى

حوزه شمول اين راهنما
ممکن است طرفهاى يک معامله باىبک بخواهند حقوق و تعهدات خود را به شيوهاى ساده تعيين نموده و مواد مربوطه را در همان سند قرارداد که ناظر بر معامله اوليه است بگنجانند. معهذا طرفها اغلب ترجيح مىدهند از چند قرارداد استفاده کنند. در اين راهنما اين شيوه اقدام مورد بررسى قرار مىگيرد. اصولاً حقوق و تعهدات طرفها در معامله اوليه، شبيه حقوق و تعهداتى است که در قراردادهاى بينالمللى فروش تجهيزات / تکنولوژى مورد توافق قرار مىگيرد. در مورد شرايط و ضوابط قراردادهايى که بعداً براى خريد و فروش ”محصولات ويژه باىبک“ تنظيم مىگردد نيز عين همين مطلب مصداق دارد. اما در باىبک رابطه خاصى ميان اين قراردادها وجود دارد. تجهيزات / تکنولوژى مورد استفاده در برپايى تسهيلات توليدى از جانب طرفى عرضه مىگردد که خود را به خريد محصولات توليد شده بهوسيله آنها در آينده متعهد مىگرداند. به دليل فوق اين راهنما نه تنها مسائل مربوط به خود قرارداد باىبک را مورد بحث قرار خواهد داد بلکه بهطور خلاصه به برخى از موضوعات اساسى قرارداد اوليه نيز اشاره خواهد داشت.
تعاريف
در اين راهنما واژگان ذيل اين معانى را دربر خواهند داشت:

- تجهيزات / تکنولوژى:
به معنى ماشينآلات، يا تجهيزات، يا حق اختراع، يا دانش فنى و يا کمکهاى فنى است که توليد محصولاتى را امکانپذير مىسازد.

- قرارداد اوليه:
به معنى قراردادى است که حقوق و تعهدات طرفهاى مربوطه درخصوص عرضه تجهيزات / تکنولوژى در آن تعيين مىگردد.

- فروشنده اوليه:
به معنى طرف قرارداد اوليه است که تجهيزات / تکنولوژى مورد توافق را خريدارى مىنمايد.

- محصولات:
به معنى محصولاتى است که با استفاده از اين تجهيزات / تکنولوژي، ساخته شده و به روش باىبک فروخته و خريدارى مىشوند.

- کارخانه:
به معنى کارگاه صنعتى يا ساير کارگاههايى است که محصولات در آنجا ساخته مىشوند.

- قرارداد باىبک:
به معنى قراردادى است که فروشنده اوليه و خريدار اوليه همزمان با قرارداد اوليه منعقد نموده و حقوق و تعهدات اين دو بهعنوان طرفهاى قرارداد باىبک درخصوص خريد و فروش محصولات در آن تعيين مىشود.

- فروشنده محصولات باىبک:
به معنى خريدار اوليه در مقام خود بهعنوان طرف قرارداد باىبک است.

- خريدار محصولات باىبک:
به معنى فروشنده اوليه در مقامش به عنوان طرف قرارداد باىبک است.

- قرارداد مکمل:
به معنى قراردادى است که حقوق و تعهدات طرفها درخصوص خريد و فروش محصولات خاص ناشى از قرارداد باىبک را تعيين مىکند.

- فروشنده مکمل:
به معنى يکى از طرفهاى قرارداد مکمل است که محصولات مورد توافق در آن قرارداد را عرضه مىکند. معمولاً اين شخص خريدار اوليه و فروشنده محصولات باىبک است اما مىتواند شخص ثالثى نيز باشد.

- خريدار مکمل:
به معنى يکى از طرفهاى قرارداد مکمل است که محصولات مورد توافق در آن قرارداد را خريدارى مىکند. در واقع اين شخص ممکن است فروشنده اوليه و خريدار محصولات باىبک باشد اما مىتواند شخص ثالثى نيز باشد.

- واگذارکننده (منتقل):
به معنى خريدار محصولات باىبک يا بسته به مورد، فروشنده محصولات باىبک است که حقوق و تعهدات خود در قرارداد باىبک را به شخص ثالثى منتقل کرده است.

- واگذارشونده (منتقلاليه):
به معنى شخص ثالثى است که واگذارکننده، حقوق و تعهدات خود در قرارداد باىبک را به وى منتقل کرده است.قرارداد باىبک

7قانون حاکم بر قرارداد
شرایط تحویل
تعهد بایبک
تطابق محصولات
قیمت محصولات
فروش مجدد محصولات
پرداخت
مسئولیت
تعهدات قبلی، تاریخ اجراء، اصلاحات و زبان ...
حل اختلافات
ارجاع
عدم تطابق
محصولات بایبک
کل ارزش تعهد بایبک
واگذاری
جدول زمانبندی برای اجراء
نظارت بر اجراء
فسخ قرارداد اولیه یا قرارداد مکمل
برائت از مسئولیت

ارجاع
در صورتىکه خريدار محصولات باىبک بخواهد از طريق قراردادهاى مکملى که در چارچوب قرارداد باىبک منعقد مىشوند تعهدات خود را ايفاء نمايد، حائز اهميت است که هر قرارداد مکملى که در اين مقوله قرار مىگيرد تحت همين عنوان شناخته و ثبت شود. به اين منظور، در قرارداد باىبک بايد مادهاى گنجاند دال بر اينکه هر قرارداد مکملى بايد به صراحت به قرارداد باىبک ارجاع دهد و به اين اشاره داشته باشد که در اجراء قرارداد باىبک، منعقد مىگردد. اين نحوه ارجاع، نظارت بر هر يک از قراردادهاى مکمل و ثبت آنها را آسان خواهد ساخت.

شرايط تحويل
معمولاً طرفهاى قرارداد باىبک، طرفهاى قراردادهاى مکمل جداگانه نيز خواهند بود. در اينصورت ممکن است بخواهند قبلاً در قرارداد باىبک، در خصوص شرايط تحويل مورد استفاده در قرارداد مکمل توافق کنند.

عدم تطابق
از آنجا که قاعدتاً طرفهاى قرارداد باىبک طرفهاى قراردادهاى مکمل نيز خواهند بود و محصولات باىبک براى هر دوى آنها شناخته شده مىباشد، ممکن است بخواهند قبلاً در قرارداد باىبک درخصوص حقوق و تعهدات مربوطه، در صورتىکه محصولات با شرايط مورد توافق مطابقت نداشته باشد، توافق کنند. اگر خريدار محصولات باىبک از تجهيزات / تکنولوژى براى ساخت محصولات يکسان يا مشابه آنچه قبلاً توليد مىکرده استفاده کند، ممکن است موادى را که وى در قرارداد با مشتريان خود بهکار مىبرد هنگام تنظيم مواد مربوطه در قرارداد باىبک، مورد استفاده قرار دهد.

7قانون حاکم بر قرارداد
طرفها بايد در مورد قانونى که بر قراردادهاى مورد استفاده در معامله باىبک حاکم است و اين قراردادها مطابق با آن تفسير مىگردند، به توافق برسند.

تعهد باىبک
- الزام به باىبک
اگر فروش تجهيزات / تکنولوژى متضمن تعهدى براى معامله باىبک باشد خريدار محصولات باىبک اغلب مجبور است تدابير مشخصى را جهت اجراء تعهد خود اتخاذ کند. بنابراين قبل از شروع مذاکره درباره اصل قرارداد اوليه، بسيار مهم است که خريدار اوليه، فروشنده اوليه را از الزام به معامله باىبک مطلع گرداند. اطلاع سريع در مورد الزام به باىبک به نفع هر دو طرف است؛ زيرا قبل از اينکه طرفها متحمل صرف وقت و هزينه جهت مذاکره درباره قرارداد اوليه شوند فروشنده اوليه مجال مىيابد درخصوص تمايل يا توانايى خود براى پذيرش تعهد باىبک که از جانب خريدار اوليه پيشنهاد مىشود مطالعه کند.
بنابراين درست در اين مرحله است که خريدار اوليه بايد هر گاه که ممکن شد ترتيبات مشخصى براى معامله از جمله درباره کل ارزش و دوره اجراى تعهد باىبک پيشنهاد کند.

- تعهدات دو جانبه
اگر طرفها معامله باىبک را بپذيرند و مورد توافق قرار دهند، در يکى از نخستين بندهاى قرارداد باىبک بايد تعهد روشن خريدار محصولات باىبک براى خريد اين محصولات بر مبناى شرايط توافق شده و متقابلاً تعهد روشن فروشنده محصولات باىبک براى فروش محصولات مذکور درج گردد.
محصولات باىبک

- تعيين
معمولاً در معامله باىبک تعيين محصولات مشکل نيست. معهذا اگر با تجهيزات / تکنولوژى مورد بحث توليد محصولات گوناگونى امکانپذير باشد، طرفها ممکن است بخواهند درباره روشى توافق کنند که براساس آن نوع محصولات قابل خريد و فروش تحت قرارداد باىبک، تعيين گردد.

- وجود بودن محصولات
بعد از آنکه طرفها توافق کردند که خريدار محصولات باىبک، محصولات را خريدارى نمايد، ممکن است براى اين خريدار بسيار مهم باشد که بداند آيا واقعاً محصولات را دريافت خواهد داشت يا خير. بنابراين ممکن است طرفها مايل باشند در قرارداد باىبک تعهد فروشنده محصولات باىبک را بگنجانند، که بدينوسيله تضمين مىکند ميزان مورد توافق محصولات در زمان اجراء [قرارداد] موجود خواهد بود. بهعلاوه در قرارداد باىبک بايد تصريح گردد در صورتىکه محصولات نهايتاً موجود نباشند چه آثار حقوقى به دنبال خواهد داشت.

تطابق محصولات
- مشخصات و کيفيت
درخصوص تطابق محصولات [باىبک] طرفها ممکن است تنها بخواهند به موادى از قرارداد اوليه که مشخصات و کيفيت محصولات را تعيين مىکند اشاره کرده و تصريح کنند محصولاتى که قرار است تحويل گردد بايد با چنين مشخصات و کيفيتى مطابقت داشته باشد.

- کميت و نوع
درخصوص کميت، و در صورت اقتضاء، نوع محصولات، طرفها ممکن است به شرايط مذکور در قراردادهاى مکمل جداگانه که قرار است در چارچوب قرارداد باىبک منعقد گردد اشاره کنند.
کل ارزش تعهد باىبک

- ارزش بايد تعيين گردد
در قرارداد باىبک بايد مادهاى براى تعيين ارزش تعهد باىبک - يعنى ارزش خريد محصولات [باىبک] بهوسيله خريدار محصولات باىبک در چارچوب قرارداد باىبک - گنجانده شود. اين مبلغ مىتواند مساوي، کمتر و يا بيشتر از قيمت تجهيزات / تکنولوژى فروخته شده تحت قرارداد اوليه باشد.

- راههاى گوناگون تعيين ارزش
ارزش تعهد باىبک مىتواند برحسب مقدار مشخصى پول، يا برحسب درصدى از کل قيمت تجهيزات / تکنولوژى فروخته شده تحت قرارداد اوليه مورد توافق قرار گيرد.

- مبناى محاسبه و غيره بايد مشخص شود
اگر قيمت تجهيزات / تکنولوژى (يا مبنائى که براساس آن اين قيمت محاسبه مىشود) بدون ابهام ذکر شده باشد، ارزش تعهد باىبک را مىتوان برحسب درصدى از اين قيمت تعيين کرد. ممکن است هميشه اين امر امکانپذير نباشد. از اينرو، براى نمونه ممکن است ارزش کمک فنى جزء ارزش قرارداد اوليه منظور نشود، بلکه اين قيمت بر مبناى مدت زمان [ارائه آنها] در سياهههاى جداگانه منعکس گردد. در اين مورد ارزش تعهد باىبک بايد بهنحوى تعيين گردد که بهحساب آوردن قيمت نهايى کمک فنى را امکانپذير سازد.
قرارداد باىبک بايد به وضوح ارزشى را که بر مبناى آن قراردادهاى مکمل جداگانه از بابت کل تعهد خريدار محصولات باىبک به اجراء گذاشته خواهد شد تعيين کند؛ براى مثال، آيا ارزش قراردادهاى مکمل مربوطه برحسب فوب باشد يا برحسب سيف. بهعلاوه چنانچه قرار باشد سياهههاى قراردادهاى مکمل به پولى ديگر سواى پولى که کل ارزش تعهد باىبک برحسب آن در قرارداد باىبک تعيينشده صادر گردد، طرفها بايد در قرارداد مذکور در مورد نرخ ارزى که براساس آن قراردادهاى مکمل از بابت کل تعهد باىبک به اجراء گذاشته خواهد شد به توافق برسند. در انجام چنين کارى آنها بايد مقررات ارزى مجرى را مدنظر داشته باشند.

قيمت محصولات
- دلايل به تعويق انداختن تعيين قيمتها
در باىبک، طرفهاى قرارداد اساساً مىتوانند در مورد قيمتهاى محصولات، به توافق برسند؛ زيرا طرفهاى اين قرارداد، طرفهاى قراردادهاى مکمل بعدى نيز هستند. بعد از امضاء قرارداد اوليه و قرارداد باىبک ممکن است زمان زيادى بگذرد تا توليد تجارى محصولات در کارخانه شروع شود. طى اين دوره، احتمال مىرود قيمت خام و قطعات تغيير کند و در مورد هزينههاى نيروى کار نيز همين اتفاق رخ دهد، بهعلاوه ممکن است وضعيت بازار محصولات به هنگام آغاز توليد تجارى دستخوش تغيير شود. به اين دلايل و دلايل مشابه، طرفهاى قرارداد باىبک ممکن است مايل باشند توافق نهائى خود در مورد قيمتها را به زمانى که قراردادهاى مکمل جداگانه منعقد مىگردد موکول نمايند.

- رهنمودها و استانداردها
معهذا، طرفهاى قرارداد باىبک ممکن است بخواهند در قرارداد، رهنمودها و استانداردهائى وارد کنند که به هنگام تعيين قيمت بهکار رود. اين امر مىتواند به طرق مختلف صورت گيرد. از اين رو، مثلاً در مواردى مىتوان به قيمتهائى ارجاع داد که معمولاً براى انواع محصولات مشابه محصولات مورد نظر اخذ مىگردد؛ يا طرفها مىتوانند به قيمت همان نوع محصولات ذکر شده در محدوده جغرافيائى که در آن به مصرف يا به فروش خواهند رسيد، ارجاع دهند. اگر بتوان انتظار داشت که محصولاتى از نوع مشابه براى فروش در آن محدوده عرضه نخواهد شد ممکن است به ارزش عادله خود محصولات در محدوده مذکور ارجاع داد.

- شرط مشترى ممتازه
براى اطمينان از اينکه در محدوده [جغرافيائي] مورد توافق، شخص ديگرى نتواند همان محصولات را بهعلت اينکه فروشنده قرارداد باىبک، با شرايط سهلترى محصولات را در اختيار وى قرار داده، ارزانتر از خريدار محصولات باىبک يا واگذار شوندگان او بفروشد، طرفها ممکن است مايل باشند در قرارداد باىبک توافق کنند که به خريدار محصولات باىبک و واگذارشوندگان او، درخصوص محصولات باىبک شرط مشترى ممتازه اعطاء گردد. طرفها بايد هر گونه قوانين ضد دامپينگ، ضد کارتل يا ساير قوانين مشابه را مد نظر داشته باشند.

- ارز
طرفها بايد در قرارداد باىبک در مورد ارزى که بهاء محصولات باىبک براساس آن اعلام و پرداخت خواهد شد به توافق برسند. اگر ارزى که بهاء محصولات برحسب آن پرداخته مىشود غير از ارزى باشد که محصولات براساس آن قيمتگذارى شدهاند، طرفها همچنين بايد در مورد روشى که براساس آن ارز مورد استفاده در قيمتگذارى به ارز مورد استفاده جهت پرداخت تبديل مىشود توافق کنند.

واگذارى
- دلايل واگذارى
در معامله باىبک ممکن است هم خريدار محصولات باىبک و هم فروشنده محصولات باىبک لازم بدانند که حقوق و تعهدات خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالث بهخصوصى واگذار کنند. اگر خريدار محصولات باىبک نتواند از اين محصولات در داخل استفاده کند راههاى گوناگونى جهت واگذارى آنها وجود دارد؛ مثلاً او مىتواند خود، محصولات را خريده و سپس مجدداً آنها را بهفروش برساند، يا تعهد خريد محصولات باىبک را مستقيماً به واگذار شوندهاى واگذار کند که با فروشنده محصولات باىبک قراردادهاى مکمل منعقد کرده و محصولات را تحويل مىگيرد و سپس يا محصولات را خود مصرف کرده يا آنها را به فروش برساند. البته گاهى ممکن است خريدار محصولات باىبک بتواند بخشى از محصولات را خود مصرف کند و احتمالاً بخش ديگر را بهفروش رساند، اما باز هم لازم است باقيمانده تعهد خود را به شخص ثالثى واگذار نمايد

- واگذارى براساس موافقت، تائيد و وظيفه اطلاع دادن
اگر قصد مشترک طرفها اين است که واگذارى در برخى اشکال، امکانپذير باشد بايد در قرارداد باىبک اين امکان پيشبينى گردد. در مواقع مقتضى بايد موافقت مقامات مربوطه و يا مؤسسات مالى جهت واگذارى کسب شود. طرفها، همچنين ممکن است بخواهند در قرارداد باىبک موافقت کنند که چنانچه طرفى حقوق و تعهدات خود تحت اين قرارداد را به واگذار شوندهاى واگذار کند بايد به طرف ديگر در اين خصوص اطلاع دهد. اگر به اين نحو توافق کنند بايد در قرارداد، موادى درخصوص آثار حقوقى قصور در دادن چنين اطلاعى را بگنجانند.

- اثر حقوقى واگذارى
اثر حقوقى واگذارى اين است که معمولاً تمامى حقوق و تعهدات واگذارکننده درخصوص بخش واگذارشده خاتمه يافته و به واگذار شونده منتقل مىشود. بنابراين اگر قصد طرفها اين است که واگذارکننده به اتفاق واگذارشونده مسئول انجام تعهدات واگذارشده باشند، بايد مادهاى دال بر اين منظور در قرارداد باىبک بگنجانند.

- الزام واگذارشونده و طرف ديگر در مقابل يکديگر
در مواردى که توافق مىشود يک طرف قرارداد باىبک حق واگذارى تمام يا بخشى از حقوق و تعهدات خود به شخص ثالثى را داشته باشد، طرفها بايد در قرارداد باىبک پيشبينى نمايند که واگذارکننده در موافقتنامه خود با هر واگذارشونده مادهاى بگنجاند که بهموجب آن واگذارشونده خود را متعهد بداند درخصوص بخش واگذارشده مواد قرارداد باىبک را رعايت کند.

فروش مجدد محصولات
- محدوده جغرافيائى فروش بايد تعيين گردد
در صورتىکه قرار باشد خريدار محصولات باىبک يا هر واگذارشوندهاى محصولات باىبک را بهفروش برساند، طرفهاى قرارداد باىبک ممکن است بخواهند تعيين محدوده جغرافيائى براى فروش محصولات را مورد بررسى قرار دهند.

- مقررات مربوط به رقابت بايد رعايت شود
بههر حال بايد توجه داشت که در شرايط خاص، ممکن است تصميمات مربوط به تعيين محدوده جغرافيائي، مقررات ملى يا بينالمللى مربوط به رقابت را نقض نمايد يا اينکه در عمل غيرقابل اجراء باشد. بنابراين در هر مورد وضعيت بايد به دقت مطالعه شود.

جدول زمانبندى براى اجراء
- آغاز تحويل
از آنجا که محصولات در کارخانه فروشنده محصولات باىبک ساخته مىشوند، تحويل مىتواند پس از گذشت مدتى از آزمايش عملکرد و پذيرش تجهيزات / تکنولوژى موضوع قرارداد اوليه آغاز مىشود. بنابراين طرفها بايد در قرارداد باىبک دوره زمانى لازم جهت انجام نخستين تحويل را تعيين کنند.

- جدول زمانبندى تقريبى
اگر اجراء تعهد باىبک سالها بهطول انجامد - که اغلب نيز چنين است - طرفها ممکن است مايل نباشند پيشاپيش ميزان تحويل در هر سال را تعيين نمايند بلکه بخواهند در قالب يک جدول زمانبندى تقريبى تنها چارچوبى کلى براى انجام اين علم بهوجود آورند.

- مقادير و انواع واقعى
درخصوص مقادير واقعي، و در صورت اقتضاء، انواع واقعى محصولات، طرفها ممکن است بخواهند در مورد روشى که طبق آن نحوه انجام اين امور تعيين مىشود به توافق برسند، مثلاً در قرارداد باىبک مىتوان تصريح نمود که مقادير و انواع واقعى در قراردادهاى مکمل، جداگانه مورد مذاکره و توافق قرار گيرد. طرفها در مورد اين امور چند روز يا چند ماه قبل از آغاز دوره تحويل بعدى (سال، فصل يا ماه) که مورد توافق آنها باشد، تصميم خواهند گرفت. حتى اگر توافق بر سر تعيين مقادير و انواع الزامى محصولات به قراردادهاى مکمل بعدى محول گردد،طرفها ممکن است بخواهند در قرارداد باىبک رهنمودهائى در اينخصوص بگنجانند؛ براى مثال آنها مىتوانند تصريح کنند هنگامى که مقادير و انواع واقعى محصولات مورد مذاکره قرار مىگيرد، نياز شخصى خريدار باىبک به محصولات و / يا شرايط حاکم بر بازار در محدوده جغرافيائى مورد توافق براى فروش، مدنظر قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر، در قرارداد باىبک نيز مىتوان حداقل تعدادى را که هميشه بايد خريدارى شود و / يا حداکثر مقدارى را که از آن جز با توافق طرفها نمىتوان تجاوز کرد، تصريح نمود.

- تاريخ نهائى
ضمن آنکه انعطافهاى خاصى در اجراء تعهد باىبک مىتواند براى هر دو طرف مناسب باشد، آنها ممکن است بخواهند در قرارداد باىبک تاريخى نهائى براى انعقاد تمام قراردادهاى مکمل را تعيين کنند.

پرداخت
- شرايط پرداخت
در قرارداد باىبک بايد درج شود که چگونه و در ازاء چه اسنادى بهاء محصولات تحويل داده شده تحت قراردادهاى مکمل، پرداخت خواهد شد؛ و آيا خريدار محصولات باىبک - يا بسته به مورد، واگذارى شونده وى - تضمينى براى پرداخت خواهد سپرد يا نه؟ در قرارداد باىبک بايد همچنين تعيين شود در صورتى که چنين تضمينات پرداختى مورد توافق قرار گيرند چه شرايطى بايد داشته باشند و بهعلاوه کدام يک از طرفها مسئول هزينههاى مربوط به ترتيبات پرداخت خواهد بود.

- ترتيبات حساب تضمينى
در موارد مقتضى طرفها، ممکن است در مورد ترتيبات [حساب] تضمينى توافق نمايند. بدين وسيله خريدار اوليه بهاء محصولاتى که تحت قرارداد اوليه [به وي] تحويل داده شده - يا مبالغى که از فروش دوباره آنها عايد گرديده - را به يک حساب امانى نزد يک بانک يا شخص ثالث ديگرى واريز مىنمايد که متعاقباً براى پرداخت تمام يا بخشى از بهاء محصولات باىبک بکار خواهد رفت.

نظارت بر اجراء
- حسابهاى ناظر
در قرارداد باىبک طرفها، بايد در مورد چگونگى نظارت بر اجراء تعهدات مختلف خود توافق کنند. يک روش نسبتاً ساده اين است که هر طرف اقداماتى را که از جانب خود براى اجراى تعهدات مربوط به خود در چارچوب قرارداد باىبک بهعمل مىآورد ثبت نمايد. بنابراين در چنين شيوه ثبتى (که گاهى آن را حساب ناظر مىنامند) مىتوان انعقاد هر قرارداد مکمل، هر مرحله تحويل و هر پرداختى در چارچوب قرارداد باىبک را منعکس نمود.

- واگذارشونده (واگذارشوندگان) مسئول اطلاع دادن به واگذارکننده است
در صورت واگذاري، واگذارکننده معمولاً نفع خاصى براى نظارت بر اجراى بخش واگذار شده ندارد؛ زيرا حقوق و تعهدات او درخصوص آن بخش، خاتمه يافته است. البته اگر توافق شد که واگذارکننده به اتفاق واگذار شونده مسئول اجراء تعهد باىبک باشند، واگذارکننده بايد درخواست نمايد که واگذارشونده او را از تمامى قراردادهاى مکملى که در چارچوب قرارداد باىبک منعقد مىکند مطلع گرداند. اگر اين عمل انجام گيرد، واگذارکننده قادر خواهد بود پيشرفت کار را زير نظر گيرد و در موقع لزوم اقدامات مقتضى را براى تضمين اجراء بهموقع تعهدات باىبک بهعمل آورد.

- مقايسه حسابهاى ناظر و توافق در مورد آن
از آنجا که هر دو طرف قرارداد باىبک بايد از چگونگى اجراء قرارداد مطلع باشند، لازم است در اين قرارداد توافق نمايند که حسابهاى ناظرشان بهطور منظم با يکديگر مقايسه شده و در مورد توافق قرار گيرند. در قرارداد مزبور طرفها، همچنين مىتوانند توافق کنند که اين نحوه مقايسه و توافق در مورد حسابهاى ناظر به منزله دليل قطعى و نهائى اجراء تعهدات خود تحت قرارداد باىبک باشد.

مسئوليت
- خسارات عدم انجام تعهد
قصور هر يک از طرفها در انجام تعهداتشان تحت قرارداد باىبک ممکن است متضمن مسئوليت براى جبران خسارت باشد. اگر اين مسئله در قرارداد باىبک يا در قرارداد (قراردادهاي) مکمل در نظر گرفته شده باشد، اختلافات بايد مطابق با مقررات قانون حاکم بر قرارداد حل گردد. مىتوان در قرارداد باىبک توافق نمود که عدم انجام تعهد از سوى يک طرف يا واگذارشونده وى الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد (يعنى خسارتى که از قبيل بهوسيله خود طرفها در قرارداد خريد متقابل تعيين گرديده است) را بهوجود خواهد آورد. ميزان خسارت عدم انجام تعهد را مىتوان بهصورت مبلغ معينى پول يا مطابق آنچه مرسومتر است بهصورت درصد معينى از ارزش آن قسمت از تعهد باىبک که هنوز ايفاء نشده است تعيين کرد.

- ضمانتنامه بانکى
در شرايط مقتضى طرفها، ممکن است بخواهند توافق نمايند که تعهد يک طرف - يا بسته به مورد - واگذار شونده وى در قبال پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از طريق ضمانتنامه بانکى که خود وى (يا واگذار شونده وي) تهيه مىکند تضمين شود. در اين حالت طرفها بايد در قرارداد باىبک موادى بگنجانند که مبلغ ضمانتنامه بانکي، بانکى که بايد ضمانتنامه را صادر نمايد و شکل و محتواى ضمانتنامه را مشخص کند.

- عدم انجام تعهد به دليل عمل طرف ديگر
در حقوق قراردادها اين اصل کلى وجود دارد که يک طرف نمىتواند به دليل عدم ايفاء تعهدات توافق شده از جانب طرف ديگر، در صورتىکه اين عدم ايفاء ناشى از قصور طرف اول در انجام تعهدات خود طبق قرارداد باشد، مطالبه خسارت نمايد. بنابراين طرفها، ممکن است بخواهند در قرارداد باىبک اين اصل را با ذکر اين نکته مورد تأکيد قرار داهند که چنانچه عدم ايفاء تعهدات از سوى يک طرف به سبب واقعهاى باشد که طرف ديگر سبب آن بوده خسارت عدم انجام تعهد، قابل پرداخت نخواهد بود.

فسخ قرارداد اوليه يا قرارداد مکمل
- قرارداد اوليه
از آنجا که ساخت محصولات تنها در صورتى ممکن است که تجهيزات / تکنولوژى با موفقيت انتقال يابد و مورد پذيرش قرار گيرد، واضح است در صورتى که اين امر رخ ندهد و به اين جهت قرارداد اوليه فسخ گردد، ديگر اجراء قرارداد باىبک محلى نخواهد داشت. بنابراين، در قرارداد باىبک بايد تصريح شود که چنانچه قرارداد اوليه مالا بدون اينکه تجهيزات / تکنولوژى منتقل شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، فسخ گردد، قرارداد باىبک خودبهخود بلااثر و باطل خواهد بود.

- قراردادهاى مکمل
درخصوص قراردادهاى مکمل، طرفها بايد توافق نمايند که چگونه و تحت چه شرايطي، در صورت فسخ يک قرارداد مکمل، آن قسمت از تعهد باىبک خريدار محصولات باىبک - که مربوط به ارزش قرارداد مکملى است که فسخ گرديده - اجراء شده تلقى خواهد شد، و لذا در اين خصوص مواد مربوط را در قرارداد باىبک بگنجانند.
تعهدات قبلى، تاريخ اجراء، اصلاحات و زبان حاکم

- تعهدات قبلى
طرفهاى قرارداد باىبک ممکن است بخواهند مادهاى که غالباً در قراردادهاى بازرگانى هم يافت مىشود در آن بگنجانند دال بر اينکه قرارداد مزبور تمامى تعهدات با نمايندگىهائى را که طرفها ممکن است قبل از تاريخ امضاء قرارداد شفاهاً يا کتباً در قبال يکديگر پذيرفته باشند، باطل و بلااثر نمايد.

- تاريخ اجراء
طرفها بايد در مورد تاريخى که قرارداد باىبک لازمالاجراء مىشود توافق کنند؛ بهعنوان مثال، اين تاريخ مىتواند تاريخ امضاء قرارداد باشد. از طرف ديگر اگر به اجراء درآمدن قرارداد باىبک منوط به موافقت مقامات ذىصلاح و / يا مؤسسات مالى ذىنفع در موضوع باشد، طرفها ممکن است بخواهند توافق کنند که هر طرف بايد طرف ديگر را از موافقتهاى بهعمل آمده در کشور متبوع خود مطلع سازد و تاريخ (آخرين تاريخ) اين اطلاعيه (اطلاعيهها) مىبايد تاريخى باشد که قرارداد باىبک لازمالاجراء خواهد شد. سرانجام طرفها بايد پيشبينى نمايند که چنانچه اين موافقتها در مدت مورد توافقى کسب نشود هر طرف حق داشته باشد قرارداد باىبک را ملغى سازد.

- اصلاحات
در قرارداد باىبک مىبايد تصريح شود که اصلاحيههاى مربوط به آن تنها هنگامى قابل اجراء خواهد بود که بهطور کتبى نوشته شده و نمايندگان قانوناً مجاز طرفها، آنها را امضاء کنند و مقامات ذىصلاح و يا مؤسسات مالي، حسب مورد آن را تصويب نمايند.

- زبان
توصيه مىشود، قراردادهائى که در معامله باىبک بهکار مىرود تنها به يک زبان نوشته شوند. در نتيجه، از عدم توافقاتى که منحصراً در نتيجه اختلافنظر در مورد واژگان يا نحوه بيان آنها است، پرهيز خواهد شد. چنانچه چند زبان بهکار رود مطلوب است که طرفها يکى از اين زبانها را بهعنوان زبان حاکم برگزينند که در موقع بروز اختلافنظر، نقش تعيينکننده را خواهد داشت. در هر حال، چنانچه قرارداد به بيش از يک زبان نوشته شود طرفها بايد براى اطمينان از يکسان بودن متنها کوشش نمايند.

برائت از مسئوليت
- تعيين وضعيتها
طرفهاى قرارداد باىبک ممکن است بخواهند در قرارداد خود وضعيتهائى را پيشبينى نمايند که ممکن است سبب برائت از مسئوليت در قبال عواقب قصور در ايفاء تعهدات قراردادى باشد. چنانچه طرفها چنين پيشبينىهائى بهعمل نياورند، وضعيتهائى که سبب برائت از مسئوليت در قبال عواقب قصور در ايفاء تعهدات قراردادى خواهد بود از مقررات قانون حاکم بر قرارداد استنتاج خواهد شد. طرفها ممکن است تصريح نمايند که اگر يک طرف بتواند ثابت کند که قصور در ايفاء هر يک از تعهدات خود مربوط به مانعى بوده که پس از امضاء قرارداد باىبک ايجاد گرديده و خارج از کنترل وى بوده و منطقاً در هنگام انعقاد قرارداد آن مانع براى وى قابل پيشبينى نبوده تا بتواند آن را بهحساب آورد يا از آن مانع و عواقب ناشى از آن اجتناب نموده يا بر آنها فايق آيد، در اينصورت مسئول چنين قصورى نخواهد بود. چنين وضعيتهائى مىتواند جنگ، شورش داخلي، مداخله مقامات دولتي، آتشسوزي، بلاياى طبيعى و غيره باشد.

- طرز عمل
علاوه بر شرايطى که اسباب برائت از مسئوليت در قبال عدم ايفاء تعهدات قراردادى مىگردد، در قرارداد بايد رويهاى را جهت استناد يک طرف به موارد برائت از مسئوليت، مشخص ساخت. موارد ذيل مهمترين تمهيدات در اين خصوص هستند: طرفى که در ايفاء تعهد قصور کرده و به موارد برائت از مسئوليت استناد مىنمايد بايد بدون تأخير بىمورد طرف ديگر را از پديد آمدن مانع و عدم توانائى خود در ايفاء تعهدات مطلع گرداند. طرفها بايد عواقب ناشى از قصور در دادن چنين اطلاعى (براى مثال پرداخت خسارت) و همينطور حق فسخ قرارداد در صورت به درازا کشيدن مانع را مشخص کنند.

حل اختلافات
- تعيين قواعد يا نهادها
درخصوص هر نوع اختلاف يا اختلاف نظرى که از تفسير قراردادهاى مورد استفاده در معامله باىبک ناشى شده يا به اجراء اين قراردادها مربوط باشد، طرفها بايد کوشش نمايند پيش از رجوع به داوري، براى حل آن بهنحو دوستانهاى با يکديگر مذاکره کنند. در هر حال چنانچه طرفها نتوانند اين اختلاف يا اختلافنظرها را حل نمايند عرف تجارت بينالملل، رويههاى مناسب سازش يا داورى را ارائه مىدهد که طرفها را قادر مىسازد متناسب با موضوع خاص مورد اختلاف يکى از اين رويهها را برگزينند. طرفها بايد در قرارداد ذکر کنند که کدام يک از قواعد داورى بهکار خواهد رفت و / يا کدام نهاد داورى براى حل اختلافات احتمالى ميان آنها ذىصلاح خواهد بود. اگر طرفها بخواهند به داورى ويژه رجوع نمايند، بايد مشخص کنند ديوان داورى چگونه تشکيل گردد و عمل کند.

- توافق در مورد تعداد داوران
طبق بسيارى از قواعد داورى طرفها مىتوانند درخصوص تعداد داوران به توافق برسند.

- زبان مورد استفاده در رسيدگى داورى
طرفها ممکن است بخواهند درخصوص زبان مورد استفاده در رويه داورى به توافق برسند.

- محل داورى
طرفها ممکن است بخواهند درخصوص محلى که داورى در آنجا برگزار خواهد شد به توافق برسند.

emadf
29-08-2013, 14:46
با سلام
میتونید لطف کنید بگید فرق FOB Shanghai و FOB بندرعباس، چی هست؟
یعنی با توجه به توضیحات شما چه ایتمی در فوب بندرعباس نسبت به فوب شانگهای برعهده فروشنده هست؟
ممنون

roham444
04-11-2014, 00:21
برای گرفتن نمایندگی یک شرکت خارجی در ایران بدون داشتن سرمایه آنچنانی ، آیا راهی وجود دارد؟

seyfolah
30-10-2015, 00:48
با سلام
اینجانب دارای پاس آلمانی مسلط به زبانهای آلمانی انگلیسی و ترکی هستم. علاقمندی خودم را جهت همکاری با شرکتهای بازرگانی و اشخاص حقیقی جهت ثبت سفارش کالا در آلمان اعلام میدارم. اینجانب به دلیل دارا بودن پاس آلمانی بدون نیاز به ویزا آمادگی همراهی شما به عنوان مترجم یا نماینده شما جهت عقد قرارداد با شرکتها در سرتاسر دنیا را دارم.ضمنا امکان سفارش انواع اتومبیل و ماشینهای سنگین آلمانی و تحویل در ایران را دارم. جهت همکاری با بنده لطفا پیام بدهید