حسین مهاجرانی با اشاره به ورود گوجهفرنگی چابهار و بوشهر به بازار تهران اظهار داشت: قیمت گوجهفرنگی چابهار از 1500 تا 2500 تومان در بازار عرضه میشود و همچنین گوجه گلخانهای نیز از 6000 تومان به 4500 تومان کاهش نشان میدهد.

رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه به اتمام فصل نارنگی، قیمت آن در حال حاضر در میادین به 5500 تومان و خردهفروشیها به 7000 تومان نیز میرسد و پرتغال جنوب نیز از 4000 تومان به 4200 تومان افزایش یافته است.

وی در خصوص وضعیت ذخیرهسازی میوه شب عید نیز اضافه کرد: با توجه به این که در سال جاری ذخیرهسازی و عرضه میوهها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، انتظار میرود هر چه زودتر نیز قرارداد امضا و در یک زمان مشخص عرضه شود ولی همچنان منتظر اعلام این وزارتخانه هستیم.منبع: باشگاه خبرنگاران جوان