اتوپارت پرس: دبیر انجمن قطعهسازان، قیمتگذاري دستوری را باعث زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان در شش ماهه نخست سال 97 میداند و اصلاح روش قیمتگذاري را تنها راهحل این معضل بیان می کند.
مازیار بیگلو با بیان اینکه خودروسازان طی این شش ماه با زیان انباشته مواجه بودهاند، گفت: «دلیل این زیان قیمتگذاری دستوری خودرو بوده است. هرکاری که انجام شود و هر قدمی که برداشته شود باز هم تنها راه باقیمانده آزادسازي قیمت یا اصلاح فرمول قیمتگذاري در شورای رقابت است.»
وی با اشاره به اظهار نظر محسن صالحینیا مبنی بر اینکه [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] 37 میلیون تومان است، اظهار کرد: «اگر قرار باشد یک خودرو 37 میلیون تومانی به قیمت حدود 22 میلیون تومان به فروش رسد این امر به معنی زیان انباشته و به معنی نابودی صنعت خودروسازی و قطعه سازی است.»
به گفته بیگلو، در هیچ جای دنیا روی خودروها قیمتگذاري انجام نمیشود و این اشتباه مطلقی است که در ایران انجام میشود.
وی با بیان اینکه ما یک نظرسنجی انجام دادیم و نشان داد که مردم در دهه 80 از عملکرد صنعت خودرو راضیتر بودهاند، تصریح کرد: «زیرا قیمتگذاری آزاد بود و هر اتفاق حادث شده منجر به کاهش کیفیت و یا کاهش تیراژ تولید نمیشد. مردم خودرو را تهیه و با کیفیت خوب استفاده میکردند.»
وی با تاکید بر اینکه حدود 8 سال است که این راه را میرویم و باعث شدهایم که این صنعت از بین برود، خاطرنشان کرد: «باید این قضیه حل شود، لازم است قیمتگذاری خودرو تابع عرضه و تقاضا و شرایط بازار باشد و به دست بازار انجام شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد این زیان انباشته ادامه خواهد داشت و این امر به صنایع قطعهسازی کشور نیز تسری پیدا خواهد کرد.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال بسیار زیاد با زیان انباشته مواجه بودهایم، افزود: «قطعهسازان مجوز افزایش قیمت نداشتهاند و خودروسازان قیمت قطعات را افزایش ندادهاند و دلیل آنها عدم افزایش قیمت فروش خودرو است.»
به گفته مازیار بیگلو، امروز چهبسا قطعهسازان هزینههای بیشتر و زیان بیشتری را نسبت به خودروسازان متقبل شدهاند. عواقب قیمتگذاری دستوری در نهایت به صنعت قطعهسازی تسری مییابد و نتیجه این میشود که قطعهسازان هر روز با تعطیلی مواجه هستند.»
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]/
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]