معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرکت اقتصاد ایران در جهت برنامه اقتصاد مقاومتی در دوره بعد از تحریمها با مراقبت بیشتر ادامه خواهد یافت. محمد پاریزی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: با برچیده شدن تحریم ها نباید تصور کنیم که منابع زیادی آزاد می شود و با بی انضباطی مالی کشور را اداره کنیم .

وی تاکید کرد: در دوره بعد از تحریم ، ادامه مسیر حرکت مدیریت اقتصادی کشور مبتنی بر انضباط اقتصادی ، توجه به محدودیت ها و در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی خواهد بود و تغییری در این مسیر نخواهیم داشت .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر چه با رفع تحریم ها بخشی از تنگناهای مالی مانند گردش مالی و مبادلات مالی و تجاری ایران تسهیل خواهد شد اما به معنای آن نیست که منابع بدون برنامه در اختیار اقتصاد قرار گیرد.

پاریزی افزود: برعکس ، در دوره پس از تحریم باید مراقبت کنیم که هر چیزی به عنوان انضباط اقتصادی برای کشور اهمیت پیدا کرد حفظ شود و این ریل گذاری استمرار یابد .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فارغ از نتیجه مذاکرات باید مقتضیات کشور را تعریف و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم .

پاریزی تصریح کرد : البته با برداشته شدن تحریم ها ، در نقل و انتقال مالی بین المللی ایران گشایش می شود و هزینه ها کاهش خواهد یافت .